Kapitel 12: Betong Flashcards Preview

Byggnadsmaterial Natasha > Kapitel 12: Betong > Flashcards

Flashcards in Kapitel 12: Betong Deck (40)
Loading flashcards...
1

Vad består betong av?

Cementpasta (vatten + cement) som är bindemedlet i betongen, ballast (grus +sten) och, inte nödvändigvis, tillsattsmedel.

2

Vad är vattencementtalet?

Vct är proportionen mellan vatten och cement, vct=W/C. Cementpastans egenskaper bestäms nästan helt av vct.

3

Vilka hjälpmedel kan användas för att bearbeta betong?

Vibrering genom stavvibrering eller vibratorbalk. Självkompakterande betong kan användas för att göra bearbetningsprocessen onödvändig eller bara nödvändig i kort stund.

4

Vad innebär hydraulisk i samband med cement?

Cement hårdnar vid reaktion med vatten, och är efter torkning beständigt mot vatten. Reaktionen är exoterm.

5

Av vilka råmaterial tillverkas portlandcement?

Kalksten och lera.

6

Beskriv kortfattat cementtillverkningen.

Kalksten och lera finmals och bränns i långa, svagt lutande roterugnar med brännare i den lägre änden. Materialet matas kontinuerligt in i ugnens övre, kalla ände i form av ett torr pulver, torrmetoden, eller som ett slam, våtmetoden. Torrmetoden är mindre energikrävande.

I ugnen avgår CO2 ur kalkstenen, som övergår till kalciumoxid samt små mängder aluminiumoxid och järnoxid. Oxiderna förenar sig i bränningen med varandra till nya kemiska föreningar, sk klinkermaterial, som är karaktäriserande för cement.

Ut ur ugnen kommer cementklinker. När det mals med ca 5% gips erhålles cement.

7

Varför tillsätts gips vid cementtillverkningen?

För att reglera cementets bindning, som annars blir för hastig.

8

Vad innebär begreppet bindetid?

Tiden det tar för ett visst material och vatten att få en definierad grad av styvhet, mätt med en stadardiserad apparatur. För normalt portlandcement är bindetiden 2-4h.

9

I Vilka huvudtyper indelas cement enligt Svensk Standard?

CEM I: Portlandcement
CEM II: Portland-kompositcement
CEM III: Slaggcement

Tidigare: Std, SH, LH.

10

Vad är byggcement?

En typ av CEM II cement som är bättre ur miljösynpunkt än CEM I. Även denna sort innehåller kalkstensfiller.

11

Vad är anläggningscement?

Ett portlandcement (CEM I) som har långsam värmeutveckling. Därför lämplig att använda i medelgrova och grova konstruktioner.

12

Villa krav ställs på det vatten som ska användas this betongtillverkning?

Tumregel: drickbart vatten => ok. Det ställs inga höga fordringar på det vattnet. Dålig vattenkvalitet kan försämra betongens hållfasthet och beständighet.

13

Vad är det för skillnad på makadam och singel?

Makadam är krossat material, det helt dominerande stenmaterialet.

Singel är okrossat bergartsmaterial med rundade korn. Tex utvunnits ur rullstensåsar.

14

Vad är en siktkurva?

En kurva som åskådliggör kornstorleksfördelningen i betong.

15

Vad kan inträffa om ballasten innehåller humus?

Betongens hårdnande fördröjs och sluthållfastheten blir lägre.

16

När kan flyttillsatsmedel vara lämplig att använda i betong?

Om tunna väggar eller hårt armerade konstruktioner ska gjutas.

17

Hur påverkas betongens egenskaper av luftporbildabde tillsattsmedel?

Betongen blir frostbeständig. Luftporer ger expanderande vatten möjlighet att växa, och betongen sprängs inte sönder av isen.

18

Varför används ibland retarderande tillsattsmedel?

För att motverka tillstyvnade i samband med långa transporter, vid höga temperaturer, för att undvika gjutfogar och för att åstadkomma friläggning av ballast vid elementtillverkning.

19

Vad är silikastoft?

Ett finkornigt pulver av amorf (glasig) kiseldioxid, som erhålls som restprodukt vid tillverkning av legeringsämnen till stål. Det är ett starkt reaktivt puzzolant material. Förbättrar bl.a. betongens sammanhållning och stabilitet. Vattenbehovet ökar dock, varför vattenreducerande eller flyttillsatsmedel krävs i praktiken för silikastoftets positiva effekt.

20

Vad är flygaska?

Restprodukt från kolpulvereldade kraftverk och värmeverk. Huvudsak aluminiumsilikatglas. Glashalt är mått på reaktiviteten.

21

Hur definieras vbt?

vbt är vattenbindemedelstalet, används istället för vct då tillsatsmaterial används. Vbt=W/(C+(Beta)D).

Beta är effektivitetsfaktor 0-1
D är mängden tillsatsmaterial i kg

22

Beskriv och namnge den vanligaste metoden som används för att mäta betongens konsistens.

Sättmått för betong med lös konsistens. En sättkon, en kon av plåt i specifika mått som är öppen i båda ändarna, ställs på plan yra och fylls med betong. Betongen komprimeras på ett standardiserat sätt och planas av. När sättkonen försiktigt lyfts sjunker betongen ihop, sätter sig. Överytans nedsjunkning är sättmåttet. Måttet identifieras sedan i en tabell eller graf (fig 12.4).

23

För vilken typ av betong bestäms utbredningsmått?

Mycket lättflytande konsistenser.

24

Förklara vattenseparation.

Vatten ur cementpastan samlas dels vid ytan och dels under grövre stenar och armering. Uppstår om den totala mängden finmaterial (cement och filler) är så liten att betongen inte klarar att hålla kvar allt blandningsvatten. Vibrering ökar risken.

25

Förklara stenseparation.

Stenar sjunker och samlas längre ner. Uppstår mest under transport och bearbetning. Lösare konsistens och längre vibreringstid ökar stenseparation. Orsakas av för liten mängd finmaterial som ger otillräcklig sammanhållning.

26

Förklara bruksseparation.

Ett skikt av cementbruk bildas i ytan, samtidigt som stenen sjunker => två typer av betong i betongen, med olika egenskaper. Kan inträffa om betongen har för lös konsistens. Vibrering ökar risken.

27

Beskriv i stora drag det som händer vid betongens hårdnande.

Fas I: färsk betong - sker ett visst tillstyvnande men betongen kan fortfarande lätt formas och vibreras.
Fas II: ung betong - 1-3 dagar. Det egentliga hårdnandet börjar, förändringar i egenskaper sker mycket snabbt. Betongen är nu känslig för uttorkning, temperaturpåverkning och belastning.
Fas III: hållfasthetstillväxt - 1-3 dagar gammal till 28 dagar. Mekaniska egenskaperna är inte fullt utvecklade, men materialet liknar den hårdnade betongens egenskaper. Påverkas i betydligt lägre grad eller inte alls av de yttre betingelserna.
Fas IV: betongen är efter 28 dagar färdig, men hållfastheten fortsätter att öka långsamt.

28

Vad innebär hydratationsgrad?

Till vilket stadium reaktionerna i betongens hårdnande hunnit vid en viss tidpunkt. Betecknas α=Cn/C.

29

Hur kan värmeutvecklingen minskas vid gjutning av grova konstruktioner?

Cement med lägre reaktionshastighet (LH cement), lägsta möjliga cementhalt och låg utgångstemperatur på betongblandningen kan användas.

30

Vad beskriver i princip mognadsgraden för betong?

Betongens hållfasthetsutveckling vid olika temperaturer. M beror alltså av temperatur och tid.