Kapitel 8,10 - Anæstesi, generelt og inhalations- Flashcards Preview

Veterinær Paraklinik > Kapitel 8,10 - Anæstesi, generelt og inhalations- > Flashcards

Flashcards in Kapitel 8,10 - Anæstesi, generelt og inhalations- Deck (34):
1

Hvad er BBB?

Blodhjernebarrieren består af tight junctions mellem endothelcellerne, samt pericytter og astrocytter

2

Hvilke stoffer passerer let BBB?

Vand og små, lipofile stoffer, CO2 og O2

3

Hvilke stoffer passerer ikke BBB?

Store, lipofobe/hydrofile, ladede stoffer

4

Hvad er effekten af anæstesi?

Bevidstløshed,
Tab af respons til smertefuld stimuli,
Tab af motoriske reflekser,
Hæmmet aktivitet i formatio reticularis og hippocampus
Cellulært: hæmmer axonal ledning og synapsetransmission

5

Hvilke organer kan man kigge på for at vurdere anæstesiens dybde?

Hjertet (puls, rytme, slimhinders farve, kapillærers genfyldningstid)
Lungerne (respirationsfrekvensen)
Øjet (pupiller, reflekser)
Muskeltonus

6

Hvad er fordelen ved inhalationsanæstetika?

Anæstesidybden kan let reguleres op og ned

7

Nævn nogle nuværende inhalationsanæstetika

Isofluran, sevofluran, enfluran, halothan, lattergas.

8

Definer blod:gas koefficienten og hvad den er vigtig for

Blod:gas-koefficienten fortæller, hvordan inhalationsanæstetikummet fordeler sig i blod i forhold til mængden i luft under ligevægt. Jo højere en koefficient, jo mere opløseligt i blod er det.
Det er den vigtigste faktor i fht. hastigheden af induktion og efterfølgende recovery.

9

Af de nuværende inhalationsanæstetika, hvilket har så hhv højest og lavest blod:gas-koefficient?

Halothan (2,36)
Lattergas (0,49)

10

Hvad er MAC

Minimum Alveolar Concentration.
Svarer til ED50; den koncentration, der skal opnås, før halvdelen af patienterne er smertedækkede

11

Hvordan er sammenhængen mellem potens og MAC og olie:gas-koefficienten og MAC?

Jo højere potens desto lavere MAC.
Jo højere olie:gas-koefficient desto lavere MAC. (Høj fedtopløselighed giver lav MAC)

12

Hvad øger induktionen af inhalationsanæstetika?

Øget ventilation
Øget CO/minutvolumen
Øget volumenprocent i inhalationsluften, og vigtigst
Lav blodopløselighed (stigningen i alveolær koncentration er hurtigst for de mindst opløselige inhalationsanæstetika)

13

Hvorfor er der nogle organer, der hurtigere rammes af inhalationsanæstetikas virkning?

Hjerne, hjerte, lever og nyrer vejer ca 9% af kropsvægten, men modtager ca 75% af blodet, hvorfor det er i disse organer, inhalationsanæstetika hurtigst vil opkoncentreres og opnå ligevægt.

14

Hvor stor er metaboliseringsgraden for nuværende inhalationsanæstetika?

Isofluran, sevofluran, enfluran og lattergas metaboliseres stort set ikke (0-3%), mens halothan metaboliseres 20%, hvorfor det ikke bruges mere (nogle af metabolitterne er også toxiske)

15

Hvad er fordele og ulemper ved halothan, og hvorfor bruges det ikke mere?

Fordele: let at fordampe, hurtig induktion og recovery (1-3min), potent og ikke irriterende.

Ulemper: kardiovaskulær depression, cardiac arrhytmier, Respirationsdepression, toxiske metabolitter, enzyminduktion og malign hyperthermi.
Bruges ikke grundet den høje metabolisering (20%) og toxiske metabolitter.

16

Fordele og ulemper v isofluran og enfluran (isomerer)

Fordele:
Hurtig induktion og recovery
Ingen arrhytmier
Ingen kramper
Ingen (3%) metabolisering

Ulemper:
Kardiovaskulær og repressionsdepression, men kun i høje doser, det bliver relevant.

17

Fordele og ulemper v sevofluran

Fordele:
Meget hurtig induktion og recovery
Ingen kramper
Ingen arrhytmier
Lille metabolisering (3-5%)

Ulemper:
Kardiovaskulær- og respirationsdepression
Kan udløse malign hyperthermi

18

Fordele og ulemper v lattergas, N2O

Hurtig induktion og recovery
Uden lugt
Analgetisk uden dybere anæstesiniveauer (20%: analgetisk. 60%: amnesi. 80% : bevidstløshed [lav potens]
KAN IKKE BRUGES ALENE
Kan give anæmi, leukopeni og oxiderer af Co i vitB12

19

Hvad er forskellen på ionotrope og metabotrope receptorer?

Ionotrope: åbner en ionkanal (hurtig)
Metabotrope: igangsætter en signalkaskade (langsommere, længere virkende og mere potent)

20

Er glutamat excitatorisk eller inhibitorisk? Hvilke receptorer?

Bruges i ca halvdelen af synapserne i hjernen. Syntetiseres i neuronerne. Er generelt excitatorisk. Kan både binde til ionotrope og metabotrope receptorer.

21

Er glycin inhibitorisk eller excitatorisk? Hvilke receptorer?

Glycin er neurotransmitter i medulla og rygmarven. Inhibitorisk, binder til Cl- kanal

22

GABA- inhibitorisk eller excitatorisk? Receptorer?

Findes i 1/3 af synapserne i CNS. Inhibitorisk. Både ionotrope (Cl-kanal) og metabotrope (Gi-protein) receptorer.
Mangel på vitB6 kan medføre mangel på GABA.

23

ACh - excitatorisk eller inhibitorisk?

Excitatorisk. Ionotrope receptorer. I CNS hovedsageligt nikotinerge receptorer.

24

Dopamin - excitatorisk eller inhibitorisk? Receptorer?

Excitatorisk, metabotrope receptorer. I CNS er dopamin langt større grad neurotransmitter end NE og Epi.

25

Hvorfor kan antihistaminer gives mod søsyge?

Histaminreceptorer i CNS har med det vestibulære apparat at gøre. Antihistaminer, der krydser BBB , virker mod søsyge.

26

Hvad er anæstesiens hovedformål?

At minimere/eliminere smerte, afslappe muskler, fascilitere operationer og overvåge og støtte livsfunktioner hos operationspatienter.

27

Hvilke receptorer føler smerte?

Nocireceptorer

28

Hvad er fordelen ved multiple drug- fremgangsmåden i forhold til single drug?

Ved kombination af lægemidler/anæstetika kan man bruge en lavere dosis af hver enkelt, i forhold til hvis man brugte dem alene, og man får derved færre bivirkninger. Man skal selvfølgelig være opmærksom på uhensigtsmæssige drug-interactions.

29

Hvorfor giver man præanæstesi?

Forebyggende, man mener, det er sværere at komme af med smerten, når den først er kommet, i forhold til at give noget mod den, inden den kommer (operation f.eks.)

30

Hvordan elimineres inhalationsanæstetika (LANGT mest)

Med lungerne

31

Hvordan kan man udregne optaget af inhalationsanæstetika?

Optag = opløselighed * CO * ( (Palv- Pvene)/Pbar )

32

Hvad er at foretrække - et inhalationsanæstetika med lav blod:gas koefficient eller høj? Og hvorfor?

Med lav blod:gas-koefficient, da et stof med høj koefficient ville skulle optages rigtig meget i blodet, før det ville være i ligevægt m gasfasen, og blodet vil holde bedre på stoffet i fht. at aflevere det til CNS.
Et stof med lav blod:gas-koefficient vil derimod have hurtigere induktion (hurtigere stigning i Palv under induktion), kunne styres mere præcist i fht anæstesiens dybde samt elimineres hurtigere; hurtigere recovery

33

Hvorfor bør man ikke give inhalationsanæstetika v hjerneblødning eller hjernetumor?

De virker vasodilaterende og øger dermed det intrakranielle tryk. Irrelevant hos andre end lige disse pt.

34

Hvilket anæstesistadie opnås/kan opnås m isofluran? Og lattergas?

Isofluran: 3
Lattergas: 2-3