Kapitel 13 - hur celler utvinner energi från föda Flashcards Preview

Cellbiologi > Kapitel 13 - hur celler utvinner energi från föda > Flashcards

Flashcards in Kapitel 13 - hur celler utvinner energi från föda Deck (20):
1

C6H12O(druvsocker) + 6 O2 → 6 H2O + 6 CO2 + energi (ATP)

Nettoreaktion för cellandning

2

Varför sker oxidationen av socker i celler stegvis, som i en trappa, istället för allt på en gång?

För om allt oxideras på en gång, som i t.ex. motorer eller andra icke-levande ting, så försvinner all fri energi som värme. Ingen energi lagras. Men om det sker stegvis så kan fri energi lagras i bärarmolekyler. 

3

Vad kallas mellanrummet mellan mitokondriens två membran?

Intermembrane space

4

Vad är katabolism?

Nedbrytande process

5

Vad är digestion?

Matspjälkning - nedbrytning av större polymeriska molekyler i föda till simplare monomeriska underenheter.

Proteiner → aminosyror, polysackarider → sockerarter, fetter → fettsyror och glycerol.

6

Vilka steg sker katabolismen i?

1. Matspjälkning / digestion

2. Glykolys

3. Citronsyracykeln och elektrontransportkedjan

7

Vilka enzym är inblandade i glykolysen?

* Kinas - tar en fosfatgrupp från ATP och adderar till glukos i steg ett, samt tar fosfatgrupp från molekylen till ADP i steg sju och tio

* Isomeras - ändrar molekylens struktur i steg två och fem

* Dehydrogenas - genererar NADH i steg sex

* Mutas - förbereder för defosforyliseringen för att kunna bilda ATP i steg tio

8

Vad är jäsning/fermentering?

Ofullständig oxidation av organiska föreningar utan syre

9

Vad är laktat?

Mjölksyra

10

Hur ser laktat ut?

Notera att i pyruvat binder kol 2 C=O istället för H-C-OH. Det är enda skillnaden

A image thumb
11

Vad sker i glykoslysen (stegvis)?

1. Glukos fosforyleras av ATP till glukos-6-fosfat. Detta kräver 1 ATP

2. Glukos-6-fosfat öppnas upp till den öppna formen och omvandlas till fruktos-6-fosfat som ringsluts igen.

3. Hydroxylgrupp adderas och fruktos-6-fosfat omvandlas till fruktos-1,6-bifosfat, vilket kräver 1 ATP

4. Fruktos-1,6-bifosfat öppnas upp och delas till två molekyler, varav den ena (glycerylaldehyd-3-fosfat) kan fortsätta direkt till steg 6.

5. Dihydroxyacetonfosfat ändrar sin struktur (isomeri) till glycerylaldehyd-3-fosfat.

6. De båda molekylerna oxideras och fosforyleras och blir två 1,3-bifosfoglycerat och två NADH bildas

7. Fosfatgruppen som sattes på i steg 6 tas bort och används för att bilda ATP tillsammans med ADP. Det bildas en ATP per molekyl

8. Fosfatesterbindningen och hydroxidgruppen i kol 2 och 3 byter plats, så tvp 2-fosfoglycerat bildas.

9. En H2O per molekyl spjälkas bort.

10. Fosfoenolpyruvaten avger en fosfatgrupp till ADP, och det bildas två pyruvatmolekyler samt en ATP från varje molekyl.

12

Citratcykeln står för cirka __ av den totala oxidationen av kol i de flesta celler.

2/3

13

Vad bildas per varv i citratcykeln?

2 CO2, 3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP

14

Vad är GTP?

Guanosintrifosfat. Kan bära lika mycket energi som ATP men har bara en annan kvävebas.

15

Vad är Krebscykeln?

Citronsyracykeln

16

Vad sker i pyruvattransporten/länkreaktionen?

* Pyruvat dekarboxyleras (karboxylgrupp tas bort) och bildar acetyl H3C-C=O och CO2.

* Pyruvat oxideras (kol 1 och kol 2 avger varsin elektron) och NADH bildas.

* Bärarmolekylen koenzym A, HS-CoA, binder in till acetyl och bildar acetyl-CoA

17

Vad är glukoneogenes?

"Bakvänd glykolys" - pyruvat blir till glukos

18

Ge exempel på när glukoneogenes sker.

För att bibehålla rätt glukosnivåer i blodet kan laktat omvandlas till glukos

19

Vad är glykogen?

Stora polysackarider som glukos kan lagras i

20

Vad är adipocyter?

Fettceller som specialiserats i att lagra fett i form av triacylglyceroler i droppar i cytosolen