Kapitel 3 - energi, katalys, biosyntes Flashcards Preview

Cellbiologi > Kapitel 3 - energi, katalys, biosyntes > Flashcards

Flashcards in Kapitel 3 - energi, katalys, biosyntes Deck (36):
1

Vad är enzym, samt vad gör dem?

Specialiserade proteiner som katalyserar kemiska reaktioner. 

2

Vad är metabolic pathways?

En serie av länkade kemiska reaktioner som sker i en cell.

A image thumb
3

Vad är metabolism?

Ämnesomsättning, livsavgörande kemiska reaktioner i celler

4

Vad är katabolism?

Den nedbrytande delen av ämnesomsättningen (genererar t.ex. energi och byggstenar)

5

Vad är anabolism?

Den uppbyggande delen av ämnesomsättningen (genererar t.ex. uppbyggnaden av molekyler som behövs i cellen)

6

Anabolic pathways kallas även ___ pathways.

Biosynthetic

7

Vad visar denna bild?

Q image thumb

Katabolism (vänstersida) och anabolism (högersida)

8

Vad är termodynamikens andra lag?

Att universum strävar efter oordning, därför krävs det energi för att hålla ordning. 

9

Vad är entropi?

Oordning

10

Celler upprätthåller ordning. Betyder detta att de bryter mot termodynamikens andra lag?

Nej, för de tar upp energi från sin omgivning i form av föda, oorganiska molekyler, fotoner, etc.

11

Vad är termodynamikens första lag?

Att energi inte kan skapas eller förstöras; energi kan bara överföras från en form till en annan. 

12

Ge exempel på sätt energi kan överföras.

Tegelsten trillar ner på golvet: Lägesenergi → kinetisk energi → värmeenergi

Fotosyntes: Elektromagnetisk ljusenergi → exciterade molekyler (hög energi i elektroner) → kemisk bindningsenergi

13

Vad sker i fotosyntesen?

Elektromagnetisk energi i ljus omvandlas till kemisk bindningsenergi i celler enligt formeln

 6 H2O + 6 CO2 + ljusenergi → C6H12O6 (glukos) + 6 O2

14

Vilka organismer använder sig av fotosyntes?

Växter, alger, och vissa bakterier.

15

Vad är cellandning?

Process som omvandlar kemisk energi i socker och syre till kemisk energi i ATP enligt formeln

C6H12O6 + 6 O2 → 6 H2O + 6 CO2

16

Fotosyntes och cellandning är ___ processer.

Komplementära

17

Vad är biosfär?

Alla levande organismer på jorden

18

Oxidation och reduktion är ___.

Elektronöverföringar 

19

Vad är hydrogenering?

En kemisk reaktion där vätgas adderas till en kemisk förening för att åstadkomma en reduktion. 

20

Hydrogenering kan även kallas ___.

Hydrering

21

Vad är fri energi?

Energi som direkt kan användas i olika kemiska reaktioner. Sitter alltså inte "fast" i t.ex. bindningar. 

22

Vad är aktiveringsenergi?

Energin som behövs för att en kemisk reaktion ska starta

23

Vad gör katalysatorer (som t.ex. vissa enzymer) med aktiveringsenergin?

Sänker den så att mindre energi krävs för att reaktionen ska kunna starta.

24

Vad är ΔG?

Fri energi

25

Vad innebär det att ΔG > 0?

Reaktionen är energetiskt ofördelaktig, alltså inte spontan. Sker endast om en annan, energetiskt föredelaktig reaktion sker efteråt.

26

Vad innebär det att ΔG < 0?

Reaktionen är energetiskt fördelaktig, alltså spontan.

27

Vad innebär det att ΔG = 0?

Kemisk jämvikt

28

Vad är ΔG°?

Standardtillstånd

29

Vad är activated carriers?

Bärarmolekyler, t.ex. ATP, NADH, NADPH

30

Vad är coupled reaction?

Energetisk fördelaktig reaktion sker för att möjliggöra energetiskt ofördelaktig reaktion som skapar bärarmolekyler

31

Vad står ATP för?

Adenosin5'trifosfat

32

Vad bär NADH och NADPH för molekyler?

Elektroner

33

Vad bär koenzym-A (CoA) för sorts molekyler?

Acetylgrupper

34

Vad bär ATP för sorts molekyler?

Fosfatgrupper

35

I kondensationsreaktioner ___ vatten.

Bildas

36

I hydrolysreaktioner ___ vatten.

Krävs