K: Národnooslobodzovacie hnutia Flashcards Preview

Všeobecné dejiny 4 > K: Národnooslobodzovacie hnutia > Flashcards

Flashcards in K: Národnooslobodzovacie hnutia Deck (56):
1

Uveďte, v ktorom roku získala Indonézia nezávislosť (resp. bola vyhlásená republika) a komu pred vyhlásením republiky podliehala?

Indonézia bola bývalá kolónia Holandska, k vyhláseniu republiky došlo v auguste 1945.

2

Aké inštutúcie alebo hnutia sa podielali na snahách o získanie nezávislosti v Indonézii? O aké vrstvy sa opierali?

1. Hnutie Islámskeho zväzu na čele s Tjokrom Aminotom
2. Národná strana Indonézie (založená r. 1927) na čele s Ahmedom Sukarnom. Neúspešne sa pokúsili osloviť roľnícke obyvateľstvo.

3

Kedy bola oslabená moc Holandska voči Indonézii a aké faktory k tomu prispeli?

Po obsadení Indie Japonskom a v Európe Belgicka a Holandska Nemeckom (1940)

4

Aká mocnosť podporila po 2. svetovej vojne Indonéziu pri vytváraní samostatného štátu?

Japonsko

5

Čo prinútilo Holandsko vzdať sa kolónie?

Po vyhlásení republiky sa Holandsko pokúsilo spätne získať Indonéziu hospodárskou blokádou. OSN vyvinulo na Holandsko diplomatický tlak, aby sa impéria vzdali - USA dúfali, že v Sukarnovi získajú silného antikomunistického spojenca.

6

Kedy boli vytvorené Spojené štáty indonézske a v rámci akého útvaru existovali?

Spojené štáty indonézske fungovali od augusta 1949 v rámci širšej holandsko - indonézskej únie. Jednalo sa o federatívne usporiadanie.

7

Kedy a prečo bola vyhlásená jednotná Indonézska republika?

Bola vyhlásená v roku 1950. Pre nespokojnosť Sukarna s federatívnym usporiadaním v rámci únie a Spojených štátov Indonézskych

8

Indický národný kongres (kedy vznikol, kto bol predstaviteľom, čo v počiatkoch požadoval)?

Indický národný kongres vznikol v r. 1885, jeden z hl. predstaviteľov Gópalkrišna Gókhale - uznávali britskú správu avšak požadovali širšiu integráciu Indov do koloniálnej správy.

9

Komu podliehala India ako kolónia a z akých dnešných útvarov sa skladala?

India bola kolóniou Veľkej Británie v rokoch 1885 - 1947. Jej územná podoba pozostávala z dnešných štátov India, Bangladéš a Pakistan

10

Kto bol predstaviteľom skupiny v kongrese, ktorá sa postavila proti britskej správe v Indii?

Od roku 1905 to bola skupina v kongrese na čele s Bálom Gangádharom Tilakom požadovala samostatnosť.

11

Kedy sa pozícia Veľkej Británie v Indii oslabila a aké opatrenia sa Anglicko v Indii použilo na posilnenie postavenia?

Po 1. svetovej vojne Veľká Británia figuruje v pasívnej pozícii. Od r. 1917 zavádza samosprávne inštitúcie a miestne správy v Indii

12

Ghándi sa snažil vybudovať od roku 1919 masovú inštitúciu. Aký program bol vytvorený a akú politiku zastával?

V roku 1920 - Nágpruský program, kt. zastával politiku občianskej neposlušnosti.

13

V tridsiatych rokoch 20. storočia hnutie za nezávislosť nabralo masovejší charakter. Veľká Británia reagovala vydaním nariadenia, kt. malo situáciu upokojiť. O aké nariadenie išlo a čo bolo jeho predmetom?

V roku 1935 vydaním Goverment of India Act sa snažili o rozšírenie počtov voličov do provinčných zákonodarných zhromaždení a zriaďovanie provinčných vlád (miestne záležitosti sa ponechajú v kompetencii Indom a národna a medzinárodná úroveň Veľkej Británii)

14

Prečo bola Veľká Británia nútená poskytnúť Indii nezávislosť?

1. V roku 1939 kongres odmietol poskytnúť Veľkej Británii pomoc v 2. svetovej vojne.

15

Postup Japonska v Indočíne a Barme nútil Veľkú Britániu pristúpiť v roku 1942 na dohodu. Čo bolo obsahom tejto dohody a kto bol jej autorom?

Stafford Cripps navrhol Indii štatút domínia pod Commonwealth

16

Ako reagovala India na návrh dohody z roku 1942?

Schválením rezolúcie "Opustite Indiu!" - zaručovala pomoc len v prípade nezávislosti.

17

Na indickú rezolúciu Londýn reagoval zatykačom na predstaviteľom kongresu. Kto sa snažil využiť ich neprítomnosť a prečo?

Muhammad Alí Džinnáh - Moslimská liga. Pracovali na vyhlásení vlastného samostatného štátu. Následne dochádzalo k nepokojom medzi moslimami a hinduistami.

18

Kto vyhral voľby v roku 1945 do indického Ústavodarného zhromaždenia?

Moslimská liga

19

Kedy bol schválený zákon o nezávislosti Indie a aké štáty na jeho základe vznikli?

V júni 1947. Vznikli dva štáty - Pakistan a India

20

Kedy bola vyhlásená nezávislosť Indie oboch štátov?

V auguste 1947, oba štáty vstúpili do bristkého Commonwealthu

21

Kedy sa Veľká Británia stiahla z územia Indie a aký názor zastávala?

V roku 1948 - zastávali názor, že nezávislosť sa dosiahne v prípade, že si konflikt zneprijatelené strany vyriešia sami.

22

Kedy vypukla 1. Čínsko - Japonská vojna a ako skončila?

V rokoch 1894 - 1895 skončila porážkou Číny

23

Kedy došlo k tzv. Boxerskému povstaniu, čo bolo príčinou?

V roku 1900, snahy predstaviteľa mandžuskej dynastie, Kchanga Jou - weja o odpor namierený proti cudzincom. (Čína čelila požiadavkám Európy na ekonomické ústupky). Bolo krvavo potlačené

24

Kto sa pokúšal o zvrhnutie mandžuskej dynastie, na akú politickú stranu sa skupina transformovala?

Reformátori vedení Sujatsenom, neskoršia politická strana Kuomitang.

25

Kedy bol zvrhnutý cisár a vyhlásená republika?

V roku 1911.

26

V roku 1919 sa liberálna vláda Kuomitangu oslabovala, nadviazala kontakt s Komunistickou stranou Číny. Kto bol jej vodcom?

Mao Ce - tung

27

Po Sujatsenovej smrti (1925) sa hnutie rozdelilo na dve časti. Charakterizujte aké.

1. stúpenci Maa
2. konzervatívnejší prívrženci Sujatsena vedení Čanjakškom

28

V 30. a 40. rokoch 20. storočia došlo v hnutiach k zmenám. Akým?

Mao Ce- tung vybudoval revolučné základy a Kuomitang sa rozpadol na frakcie po prevzatí kontroly Japoncami nad časťami zeme

29

Kedy sa odohrala 2. Japonsko - Čínska vojna?

V júli 1937 - september 1945

30

Po kapitulácii Japonska sa USA pokúsila neúspešne o vytvorenie koalície, neochota spolupráce oboch strán viedla k vypuknutiu občianskej vojny. Kto mal byť súčasťou tejto koalície?

1. komunisti
2. Kuomitang

31

Kedy vypukla občianska vojna v Číne a aký bol výsledok tejto vojny?

Občianska vojna vypukla v rokoch 1946 - 1950. Skončila sa víťazstvom komunistov - Mao Ce - tunga a vytlačením Kuomitangu na ostrov Formosa, čo je súčasný Thaj - wan. Odvtedy sa hovorí o politike tzv. dvoch Čín

32

Akú stratégiu použil Mao Ce - tung v občianskej vojne pri vytlačení Kuomitangu na juh?

Opieral sa prevažne o roľnícke obyvateľstvo a partizánsku taktiku

33

V januári 1949 komunisti obsadili významné čínske mesto. Ktoré?

Peking

34

Kedy bola vyhlásená Čínska ľudová republika?

V októbri 1949

35

Kedy bola vyhlásená Čínska republika?

V r. 1949 / 1950

36

Komu pripadla Indočína ako kolónia a na aké časti sa delila?

Indočína bola francúzskou kolóniou, vznikla v októbri 1887 spojením územia Annámu, Tonkinu a priamej francúzskej kolónie Kočinčíny. Kabmodža bola priamo závislá na francúzskej koloniálnej moci a od r. 1893 bol k Indočíne pripojený aj Laos

37

Uveďte centrá francúzskeho Vietnamu

1. Tonkin - Hanoj
2. Annam - Hue
3. Kočinčína - Saigon (v súčasnosti Ho Či - minovo mesto)

38

Aké centrum bolo hl. mestom francúzskej Indočíny

Hanoj

39

Kedy vznikla Indočínska komunistická strana a kto bol jej predstaviteľom?

V októbri v roku 1930 bola v Hanoji, vedúcou osobou bol Ho Či - min.

40

Čo deklarovala Indočínska komunistická strana vo svojom programe?

Boj proti francúzskemu imperializmu, feudalizmu, znovunadobudnutie nezávislosti, poskytovanie pôdy roľníkom.

41

Kedy došlo tzv. Yen Bájiskému povstaniu a čo rozumieme pod týmto pojmom?

10. februára 1930 prišlo k vzbure vietnamských príslušníkov fracúzskych koloniálnych síl v pevnosti Yen Bái, bolo podporované Vietnamskou nacionalistickou stranou.

42

Prečo bol Vietnam strategicky dôležitý pre Japonsko?

Japonsko žiadalo už od roku 1938 povolenie na dodávanie zbraní a materiálu cez Vietnam v boji proti Čankajškovi, územie Indočíny dovoľovalo Japoncom lepšie prenikať na činske územie v 2. Čínsko - Japonskej vojne. Povolenie Japonsko dostalo až v roku 1940, keď bolo Francúzsko porazené.

43

Aký vplyv mala na Indočínu kapitulácia Francúzska v roku 1940?

V Indočíne sa presadilo Tokio, kt, prevzalo koloniálnu správu koloniálnej administratívy a vichistického režimu.

44

O budúcnosti polostrova diskutovali aj mocnosti antifašistickej koalície. Aký bol ich koncept riešenia?

VB odporúčala návrat k predvojnovému stausu quo.
USA uvažovali o medzinárodnom zverení s perspektívou neskôršej emancipácie.

45

Obe veľmoci (VB a USA) si vymedzili v juhovýchodnej Ázii vojenské operačné zóny deliace línie vo Vietname. Cez ktorú rovnobežku prebiehala deliaca línia?

Cez 16. rovnobežku. Od 16. rovnobežky severne sa vymedzilo centrum podporované USA a južne VB.

46

Kedy sa odohrala Thajsko - Francúzska vojna a s akým výsledkom?

Thajsko využilo slabosť Francúzska a prihlásilo sa o svoje územia ktoré im boli odňaté Francúzskom. Ku konfliktu došlo v októbri 1940 - máj 1941. Končila prímerím

47

V marci 1945 sa indočínska situácia radikálne zmenila. Prečo? K aké zmeny sa usktočnili?

Francúzska koloniálna správa prispôsobená v tej dobe Japonsku bola pripravená uznať legitimitu Gaullovej vlády. Japonsko preventívne zasiahlo, intervenovalo a odzbrojilo koloniálne francúzske sily. Bola prerušená kontinuita koloniálnej správy.

48

Kedy Japonci zaútočili na francúzsku koloniálnu správu?

9./10. marca 1945

49

Po oficiálnom prevzatí moci Japonska nad Indočínou boli postupne vyhlásené jednotlivé národy za nezávislé. Uveďte kedy.

1. Vietnamci - 11. marca 1945

50

Na podnet Tokia administratívu prebral bábkový cisár. Kto?

Báo Dai.

51

V Severnom Vietnamu sa z Ho Či - Minovej iniciatívy vytvorila organizácia známa bojom za nezávislosť. Kedy vznikla a pod akým názvom vystúpila?

Liga boja za nezávislosť Vietnamu - Viet Minh. Založená v roku 1941. Boli v nej zastúpení nielen komunisti ale aj nacionalisti.

52

Po postupnom vyhlasovaní nezávislosti Annámu a Tonkinu. Ostalo len jedno centrum pod priamou japonskou správou. Ktoré?

Kočinčína

53

Aký status nadobudli krajiny, kt. získali nezávislosť?

Samostatnosť bola úzko podmienená spoluprácou s Japonskom, predovšetkým vo vojne proti spojencom.

54

Kto stál na čele vlády kt. bola menovaná 17. apríla 1945 po vyhlásení nezávislosti?

Tran Trong Kim, vláda trvala do 5. augusta 1945

55

Kedy abdikoval posledný cisár Vietnamu a kto prevzal vedenie vlády? (Augustová revolúcia)

Vietnamský cisár abdikoval 25. augusta 1945, následne 29. augusta vznikla nová vláda na čele s Ho Či - Minom

56

Kedy bola vyhlásená nezávislosť Vietnamu a zároveň vyhlásená Vietnamská demokratická republika?

2. septembra 1945