Junie Eksamen: Drama Flashcards Preview

A+ SK > Junie Eksamen: Drama > Flashcards

Flashcards in Junie Eksamen: Drama Deck (31):
1

Belangrik dat jy die regte liggaamshouding het sodat jy

- Gebare en bewegings kan uitoefen op die verhoog
- Dit verbeter ook jou asemhaling en stem

2

Asemhaling is die grondslag van die stem

- Hoe dieper en langer jou asemhaling is hoe meer kan jy projekteer
- Dit beinvloed jou toon en stembuigings

3

Opwarmingsoefeninge fokus op

- Ledemate, spiere en gewrigte op te warm
- Liggaam voor te berei op beweging
- Laat die liggaam ontspan
- Verstand, liggaam en stem buigsaam te maak vir optrede

4

Storielyn en die verloop van die drama

- Begin, middel en einde
- Klimaks: spanning in 'n tonneelstuk wat opbou na die klimaks

5

Fiesiese karakterisering

- Liggaam: handgebare, aksies en die ouderdom van die karakter
- Stem: die toon en stemhoogte van die karakter
- Gesig: ontspanne, skelm of ongelukkige ekspressie
- Houding: het die karakter selfvertroue of 'n swak selfbeeld
- Rekwisiete: enige props wat die karakter van gebruik maak
- Kostuum: kleredrag van karakter
- Grimering: karakters benodig Grimering om in karakter te kan kom
- Houding: bv. sorgvry, spontaan, meelewend, verantwoordelike, skaam, betroubaar
- Ouderdom

6

Simbole

Maak gebruik van simbole om dieper betekenis aan die toneel te gee. Bv. 'n ringboksie wat 'n verlowing simboliseer

7

Tyd

Wanneer speel die toneel af, tyd van dag

8

Ruimte

Waar dit gebeur dit, plek

9

Teikengroep

Wie gaan na die toneel stuk kyk

10

Poësie

- Korter reëls, geen sinne, 'n paar frases soms net een word
- Strofes as eenhede van gedagtes, opmerkings of beelde oor 'n sentrale tema
- Ritme in elke versreël ingebou versreëls wat rym en woorde wat gekies word vir hulle betekenis sowel as hulle klanke
- 'n Versameling kort, gevarieërde gedagtes of beelde sonder om hulle te verklaar of met die onderwerp in verband te bring

11

Skskskskskskskksk

No I didn't even know what to wear my new phone case and the only thing that would make it a lot of fun

12

Prosa

- Vol sinne
- Paragrawe as eenheid van gedagtes, opmerkings of beelde oor 'n sentrale tema
- Geen formele struktuur waarvolgens die sinne ontwikkel nie
- Volsinne wat een gedsgte op 'n keer ontwikkel, en verklaar hoe dit met die onderwerp verband hou

13

Identifisering van pouses

- Bestudeer die gedig en let veral op, op die punte, kommas en ander leestekens en waar die digter die strofe laat eindig, dink hoe die digter sy gedagtes wou indeel
- Indetifisee dieplekke in die gedig waar pouses gemaak word om asem te haal sonder om die betekenis prys te gee
- Pouses word vir klem of effek gebruik kan word om skok, verrassing, woede en bevraagteken uit te druk

14

Stemming en toon

Baie min gedagtes bly op een stemtoon en baie min het 10 verskillende stemtone, tensy dit baie lank en gekompliseerd is

15

Tempo en toonhoogtes

Die tempo en toonhoogte bepaal die stemming van die gedig
'n Hartseer stemming sal stadiger en op 'n laer toonhoogte voorgedra word

16

Beweging

Moenie jou gedig met handelong vertolk nie, maar gebruik beperkte beweging en postuur km jou gedig se stemming te weerspieël

17

Kontak met gehoor

Gedigte word vir 'n gehoor geskryf. Jy wil met jou gehoor kontak maak deur emosie van die gedig in jou voordrag vas te vat en met die gehoor te deel
Jy moet direkte oogkontak met jou gehoor maak en direk met hulle praat

18

Helderheid

Wanneer jy optree moet jy due mense agter in die gehoor praat en nie net die voorstes nie
Jy moet altyd goeie projeksie toon

19

Visualiaering

Jy moet wat jy sê eers in jou geestesoog sien
Gebruik all jou sintue om die eienskappe te beskryf
Laat jou stem uitdruk wat jy visualiseer

20

Kekskek

Lwpsp

21

Toonhoogte

Hoë en lae toonhoogte van die karakter se stem

22

Stemmings

Geestestoestand, gevoel of atmosfeer wat deur die leser/luisteraar ervaar word

23

Stemtoon

Die klankgehalte van die stem wanneer dit 'n soesifieke stemming of gevoel uitdruk

24

Stembuiging

Op watter woord/frases sal die karakter se stemtoon styg of daal

25

Tempo

Hoe vinnig/stadig praat die karakter

26

Teks ontleding

Ondersoek, bestudeer en interpreteer

27

Klaskamer inprovisasie

Proses en opvoering

28

Projekteer

Om op so 'n manier te praat dat mense van ver af jou stem hoor

29

Resonansie

Klanke wat weergalm

30

Mannerisme

Die spesiale manier waarop persoon iets doen

31

Idetifiseer

Om iets raak te sien en uit te lig