Job Search Flashcards Preview

Vocabulary > Job Search > Flashcards

Flashcards in Job Search Deck (11):
0

Look in the classifieds

Đọc quảng cáo

1

Look for help wanted signs

Tìm bảng cần người

2

Check internet job sites

Coi những nơi có việc làm trên mạng

3

Go to an employment

Đi tới vp giới thiệu việc làm

4

Write a resume

Viết sơ yếu lý lịch

5

Write a cover letter

Viết lá thư giới thiệu

6

Send in your resume and cover letter

Gửi sơ yếu lý lịch và thư giới thiệu đi

7

Set up an interview

Hẹn phỏng vấn

8

Fill out an application

Điền đơn xin việc

9

Go on an interview

Đi phỏng vấn

10

Get hired

Được mướn