Investice 1 Test Flashcards Preview

Banking > Investice 1 Test > Flashcards

Flashcards in Investice 1 Test Deck (42):
0

Přiřadte dluhopisový fond Sporobond nejlépe k charakteru podílníka:

Podílník přijímá mírné, krátkodobé výkyvy kurzu a očekává výnosy vyšší než termínovaný vklad.

1

Podléhají kupóny hzl emitované po 1.1.2008 srážkám na dani?

Ano

2

Fond Sporoinvest je pro investora vhodny jako:

Krátkodobá investice - jako alternativa termínovaného vkladu

3

Hlavním důvodem využíváni fondu kolektivního investování:

Dosáhnout vyššího výnosu nez na vkladech

4

Do majetku dluhopisoveho fondu velmi krátkodobého patři:

Veřejně obchodovatelné akcie

5

Na činnost investiční spolecnosti při obhospodarovani dohlíží

Česká národní banka

6

Klient investoval 30 000 CZK do podílového fondu. Kolik nakoupil podílových listu?

25 000 kusu podílových listu

7

Jaký podílový fond se hodí pro klienta, který chce investovat méně nez rok?

Fond dluhopisový - velmi krátkodobých investic - Sporoinvest

8

Vydávat podílové listy může:

Investiční společnost

9

Pokud klient odmítne vést s poradcem rozhovor na zkušenosti klienta s investičními nástroji......

V rámci přijímáni a předávání pokynů muže zadat pokyn k nákupu/výměně/prodeji investičního nástroje.

Klienta upozorní, ze nejsme schopni zjistit znalostní profil a posoudit tak přiměřenost investičního nástroje, který si chce/bude chtít klient koupit.

10

Přijde li si klient pro fond a pojišťovnu, kolik znalostnich testu bude mít?

1

11

Které z kritérií odpovídá profesionálního zákazníka?

Profesionální zákazníky vymezuje Zákon o podnikání na kapitálovém trhu( banky, financni instituce, korporátní klienti....)

12

Jakým jménem obhospodařuje investiční společnost na podílovém fondu?

Svým jménem na účet podílníků

13

Riziko nákupu investice v nevhodný cas lze sňizit:

Pravidelným nákupem stejně částky v pravidelných intervalech v průběhu několika let

14

V pripaďe, ze klientovi poskytneme investicni službu poradenství, zjišťujeme v rámci jeho investičních vztahu:

Toleranci a preferenci vztahu k rizikům

Účel investice

Dobu, po kterou hodlá investiční nástroje držet

15

Kdyz investiční nástroj přináší výnos 5,3% za 3 roky, jaký je roční výnos p.a.?

1,74%, tj. třetí odmocnina z (1+5,3%) minus 1, správné je počítat se složeným úročením

16

Je prémiové vklad pojisten?

Ano, jedna se o depozitní vklad a podleha pojisteni depozit do výše 100 000 eur.

17

Pokud poradce nezjistí všechny nezbytné informace o vhodnosti klienta:

Nesmí službu Investičního poradenství poskytnout

18

Podleha prémiové vklad zdanění?

Ano, jedna se o depozitní vklad, který je zdaněn 15 % výnosu.

19

Na tržní cenu dluhopisu nemá vliv:

Centrální Depozitář

20

Výnos dluhopisu muže byt stanoven:

Fixní úrokovou sazbou

Pohyblivou úrokovou sazbou

21

Co vse získáme na základě informaci z rozhovoru s klientem při poskytování investiční služby investičního poradenství?

Financni poměry klienta

Rizikovost řešení

Znalostní profil klienta

22

V období pred splatnosti dluhopisu:

Muže cena kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu v závislosti na vývoji úrokových sazeb

23

Jake jsou základní typy dluhopisu?

S pevnou úrokovou sazbou, s pohyblivou sazbou, s nulovým kupónem, konvertibilní dluhopisy.

24

Cena dluhopisu při rostoucí úrokové míře:

Klesá

25

Mezi povinnosti obchodníka s cennými papíry:

Povinnost informovat klienta o počtu všech investičních nástrojů v nabídce

26

Výnos z prodeje podílových listu u podílníka FOp:

Je od daně osvobozen po uplynutí 3 let od nákupu podílových listu

27

Investiční služba Investiční poradenství je definována:

Individualizovane poradenství směřující k nakládání s konkrétním investičním nástrojem

28

Při změně úrokové míry se mění cena dluhopisu:

Procentuálne vice u dluhopisu s delsi dobou splatnosti

29

Sporobond je:

Fond dluhopisový

30

Dluhopisové fondy velmi krátkodobých investic :

Nabízejí nižší potencionalni výnos nez fondy akciové

Investuji převážně do bankovních depozit, pokladničních poukázek a dluhopisu se splatnosti do 2let

31

Fond peněžního trhu nebo fond dluhopisový se vyznačuje:

Výnosem blízkým termínovaný vkladům, nízkým kolísáním ceny PL

32

Depozitarem rozumíme:

Banku, která eviduje a kontroluje majetek fondu kolektivního investování za účelem ochrany podílníků

33

Cena za nákup:

Je různá u různých fondu

Je odměnou pro distributora

34

Zero bond je dluhopis:

Zajímá investory v okamžiku poklesu úrokových sazeb

Během svého trvání nevyplácí žádný kupónové výnos

35

Dle směrnice MIFID rozdělujeme klienty na:

Profesionální zákazník, neprofesionální zákazník a způsobila protistrana

36

Akciový prémiové vklad je vhodny pro klienty:

Požadují garanci jistiny a pojisteni vkladu

37

Co je strukturované Depositum?

Je to pojištěny vklad

Je takový vklad, kde výše úrokové sazby je odvozena podle vývoje příslušného podkladového aktiva

38

Klíčové informace pro investory:

Obsahuje základní ustanovení, která popisuji princip fungování a investiční strategii fondu

39

V pripaďe, ze klient využívá předávání a přijímáni investičních pokynu, zjišťujeme:

Odborné znalosti v oblasti investic

Zkušenosti v oblasti investic

40

Dluhopis lze odprodat:

Kdykoliv za aktuální prodejni cenu dle kurzovního lístku, která muže byt vyšší nebo nižší nez nominální hodnota

41

Obhospodarovatelsky poplatek:

Hradí fond investiční spolecnosti za správu průběžně během účetního období se projevuje ve vyhlašovaném kurzu PL