Johtaminen ja Markkinointi Flashcards Preview

Pääsykoe > Johtaminen ja Markkinointi > Flashcards

Flashcards in Johtaminen ja Markkinointi Deck (43):
1

Mikä seuraavista klassisen koulukunnan teorioista tai niistä esitettyjä näkemyksiä koskevista väittämistä ei pidä paikkaansa?

1. Klassisen koulukunnan teorioihin luetaan kuuluvaksi Henry Fayolin hallinnollisen koulukunnan malli, Max Weberin byrokratian ihannemallin mukaiset näkemykset sekä Fredrick Taylorin tieteellisen liikkeenjohdon koulukunta.

2. Klassisissa teorioissa organisaatioiden toimintaa tarkasteltiin organisaatioiden sisäisten toimintojen tehokkuuden kannalta ja johdon tehtävänä nähtiin olevan organisaation sisäisen tehokkuuden rationaalinen optimointi.

3. Klassisissa organisaationäkemyksissä systemiteoreettisesti ajatellen organisaatioita tarkasteltiin suljettuina järjestälminä.

4. Klassisissa organisaatioteorioissa tutkimuksen keskiössä oli epävirallinen organisaation vaikutukset työn tehokkuuteen

4. Klassisissa organisaatioteorioissa tutkimuksen keskiössä oli epävirallinen organisaation vaikutukset työn tehokkuuteen

2

Mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkaansa?

1. Taylorin johtamis- ja organisointiperiaatteita olivat muun muassa työntekijöiden tieteellinen valinta, urakkapalkkaus ja uudenlainen johtamis- ja työn organisointitapa.

2. Hawthorne-efektillä tarkoitetaan sitä, että myös koehenkilöihin kiinnitetty huomio ja heistä huolehtiminen vaikuttavat kokeen tuloksiin.

3. Mintzbergin mukaan mekaaniselle byrokratialle on tyypillistä muun muassa sääntöjen runsaus, toimintojen korkea ennustettavuus sekä korkea standardoinnin aste.

4. Kontingenssiteorioissa painotetaan tehtävänjaon ja töiden organisoinnin merkitystä.

4. Kontingenssiteorioissa painotetaan tehtävänjaon ja töiden organisoinnin merkitystä.

3

Mikä seuraavista Mintzbergin yksinkertaista rakennetta kuvaavista väittämistä ei pidä paikkaansa?

1. Organisaatio on joustava ja päätöksenteko ja toimintojen koordinointi keskittyvät yrittäjälle tai toimitusjohtajalle.

2. Yksinkertainen rakenne sopii dynaamiseen ja vakaaseen ympäristöön sekä avoimeen kilpailutilanteeseen.

3. Organisoituminen perustuu muodollisille säännöille tai johtamisjärjestelmille.

4. Organisaatioilmasto on tyypillisesti epävirallinen.

3. Organisoituminen perustuu muodollisille säännöille tai johtamisjärjestelmille.

4

Mikä seuraavista yrityksen kansainvälistymiseen liittyvistä väittämistä ei pidä paikkaansa?

1. Kansainvälisillä markkinoilla kysyntää herättävä ainutlaatuinen tuote tai palvelu voi olla merkittävä vetovoimatekijä yrityksen kansainvälistymiseen.

2. Kasvava markkina-alue on esimerkki kohdemarkkinan vetovoimatekijöistä yrityksen kansainvälistymisen motiivina.

3. Ylituotanto ja kausivaihtelut ovat esimerkkejä kotimarkkinoiden työntötekijöistä yrityksen kansainvälistymisen motiiveina.

4. Saturoituneet kohdemarkkinat on esimerkki kohdemarkkinan vetovoimatekijöistä yrityksen kansainvälistymisen motiivina.

4. Saturoituneet kohdemarkkinat on esimerkki kohdemarkkinan vetovoimatekijöistä yrityksen kansainvälistymisen motiivina.

5

Mikä seuraavista osuustoimintaan tai osuuskuntiin liittyvistä väittämistä ei pidä paikkaansa?

1. Osuustoiminnan periaatteisiin kuuluu vapaaehtoinen ja avoin jäsenyys.

2. Osuuskunnat ovat aina perustuneet käyttäjäomisteisuuteen. Se tarkoittaa sitä, että osuuskunnan palveluiden käyttäjät samanaikaisesti omistavat, hallinnoivat ja pääomittavat liiketoiminnan.

3. Osuuskunnissa jäsenien saama hyöty jakautuu sen mukaan, kuinka paljon kukin jäsen on sijoittanut rahaa osuuskunnan osakkeisiin.

4. Suomi on suhteellisesti tarkasteltuna maailman osuustoiminnallisin maa.

3. Osuuskunnissa jäsenien saama hyöty jakautuu sen mukaan, kuinka paljon kukin jäsen on sijoittanut rahaa osuuskunnan osakkeisiin.

6

Mikä seuraavista, muun muassa strategiseen suunnitteluun käytettäviä erilaisia malleja koskevista väittämistä, ei pidä paikkaansa?

1. SWOT-analyysin avulla yritys voi tarkastella organisaation ulkopuolelta tulevien tekijöiden muodostamia uhkia ja tarjoamia mahdollisuuksia samalla peilaten signaaleja organisaation sisäiseen tilaan arvioimalla omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan.

2. PESTE-analyysin avulla yritys voi tunnistaa sellaisia tekijöitä, jotka asettavat reunaehtoja liiketoiminnalle samalla kun niiden tunnistaminen ja ennakointi saattavat tarjota yritykselle merkittävää kilpailuetua.

3. Porterin viiden kilpailuvoiman mallin mukaan uusien tulokkaiden näkökulmasta asiakaskunnan voimakas brändiuskollisuus ja suuri pääoman tarve edustavat matalia alalletulon esteitä.

4. Talouden suhdanteiden seuraaminen ja yrityksen tarjooman hintajousto ovat esimerkkejä PESTE-analyysiin liittyvistä taloudellisista tekijöistä.

3. Porterin viiden kilpailuvoiman mallin mukaan uusien tulokkaiden näkökulmasta asiakaskunnan voimakas brändiuskollisuus ja suuri pääoman tarve edustavat matalia alalletulon esteitä.

7

Mikä seuraavista hinnoitteluun liittyvää päätöksentekoa kuvaavista väittämistä pitää paikkansa?

1. Hinnoitteluun liittyvään päätöksentekoon vaikuttavat olennaisesti vain yrityksen sisäiset tekijät kuten kustannukset tai markkinoinnilliset tavoitteet.

2. Kilpailijoiden toimet tai valitsemat hinnoitteluratkaisut eivät vaikuta yrityksen hinnoittelustrategian valintaan.

3. Yrityksen kasvu- ja kansainvälistymistavoitteet ohjaavat osaltaan hinnan määrittelyä.

4. Lainsäädännöllä ei voi ohjata tuotteiden hinnoittelua.

3. Yrityksen kasvu- ja kansainvälistymistavoitteet ohjaavat osaltaan hinnan määrittelyä.

8

Mikä seuraavista henkilöstöjohtamista kuvaavista väittämistä pitää paikkansa?

1. Henkilöstöjohtamisen käytännöt ovat kehittyneet teollisissa länsimaissa samansuuntaisesti ja melko samanaikaisesti.

2. Henkilöstöjohtamisen ammattilaisten piirissä on vakiintunut käsitys, että henkilöstöjohtaminen on saanut alkunsa patriarkaalisesta johtamisesta.

3. Suomessa lainsäädäntö turvaa sen, että henkilöstöjohtaminen esiintyy samalla tavoin eri organisaatioissa.

4. Henkilöstöjohtamisen perusajatukset nojautuvat yhtenäiseen paradigmaan.

2. Henkilöstöjohtamisen ammattilaisten piirissä on vakiintunut käsitys, että henkilöstöjohtaminen on saanut alkunsa patriarkaalisesta johtamisesta.

9

Mikä seuraavista asiantuntijoita ja asiantuntijaorganisaatioita kuvaavista väittämistä ei kirjan mukaan pidä paikkaansa?

1. Asiantuntijaorganisaatio toimii pitkälti jäseniensä osaamisen ja tiedon varassa.

2. Asiantuntijoille pidetään ominaisena kriittisyyttä.

3. Palkka on asiantuntijan ensisijainen motivaation ja sitoutumisen lähde.

4. Esimerkiksi työn arviointi ja seuranta ovat asiantuntijoiden johtamiseen yhdistettyjä haasteita.

3. Palkka on asiantuntijan ensisijainen motivaation ja sitoutumisen lähde.

10

Mikä seuraavista johtamis- ja markkinointinäkemysten muuttumista kuvaavista väittämistä pitää paikkansa?

1. Kulttuurin tarkastelu on syrjäyttänyt objektiivisten seikkojen, kuten organisaatiorakenteen tarkastelun.

2. On ryhdytty painottamaan johtajakeskeistä näkökulmaa koko organisaation toiminnan tarkastelun sijaan.

3. Kielellä, mielikuvilla ja merkityksillä ei juurikaan enää nähdä olevan merkitystä johtamisen, organisaatiokäyttäytymisen tai asiakaskäyttäytymisen selittämisessä.

4. Eksaktin selittämisen sijaan ilmiötä pyritään tulkitsemaan joko taustalla olevien merkitysrakenteiden tai erilaisten näkökulmien kautta

4. Eksaktin selittämisen sijaan ilmiötä pyritään tulkitsemaan joko taustalla olevien merkitysrakenteiden tai erilaisten näkökulmien kautta.

11

Menekinedistämisellä tarkoitetaan harkittua ja suunnitelmallista toimintaa, jolla pyritään luomaan ja ylläpitämään pitkäkestoisia asiakassuhteita.

Oikein/väärin

Väärin

12

Palveluiden laatukuilumallin tarkoitus on auttaa paikantamaan sellaisia kohtia, joissa odotusten hallinnassa ja laadun tuottamisessa voi syntyä ongelmia.

Oikein/väärin

Oikein

13

Palveluiden laatukuilumallin tarkoitus on auttaa paikantamaan sellaisia kohtia, joissa odotusten hallinnassa ja laadun tuottamisessa voi syntyä ongelmia.

Oikein/väärin

Väärin

14

Penetraatiohinnoittelu tarkoittaa sitä, että tuotteelle asetetaan korkea hinta, koska kilpailevia tuotteita ei vielä ole markkinoilla, potentiaalinen asiakaskunta ei osaa arvioida tuotteen kustannusperustaa ja yritys saa katetuksi korkeita tuotekehityskuluja sekä asemoiduksi tuotteen vähemmän hintaherkille asiakassegmenteille.

Oikein/väärin

Väärin

15

Brändin persoonallisuusnäkökulma edustaa postmodernia markkinointiajattelua.

Oikein/väärin

Väärin

16

Brändiorientaatiolla tarkoitetaan yritysten asennetta brändäystä kohtaan, eli sitä, kuinka merkityksellisenä liiketoiminnan strategisena voimavarana pitkäjännitteinen brändin kehittäminen yrityksissä nähdään.

Oikein/väärin

Oikein

17

Mikä seuraavista organisaatio- ja johtamisteorioita koskevista väittämistä ei pidä paikkaansa?

1. Tayloristisella työn organisoinnilla tarkoitetaan sitä, että työt on pitkälle ositettu.

2. Klassisissa teorioissa organisaatioiden toimintaa tarkasteltiin organisaatioiden sisäisten toimintojen tehokkuuden kannalta.

3. Weberin mukaan byrokraattista organisaatiota voidaan pitää yhtenä organisaation ihannemallina.

4. Fayolin johtamis- ja organisointiperiaatteita olivat työntekijöiden tieteellinen valinta, urakkapalkkaus ja uudenlainen johtamis- ja työn organisointitapa.

4. Fayolin johtamis- ja organisointiperiaatteita olivat työntekijöiden tieteellinen valinta, urakkapalkkaus ja uudenlainen johtamis- ja työn organisointitapa.

18

Mikä seuraavista organisaatio- ja johtamisteorioita koskevista väittämistä pitää paikkansa?

1. Kontingenssiteorian mukaan orgaaninen organisaatiorakenne on paras organisaatiorakenteista.

2. Hawthorne-tutkimuksen tuloksia ei selittänyt sosiaalisten työolojen kehittyminen.

3. Tutkijat Burns ja Stalker (1961) käyttivät tutkimuksessaan erilaistuneisuuden ja integraation käsitteitä.

4. Kulttuurinäkökulman mukaan organisaatiot voidaan, ainakin tiettyyn rajaan asti, ymmärtää arvoihin perustuviksi, jaetuiksi merkitysjärjestelmiksi, jotka ovat kulttuurin tuotteita ja tuottajia.

4. Kulttuurinäkökulman mukaan organisaatiot voidaan, ainakin tiettyyn rajaan asti, ymmärtää arvoihin perustuviksi, jaetuiksi merkitysjärjestelmiksi, jotka ovat kulttuurin tuotteita ja tuottajia.

19

Mikä seuraavista markkinointiajattelua ja markkinointiteorioita koskevista väittämistä ei pidä paikkaansa?

1. Kerinin (1996) kuvaamassa ’Markkinointi johtamistoimintona’ vaiheessa kiinnitettiin erityistä huomiota markkinatutkimukseen ja markkinointiprosessien johtamiseen.

2. Markkinoinnin tieteenä katsotaan syntyneen 1960-luvulla.

3. Kerinin (1996) mukaan ’Markkinointi integroivana tieteenä’ vaiheessa kirjallisuudessa alkoi yhä laajemmin esiintyä entistä kehittyneempiä tilastollisia menetelmiä, joiden avulla pystyttiin kuvaamaan todennäköisyyksiä ja määrittelemään kausaalisuhteita.

4. Markkinoinnin tuotantosuuntaisessa vaiheessa tuotteiden kysyntä ylitti tarjonnan.

3. Kerinin (1996) mukaan ’Markkinointi integroivana tieteenä’ vaiheessa kirjallisuudessa alkoi yhä laajemmin esiintyä entistä kehittyneempiä tilastollisia menetelmiä, joiden avulla pystyttiin kuvaamaan todennäköisyyksiä ja määrittelemään kausaalisuhteita.

20

Mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkaansa?

1. Skaalaedulla tarkoitetaan tilannetta, jossa yrityksen kasvattaessa tuotantoaan ja lisätessä volyymia tuotannon keskimääräiset kustannukset tiettyyn rajaan asti laskevat, jolloin yrityksen on mahdollista tarjota tuote asiakkaalle kilpailijaa halvemmalla hinnalla.

2. Suomalaisista yrityksistä suurin osa on pieniä tai keskisuuria.

3. Suomalaisten yritysten pääasiallisena kansainvälistymisen operaatiomuotona on nykyään tuonti ja vienti.

4. Markkinoiden saturaatio tarkoittaa tilannetta, jossa yrityksen kasvumahdollisuudet tyrehtyvät, kun kysyntä alkaa laskea ja asiakkaiden ja uusien tulokkaiden neuvotteluvoima kasvaa.

3. Suomalaisten yritysten pääasiallisena kansainvälistymisen operaatiomuotona on nykyään tuonti ja vienti.

21

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

1. SWOT - analyysi tarkoittaa menetelmää, jonka avulla voidaan tarkastella sellaisia liiketoimintaympäristöön liittyviä tekijöitä, joihin yksittäinen yritys ei pysty omalla strategiavalinnallaan vaikuttamaan.

2. Porterin toimiala-analyysimallin mukaan toimialan rakennetta määrittäviä kilpailuvoimia ovat nykyiset kilpailijat, uusien tulokkaiden uhka, entiset kilpailijat, asiakkaat, korvaavat tuotteet sekä tavarantoimittajat.

3. PESTE – analyysin avulla yritys kartoittaa ne omintakeiset pätevyydet, joiden avulla se voi sopeutua ympäristöönsä menestyksekkäästi.

4. Porterin toimiala-analyysimallin osatekijät ovat tunnistettavissa toimialasta riippumatta.

4. Porterin toimiala-analyysimallin osatekijät ovat tunnistettavissa toimialasta riippumatta.

22

Mikä seuraavista Porterin toimiala-analyysiin liittyvistä väittämistä ei pidä paikkaansa?

1. Asiakkaan neuvotteluvoimaa heikentää korkeat tavarantoimittajan vaihtokustannukset.

2. Korvaavien tuotteiden lisääntyminen markkinoilla heikentää nykyisten kilpailijoiden neuvotteluvoimaa.

3. Nykyisten kilpailijoiden neuvotteluasemaa vahvistaa kilpailun vähyys.

4. Tavarantoimittajan neuvotteluvoimaa markkinoilla heikentää se, että tavarantoimittajan vaihdon kustannus on korkea.

4. Tavarantoimittajan neuvotteluvoimaa markkinoilla heikentää se, että tavarantoimittajan vaihdon kustannus on korkea.

23

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

1. Strategian erinomaisuuskoulukunta painottaa strategian suunnittelua tavoitteena ymmärtää ympäristön ominaisuuksia, jolloin myös yrityksen menestyminen selittyy sen kyvyllä sopeutua ympäristöönsä.

2. Strategian suunnittelulähtöisen koulukunnan mukaan strategian suunnittelu ja toteutus voidaan erottaa toisistaan.

3. Suunnitellun muutoksen paradoksilla tarkoitetaan sitä, että käytännössä muutoksen toteutumisprosessi on rationaalisesti ja ennustettavasti etenevä.

4. Toteutuvan muutoksen näkökulman mukaan muutosprosessia leimaavat lineaarisuus ja rationaalisuus.

2. Strategian suunnittelulähtöisen koulukunnan mukaan strategian suunnittelu ja toteutus voidaan erottaa toisistaan.

24

Mikä seuraavista markkinointiin liittyvistä väittämistä pitää paikkansa?

1. Transaktiomarkkinoinnissa korostetaan pitkäkestoisia asiakassuhteita.

2. Kulutushyödykkeellä tarkoitetaan pitkän aikaa ja useita käyttökertoja kestäviä tuotteita.

3. Tuotantohinta vaihtelee suhteessa kysyntään ja tarjontaan.

4. Suoramyynti valmistajalta asiakkaalle on järkevintä silloin, kun kyseessä on korkean teknologian tuote, jonka kustannukset ovat suuret.

4. Suoramyynti valmistajalta asiakkaalle on järkevintä silloin, kun kyseessä on korkean teknologian tuote, jonka kustannukset ovat suuret.

25

Mikä seuraavista palveluihin liittyvistä väittämistä pitää paikkansa?

1. Palveluiden vuorovaikutuksellisuus tulee esille siinä, että palvelu on olemassa vain palvelukohtaamisessa.

2. Palvelut voidaan täysin standardoida.

3. Palvelulogiikan mukaan perinteinen jaottelu tuotteisiin ja palveluihin ei ole vanhentunut.

4. Palvelun kokemusominaisuuksia voi arvioida etukäteen.

1. Palveluiden vuorovaikutuksellisuus tulee esille siinä, että palvelu on olemassa vain palvelukohtaamisessa.

26

Mikä seuraavista palveluiden markkinointia ja johtamista sekä palveluiden laatukuiluja kuvaavista väittämistä ei pidä paikkaansa?

1. Asiakkaan kokema palvelun toiminnallinen laatu viittaa siihen, miten vuorovaikutus ja palvelun palveluprosessi toimivat.

2. Palvelujohtaminen on lupausten antamista, mahdollistamista ja lunastamista.

3. Laatuvaatimusten kuilu syntyy, jos palveluprosessin suunnittelussa kiinnitetään huomiota vääriin asioihin tai prosessille ei aseteta selkeitä tavoitteita.

4. Palvelun toimituksen kuilu syntyy, jos asiakas kokee, että markkinointiviestinnässä annettu lupaus ei vastaa todellista, tarjottua palvelua.

4. Palvelun toimituksen kuilu syntyy, jos asiakas kokee, että markkinointiviestinnässä annettu lupaus ei vastaa todellista, tarjottua palvelua.

27

Mikä seuraavista kuluttajakäyttäytymistä ja B2B-käyttäytymistä koskevista väittämistä ei pidä paikkaansa?

1. Kuluttajakäyttäytyminen on dynaamista, interaktiivista ja sisältää vaihdantaa.

2. Kuluttajan passiivinen informaation hankinta tarkoittaa sitä, että tunnistettuaan tarpeensa kuluttaja etsii tietoa haluamastaan tuotteesta tai palvelusta vain hyvin valikoiduista lähteistä.

3. B2B-asiakkaan ostoprosessi on yleensä pitkä ja muodollinen, ostomäärät ovat suuria ja päätöksentekoon osallistuu useita henkilöitä.

4. B2B asiakkaat vaativat yleensä räätälöityjä tuotteita.

3. B2B-asiakkaan ostoprosessi on yleensä pitkä ja muodollinen, ostomäärät ovat suuria ja päätöksentekoon osallistuu useita henkilöitä.

28

Mikä seuraavista aineetonta pääomaa kuvaavista väittämistä ei pidä paikkaansa?

1. Aineettoman pääoman kokonaisuus rakentuu aina erilaiseksi eri yrityksissä.

2. Näkymättömyys, vaikea määriteltävyys ja subjektiivisuus ovat aineetonta pääomaa kuvailevia ominaisuuksia.

3. Yhteisöllinen inhimillinen pääoma tarkoittaa niitä puitteita, jotka mahdollistavat muiden aineettoman pääoman osa-alueiden hyödyntämisen.

4. Organisaation suhdepääomaan kuuluvat esimerkiksi yrityksen brändi, imago ja maine.

3. Yhteisöllinen inhimillinen pääoma tarkoittaa niitä puitteita, jotka mahdollistavat muiden aineettoman pääoman osa-alueiden hyödyntämisen.

29

Mikä seuraavista klassisen koulukunnan teorioita ja tutkimusta koskevista väittämistä ei pidä paikkaansa?

1. Organisaation toiminnan tarkastelussa painottui ulkoisten seikkojen kuten liiketoimintaympäristön analyysi.

2. Tutkimuksissa keskityttiin työn organisoinnin tapoihin ja optimaalisen organisaatiorakenteen löytämiseen tehokkuuden saavuttamiseksi.

3. Tutkimusten tavoitteena oli tarkka ja täsmällinen selittäminen.

4. Johtaminen perustui ajatukseen sekä yksilöiden että asioiden kontrolloitavuudesta.

1. Organisaation toiminnan tarkastelussa painottui ulkoisten seikkojen kuten liiketoimintaympäristön analyysi.

30

Mikä seuraavista väittämistä ei kuvaa Hawthorne –tutkimuksia ja – tutkimustuloksia?

1. Tutkimusasetelma oli tayloristinen.

2. Tutkimusten tuloksia selitti tutkittavien ryhmätyöskentely.

3. Tutkimusten tuloksia selitti tutkittavien fyysisten työolosuhteiden muutos.

4. Tutkimusten tuloksia selitti tutkittavien ja tutkijoiden välinen vuorovaikutus.

3. Tutkimusten tuloksia selitti tutkittavien fyysisten työolosuhteiden muutos.

31

Mikä seuraavista Porterin toimiala-analyysiin liittyvistä väittämistä pitää paikkansa?

1. Asiakkaan neuvotteluvoimaa vahvistaa korkeat tavarantoimittajan vaihtokustannukset.

2. Korvaavien tuotteiden lisääntyminen markkinoilla vahvistaa nykyisten kilpailijoiden neuvotteluvoimaa.

3. Toimiala-analyysimallin kilpailun determinantit määrittävät toimialan rakennetta, ja ne vaihtelevat toimialakohtaisesti.

4. Tavarantoimittajan neuvotteluasemaa markkinoilla vahvistaa tavarantoimittajan korkeat vaihtokustannukset.

4. Tavarantoimittajan neuvotteluasemaa markkinoilla vahvistaa tavarantoimittajan korkeat vaihtokustannukset.

32

Mikä seuraavista segmentointia koskevista väittämistä ei pidä paikkaansa?

1. Segmentointi tarkoittaa segmentoivan yrityksen näkökulmasta potentiaalisten kokonaismarkkinoiden pilkkomista osiin jollakin tai joillakin valituilla kriteereillä.

2. Segmentointi eroaa massamarkkinoinnin periaatteista.

3. Elämäntyyli, perhekoko, koulutustausta ja persoonallisuus ovat segmentoinnissa käytettävän psykografisen ryhmittelyn perusteita.

4. Hyvän segmentin ominaisuuksia ovat tavoitettavuus, riittävä suuruus ja mitattavuus.

3. Elämäntyyli, perhekoko, koulutustausta ja persoonallisuus ovat segmentoinnissa käytettävän psykografisen ryhmittelyn perusteita.

33

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

1. Strategisen johtamisen menetelmät ovat toimialariippuvaisia.

2. Strategian emergentin luonteen vuoksi sen toteuttaminen ja onnistuminen ovat kontekstisidonnaisia.

3. Strategian kilpailuasemointikoulukunta painottaa strategian suunnittelua tavoitteena havainnoida organisaation ympäristöominaisuuksia mahdollisimman kattavasti sekä löytää organisaatiolle sopeutumiskeinoja vallitsevaan organisaatioympäristöön.

4. Yrityksen strategian ydinkysymyksiä on ylläpitää kilpailukykyä ja edistää sen eroosiota.

2. Strategian emergentin luonteen vuoksi sen toteuttaminen ja onnistuminen ovat kontekstisidonnaisia.

34

Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?

1. Suunnitellun muutoksen paradoksilla tarkoitetaan sitä, että käytännössä muutoksen toteutumisprosessi on rationaalisesti ja ennustettavasti etenevä.

2. Organisaatiomuutosteoriat ovat monien muiden organisaatioteorioiden tapaan ennemminkin näkökulmasidonnaisia kuin yleispäteviä.

3. Toteutuvan muutoksen näkökulman mukaan muutosprosessia leimaavat lineaarisuus ja rationaalisuus.

4. Suunnitellun muutoslähestymistavan mukaan toteutuva muutos ei sellaisenaan sovellu vastaamaan organisaation ympäristön epävakauteen.

2. Organisaatiomuutosteoriat ovat monien muiden organisaatioteorioiden tapaan ennemminkin näkökulmasidonnaisia kuin yleispäteviä.

35

Mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkaansa?

1. Kerin on tehnyt luokitteluja markkinointitieteen kehityssuunnista. Markkinointimix esiteltiin ensimmäisen kerran Kerinin (1996) jaottelun mukaan kvantitatiivisen markkinoinnin aikakautena.

2. Puhuttaessa tuotteen kolmikerroksisuudesta, lisäetujen tehtävänä on konkretisoida asiakkaalle ydintuotteen hyödyt.

3. Markkinahinnalla tarkoitetaan kustannusperustaista hintaa, joka vaihtelee suhteessa kysyntään ja tarjontaan.

4. Markkinointiviestinnällä tarkoitetaan henkilökohtaista myyntityötä, suoramarkkinointia, mainontaa, menekinedistämistä, suhdetoimintaa ja tiedotustoimintaa.

3. Markkinahinnalla tarkoitetaan kustannusperustaista hintaa, joka vaihtelee suhteessa kysyntään ja tarjontaan.

36

Mikä seuraavista palveluiden tutkimusmenetelmiin liittyvistä väittämistä pitää paikkansa?

1. CIT –tekniikka tarkoittaa menetelmää, jossa asiakas arvioi yleisesti palveluprosessin heikkouksia.

2. SERVQUAL –menetelmä on asiakkaiden syvähaastatteluun liittyvä menetelmä.

3. Palveluiden tutkimisessa käytetään usein menetelmää, jossa asiakas tuottaa yritykselle tietoa itselleen merkityksellisestä erityistapauksesta.

4. Mystery shopping –menetelmän tavoitteena on tunnistaa parhaita käytänteitä.

3. Palveluiden tutkimisessa käytetään usein menetelmää, jossa asiakas tuottaa yritykselle tietoa itselleen merkityksellisestä erityistapauksesta.

37

Mikä seuraavista ostokäyttäytymistä kuvaavista väittämistä pitää paikkansa?

1. B2B-asiakkaat vaativat kuluttaja-asiakkaita useammin räätälöityjä tuotteita.

2. Kuluttajakäyttäytymistä ohjaa usein rationaalinen motiivi.

3. Muodollinen ja pitkäkestoinen ostoprosessi kuvaa erityisesti kuluttajakäyttäytymistä.

4. B2B-asiakkaan tavarantoimittajan vaihtokustannus on yleensä alhainen.

1. B2B-asiakkaat vaativat kuluttaja-asiakkaita useammin räätälöityjä tuotteita.

38

Mikä seuraavista prosessijohtamista kuvaavista väittämistä ei pidä paikkaansa?

1. Prosessijohtaminen soveltuu pääasiassa tuotantoteollisiin yrityksiin.

2. Prosessijohtamisella on osoitettu olevan yhteys sekä yrityksen kilpailukykyyn että asiakkaan kokemaan arvoon.

3. Prosessijohtamisen tärkein tavoite on arvon tuottaminen asiakkaalle.

4. Prosessijohtamisen mukaan asiakas arvioi organisaation toimintaa ydinprosessien perusteella.

1. Prosessijohtaminen soveltuu pääasiassa tuotantoteollisiin yrityksiin.

39

Mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkaansa?

1. Yrityksen imagolla tarkoitetaan ihmisten mielissä syntynyttä yleistä kuvaa yrityksestä.

2. Organisaation identiteetin tutkiminen auttaa ymmärtämään, mitä organisaation jäsenet ajattelevat ja miksi he toimivat niin kuin toimivat.

3. Maine rakentuu monista tekijöistä, ja sillä tarkoitetaan sidosryhmien pitkän aikavälin kokonaisarvioita yrityksestä. 4. Brändin suhdenäkökulma viittaa samoista brändeistä kiinnostuneiden kuluttajien keskinäisiin suhteisiin ja heidän muodostamiinsa ryhmiin.

4. Brändin suhdenäkökulma viittaa samoista brändeistä kiinnostuneiden kuluttajien keskinäisiin suhteisiin ja heidän muodostamiinsa ryhmiin.

40

Tutkijat Lawrence ja Lorsch (1969) käyttivät tutkimuksessaan mekaanisen ja orgaanisen organisaation käsitteitä. Oikein/väärin

Väärin

41

Kulttuurinäkökulman mukaan organisaatiot voidaan, ainakin tiettyyn rajaan asti, ymmärtää arvoihin perustuviksi, jaetuiksi merkitysjärjestelmiksi, jotka ovat kulttuurin tuotteita, mutta jotka eivät tuota kulttuuria. Oikein/väärin

Väärin

42

Alaistaidot ovat esimiestaitojen vastakohta. Oikein/väärin

Väärin

43

Alaistaidoilla tarkoitetaan työntekijän organisaation kanssa solmimaa psykologista sopimusta.

Oikein/väärin

Väärin