Kapitel 12 - transport över cellmembran Flashcards Preview

Cellbiologi > Kapitel 12 - transport över cellmembran > Flashcards

Flashcards in Kapitel 12 - transport över cellmembran Deck (67):
1

Vilka är de två vanligaste sortens membrantranportproteiner?

* Transporters - låter organiska molekyler/oorganiska joner ta sig över membranetgenom att ändra dess form

* Kanaler - små porer i memranet som låter substanser ta sig över membranet via diffusion

2

Hur tar sig små icke-polära molekyler sig in i cellen?

Via diffusion (behöver inget speciellt membranprotein för att ta sig in). Ex. syrgas och koldioxid

3

Hur tar sig oladdade polära molekyler sig in i cellen?

Via diffusion om de är tillräckligt små. Vatten och etanol kan komma in ganska lätt, glycerol med lite mer svårighet, och glukos kan inte diffundera in alls. 

4

Hur tar sig laddade molekyler in i cellen?

Genom någon form av membranprotein. De kan inte ta sig in via diffusion ALLS, det spelar ingen roll hur små de är. Detta pga att deras elektriska attraktion till H2O förhindrar dem från att ta sig in i mitten av lipid bilayer.

5

Vilka joner är viktigast för cellen?

Na+, K+, Ca2+, Cl-, H+

6

Vilken finns det mest av inne i och utanför cellen? Na+ / K+

Na+ utanför, K+ inne i cellen. 

7

Vad är membranpotential?

Skillnad i koncentration av oorganiska joner utanför/innanför cellmembranet ger spänning - membranprotential. 

8

Vad innebär det att en cell är ostimulerad?

Utbytet av anjoner och katjoner över membranet är i total jämvikt. 

9

Vad är vilande membranpotential?

Tillståndet då cellen är ostimulerad - utbytet av anjoner och katjoner över membranet är i total jämvikt

10

Vad brukar membranpotentialen normalt ligga hos djurceller?

Någonstans mellan -20 och -200 mV. Negativt nummer eftersom cellens inre är mer negativt laddat än cellens yttre. 

11

Hur påverkar multipass transmembrane proteins struktur det ämne som ska tas in i/skickas ut ur cellen?

Den "criss-cross"ar fram och tillbaka övermembranet på ett sätt som gör att ämnet inte behöver komma i kontakt med de hydrofoba delarna av cellmembranets inre.

12

Vilka ämnen får ta sig igenom kanaler?

Alla molekyler eller joner som är tillräckligt liten och har rätt laddning kan ta sig igenom kanalen när den är öppen

A image thumb
13

Vilka ämnen får ta sig igenom transporters?

Molekyler och joner som passar inte på specifika bindningssäten på proteinet. De är jättespecifika. 

A image thumb
14

Vad är passiv transport?

Transport som ej kräver extra energi. Från hög koncentraton till låg koncentration.

15

Vad är aktiv transport?

Transport mot koncentrationsgradienten, kräver extra energi

16

Vad gör pumpar?

Transporterar molekyler/joner mot koncentrationsgradienten (aktiv transport)

17

Vad är den elektrokemiska gradienten?

Det sammanlagda inflytandet av jonkoncentrationsgradienten och membranpotentialen. Styr hur en jon tar sig över membranet

18

Förklara vad som händer på bilden.

Q image thumb

Membranpotentialen är de rosa + och -. Den gröna pilen motsvarar hur mycket joner som kommer in/ut. I A arbetar koncentrationsgradienten och membranpotentialen (alltså den elektrokemiska gradienten) med varandra för att öka flöder. I B arbetar de mot varandra för att minska flödet. 

19

Vad är akvaporiner?

Specialiserade kanaler som underlättar vattnets flöde in och ut ur cellen

20

Vad är protozoer?

Samlingsnamn för diverse olika encelliga eukaryota organismer, som uppvisar egenskaper som normalt förknippas med djur – exempelvis rörlighet och avsaknad av fotosyntes. Ex. amöba.

21

Hur kan celler undvika osmotisk uppsvällnad?

Protozoer: tömmer vakuoler med vatten ut ur cellen

Växter: har cellvägg som extrastöd

22

Transporter tar hand om transporten av de flesta ___ och vissa ___ över cellmembran.

Små, vattenlösliga, organiska molekylerna / Oorganiska joner

23

Förklara denna bild.

Q image thumb

Varje cellmembran har sitt eget karakteristiska set av transporters

24

Hur "sitter" glukostransportern på cellmembranet, och varför?

Veckad fram och tillbaka över membranet minst 12 ggr, för att kunna få flera olika konformationer. 

25

Varför är det endast koncentrationsgradienten som bestämmer transportriktningen av glukos?

Glukos är oladdat och därför är den elektrokemiska gradienten noll. 

26

På vilka tre sätt kan en pump utföra aktiv transport?

* Kopplade pumpar: länkar samman uphill transport av ett ämne med downhill transport av ett annat

* ATP-driven: ATP hydrolyseras för att få ut energi (ATP → ADP + P)

* Ljusdrivna pumpar: ljus används som energikälla. Finns mest i bakterieceller

(Den oranga fyrkanten är den som ska transporteras aktivt)

A image thumb
27

28

Vad är Na+-K+-ATPas?

Natrium- kaliumjon-pump. ATP-driven. Transporterar ut Na+ ur cellen och K+ in. Står för 30 % av cellens ATP-konsumption. 

29

Ca2+ finns, liksom ___, i relativt låga koncentrationer inne i cellen jämfört med utanför. 

Na+

30

Vad gör Ca2+pumpar samt hur drivs dem?

ATP-drivna pumpar som aktivt pumpar ut Ca2+ ur cellen. 

31

Kopplade pumpar delas in i två kategorier. Vilka?

* Symport - båda molekylerna/jonerna pumpas åt samma håll

* Antiport - molekylerna/jonerna pumpas åt olika håll

A image thumb
32

Vad är en uniport?

En transporter som endast pumpar en sorts molekyl/jon

A image thumb
33

Varför är Na+pumpen viktig för djurceller?

För den driver in andra ämnen med Na+flödet, t.ex. glukos.

34

Växt-, bakterie-, och svampceller använder sig av ___ för att ___ på ungefär samma sätt som djurceller använder sig av Na+pumpar.

H+pumpar / få in andra ämnen mha jonflödet och denna gradient

35

Ge exempel på kanaler som bildar stora, vattniga porer.

Gap junctions, poriner

36

Varför är de flesta kanalerna "små och trånga"?

För annars skulle cellerna "läcka", vilket skulle ge katastrofala konsekvenser

37

Vad utmärker jonkanaler från andra kanaler i membranet?

* Jonselektivitet - låter endast vissa joner ta sig igenom, beror på diameter och aminosyraladdning

* Är inte konstant öppna utan triggas av specifika stimuli

38

Till skillnad från transporters så behöver inte jonkanaler ___ för jonerna som passerar igenom dem. Därför kan joner passera kanaler ___ ggr snabbare än transporters.

Ändra sin konformation / 1000

39

Vad är Kleak channels?

Kanaler i plasmamembranet som slumpmässigt öppnas och stängs. När de är öppna strömmar K+ oftast ut, vilket skapar en koncentrationsgradient och membranpotetial. Detta skapar en jämvikt som håller K+ inne i cellen - trots att den extracellulära koncentrationen är mycket högre än den intracellulära.

40

Vad beräknar man med Nernst ekvation?

Den teoretiska vilomembranpotentialen. Går att beräkna om jonkoncentrationen på ena sidan membranet är känd.

V = 62 log10 (Co / Ci) där V = membranpotential i mV, Co = koncentration utanför cellen och Ci inne.

41

Vad är patch-clamp recording?

Teknik för att mäta aktiviteten hos jonkanaler i ett membran

42

Vad är en voltage-gated kanal?

Kanal vars öppning/stängning regleras av membranpotential.

43

Vad är en ligand-gated kanal?

Kanal vars öppning/stängning regleras av inbindningen av en viss molekyl (en ligand) till kanalen

44

Vad är en mechanically-gated kanal?

Kanal vars öppning/stängning regleras av en mekanisk kraft som påverkar kanalen.

45

Ge exempel på en mekaniskt reglerad kanal.

Hörselhåret i örat - ljudvågor gör så att joner flyger in i hörselhåret som skickar elektriska signaler till hörselnerven

46

Vad betyder "nematode worm"?

Rundmask

47

Vad är voltage sensors?

Domäner i voltage-gated jonkanaler som är extremt känsliga för ändringar i membranpotential. Slår av/på kanalerna när de över-/understiger ett visst tröskelvärde.

48

Vad är neuroner?

Nervceller

49

Vad är neuroners främsta funktion?

Ta emot, integrera med, och skicka vidare signaler

50

Vad består det centrala nervsystemet av?

Hjärnan och ryggraden

51

Hur är en neuron uppbyggd?

- Cellkärna

- Cellkropp

- Dendrit: kort utskott som skickar impulser till nervcellen

- Myelinskida: isolerande fett som skyddar axonet. Uppbyggda av gliaceller

- Fliaceller: fett som skyddar cellen

- Noder: blottat axon

- Axon: långt utskott som skickar impulser från nervcellen

- Terminalblåsa vid ändknopp: innehåller signalsubstans, tar emot kemiska signaler (synaps)

- Synaps

A image thumb
52

Vad är aktionspotential?

Förloppet då en signal skickas genom nervceller

53

Varför är axonet blottat vid noderna?

Det finns inga myelinskidor där. Impulser "hoppar" mellan dem.

54

Var är nervimpulsen elektrisk/kemisk?

Elektrisk i nervcellen, kemisk mellan dem

55

Vad beror den elektriska signalen i nervimpulsen på?

Koncentration av Na+ och K+

56

Vad är vilopotential?

Skillnaden i elektrisk laddning som normalt finns mellan nervcellens inre och omgivningen när den är i vila.
Na+ utanför cellen, K+ innanför

57

Vad händer när nervcellen överstiger tröskelvärdet?

Vilopotentialen övergås i aktionspotential.

- Depolarisering: Na+ kommer in i nervcellen

- Repolarisering: K+ kommer ut ur nervcellen

- Hyperpolarisering: lite extra K+ kommer ut

58

Vad är refraktärperiod?

Återställning av joner efter aktionspotential. 3 Na+ ut ur cellen och 2 K+ in

59

Varför kan inte en nervimpuls "gå baklänges"?

För när nervcellen skickat impulsen på ett ställe så är den i refraktärperiod och återhämtar sig

60

Förklara hur en nervimpuls sker, bl a med orden vilopotential, aktionspotential och refraktärperiod.

Innan nervcellen retas är vilopotentialen -70mV, då finns det få Na-joner inne i cellen men mer K-joner. Vid retning uppstår aktionspotential genom att membranets genomsläpplighet ändras och Na-joner strömmar in, +20mV. Sedan strömmar K-joner ut… Sedan återställs jonbalansen genom att Na+ pumpas ut och K+ in. Under denna period kan ingen mer impuls ske, detta kallas refraktärperiod.

61

Vad är neurotransmittorer?

Signalsubstans

62

Vad är neurotransmittoriska receptorer?

Receptorer på nervcellernas dendriter som tar emot neurotransmittorer (signalsubstanser) som aktiverar aktionspotential. Signalsubstanserna kommer från synaps (axonände) på en annan nervcell.

63

Vad är transmitter-gated jonkanaler?

Jonkanaler som regleras av signalsubstanser

64

Ge exempel på hur antidepressants kan verka i nervcellerna.

De blockerar symporter som tar upp serotonin, vilket ökar mängden serotonin som finns tillgängligt för synapserna som behöver det.

65

Vad händer med nervcellerna när man dricker alkohol?

Den kemiska överföringen i synapsen saktas ner

66

Vad är synaptisk plasticitet?

Nervcellers förmåga att anpassa sin reaktivitet till följd av den fortsatta aktiveringen, till exempel nivåförändringar av en viss signalsubstans

67

Vad är optogenetik?

En biologisk teknik som går ut på att använda ljus för att styra celler i levande vävnad, vanligtvis nervceller, som har modifierats genetiskt för att uttrycka ljus-känsliga jonkanaler.