Joh. Las. 11.1-11.5 Flashcards Preview

L & R > Joh. Las. 11.1-11.5 > Flashcards

Flashcards in Joh. Las. 11.1-11.5 Deck (44)
Loading flashcards...
1

Yrtiyksen vuositason talousjohtamisen keskeisin instrumentti?

Budjetti.

2

Budjetti?

-Tarkoittaa yrityksen tai sen osaston talousarviota eli tulo- ja menoarviota - rahamääräinen toimintasuunnitelma, jossa määritellään aktiviteetit, resurssit, aikataulut ja vastuuhenkilöt.
-Määritetty tietylle ajanjaksolle
-Sisältää edullisimman taloudellisen tulostavoitteen ajanjaksolle
-Budjettikausi yleensä 1 vuosi
-Sisältää yleensä tavoiteosan, resurssi- ja toimintasuunnitelmaosan sekä taloudellisen tulososan

3

Budjetointi?

-Budjetin käyttöä yritysohjauksen apuvälineenä.
-Prosessi, joka koostuu budjetin suunnittelu-, toteutus- ja tarkkailutehtävistä.
-Budjetin toteuman analysointia -> korjaavien toimenpiteiden suunnittelua ja toteuttamista

4

Johtamisen tarkastelun kolme tasoa?

Strateginen, taktinen ja operatiivinen taso.

5

Startegisen tason budjetointi?

Se on väljää kehysbudjetointia: pitkällä aikavälillä on vaikea tehdä tarkkoja suunnitelmia.

6

Taktinen johtamistaso ja budjetti?

Liittyy yrityksen vuositason ohjaukseen ja budjetti on tämän ohjauksen tärkein väline. Vuositason budjetti sisältää tarkat toiminnan tavoitteet, resurssit, toiminnot ja toimintojen tulokset.

7

Operatiivinen johtaminen ja budjetti?

Se on budjetin käyttöä jokapäiväisen johtamisen apuna eli budjetin toteuttamista.

8

Miksi tietyillä liiketoiminna alueilla on vaikea laatia budjettia?

Koska myynnin tai tuotannon määrien ja hintojen ennustaminen on niin vaikeaa.

9

Budjettiprosessin tehtävät?

Nää menee kronologisesti. Ensin 1, sitten 2 jne.
1. menneisyyden arviointi 2. tulevaisuuden hahmottaminen (tulevan budjettivuoden hahmottaminen) 3. budjetin suunnittelu ja laadinta 4. kun budjetti on valmis: henkilökohtaiset tavoitteet eli keskeiset budjettitavoitteet kohdistetaan henkilökohtaisiksi tavoitteiksi. Per vaikka myyntihenkilö.

10

Mitä onnistunut budjetointi vaatii?

a) Tueksi hyvän laskentajärjestelmän b) osaavan taloushallinnon c) sopivat tunnusluvut budjettitavoitteiden kuvaamiseen ja mittaamiseen

11

Miten budjetointi auttaa johtamisessa?

1. Auttaa yrityksen tavoitteiden täsmentämisessä
2. Motivoi saavuttamaan tavoitteet. Sen avulla allokoidaan.
3. Täsmentää johtamisen vastuualueet ja selkeyttää organisaatiota
4. Tärkeä informaation lähde

12

Millaista on hyvä budjetointi?

Sen täytyy olla tarpeeksi yksinkertaista. Riittävän täsmällistä ja nopeaa.

13

Yrityksen budjettijärjestelmä?

-Se koostuu yrityksen budjeteista ja niiden välisistä yhteyksistä.
-Sisältää yleensä kaksi pääbudjettia: Tulosbudjetti ja Rahoitusbudjetti
-Näiden lisäksi siihen kuuluu yleensä alabudjetteja
-Pää- ja alabudjetit ovat budjettiyhteydessä toisiinsa

14

Tulosbudjetti?

Pääbudjetti, joka on tuloslaskelmamuotoinen ja kertoo yrityksen budjetoidun tuloksen. Suoritusperusteisesti laadittu pääasiassa. Tavoitteena turvata riittävä kannattavuus.
+Kaikki tulosbudjetin erät muutetaan rahoitusbudjetissa kassatuloiksi tai -menoiksi

15

Rahoitusbudjetti?

Pääbudjetti, jonka tavoitteena on turvata yrityksen maksukyky mahdollisimman edullisin rahoituskustannuksin. Se on maksuperusteinen.

16

Alabudjetit?

1. myyntibudjetti 2. ostobudjetti 3. valmistusbudjetti
4. kustannusbudjetti 5. investointibudjetti 6. varastobudjetti

17

Tulosyksikkökohtaiset budjetit?

-Yritysten pääbudjetit jaetaan tulosyksikköjen budjeteiksi, eli esim yrityksen eri myymälöillä tai tehtailla on omat budjetit.
-Niillä on usein omat tulosbudjetit - harvoin rahoitusbudjetteja, koska rahoitustoiminnot keskittyy yleensä yrityskonserniin.
-Lisäksi tarvittavasti alabudjetteja

18

Hajautetun organisaation budjettijärjestelmä?

-Pääbudjetit voi kytkeytyä alabudjetteihin vertikaalisti ja horisontaalisti -> voidaan tarkastella budjettia samaan aikaan vertikaalisti ja horisontaalisti - molempia toiminnoittain ja organisaatioyksiköittäin
-Vaatii paljon laskentajärjestelmältä

19

Budjetin horistontaali kytkeytyminen?

Yritystason ja tulosyksikkötason erien yhteenkytkeytyminen.

20

Budjetin vertikaalinen kytkeytyminen?

Yritys- ja tulosyksikkötasolla pää- ja alabudjetit kytkeytyvät yhteen laskentatoimen järjestelmissä.

21

Budjetointimenetelmän valinta?

Se miten yritys organisoi budjettiprosessit ja budjettisuunnitelun.

22

Budjetointimenetelmät?

1. Demokraattinen menetelmä (build up)
2. Autoritaarinen menetelmä (break down)
3. Yhteistyömenetelmä (co-operation, iteration)

Menetelmä voi vaihdella yrityksessä esim taloudellisen tilanteen vuoksi.

23

Demokraattinen budjetointi?

-Siinä budjetointi rakentuu organisaatiossa alhaalta ylös.
-Budjetoinnin lähtökohta on toiminto- ja tulosyksikkökohtainen.
-Ylin johto luo vain budjettien kehykset - > sitouttaa henkilöstöä budjetointiin
+ongelma: saattaa tulla kokonaisnäkemyksen puute budjetoinnissa

24

Autoritaarinen budjetointi?

-Yritysjohtolähtöistä -> johto tekee tarkat ohjeet
-Jäykkä menetelmä
+Tarpeen yrityskriisien aikana, kun yritystä täytyy johtaa keskitetysti

25

Budjetoinnin yhteistyömenetelmä?

Demokraattisen ja autoritaarisen yhdistelmä.
-Nykyään yleisin budjetointimenetelmä suurissa ja keskisuurissa yrityksissä.
-Yritysjohto määrittelee yleiset tavoitteet yhdessä tulosyksikkö- ja toimintoyksikköjohdon kanssa - Varsinainen budjetointi kuitenkin toimintojen ja tulosyksiköiden tehtävä.
+Ongelma: voi olla hidas ja byrokraattinen

26

Iteratiivinen budjetointi?

Eli kertaava budjetointi liittyy yhteistyömenetelmään = yhteistyömenetelmässä täytyy varautua myös toiminto- ja tulosaluebudjettien mahtumattomuuteen budjettikehyksiin.
- > Siksi joudutaan sopeuttamaan alabudjetteja uusiks - > tästä nimitys kertaava budjetointi.

27

Pienen yrityksen budjetointi?

Break down- periaate usein -> johto hallitsee parhaiten.
+Kun yritys kasvaa johdon vaikea olla perillä kaikesta - > budjetointi siirtyy buld up ja co-opiin.
+Mitä enemmän kasvaa sitä enemmän yhteistyömenetelmän käyttö yleistyy - > täysikasvuinen yritys käyttää tätä
+ELI budjetointi elää yrityksen elinkaaren aikana

28

Budjetointimenetelmien muita luokittelutapoja?

a) nettobudjetointi b) kehysbudjetointi c) nollabudjetointi
d) rullava budjetointi

29

Nettobudjetointi?

Budjetoinnin tavoitealue määritetään tulosyksikön tulojen ja menojen nettoerotuksena.

30

Kehysbudjetointi?

Tulevien vuosien menokehykset vahvistetaan hallinnonaloittain tietyissä rajoissa.
+Kehykset ohjaavat vuosibudjetointia ja antavat sille vuotuiset rajat