Kapittel 12: Elektrisitet Flashcards Preview

Fysikk > Kapittel 12: Elektrisitet > Flashcards

Flashcards in Kapittel 12: Elektrisitet Deck (25):
1

Bevaringsloven for ladning

Innenfor et lukket system er summer av elektrisk ladning konstant. Gjelder alltid i alle sammenhenger.

2

Elementærladningen

Den minste ladningen som er målt, ladningen til et proton og et elektron. Har verdien q=e= 1,60*10-19C

3

Hva betyr det at ladningen er kvantisert?

Når vi måler ladning, opptrer den alltid som et helt antall ganger elementærladningen, enten den er positiv eller negativ. Elektrisk ladning er kvantisert.

4

Hva er det som gjør at metaller er gode ledere?

De frie ytterelektronene i metallet. 

5

Hvilken retning har strømmen i en krets?

Fra positiv batteripol til negativ batteripol. 

6

Formel for ladning

q=It

7

Spenning

Spenningen UAB mellom punktene A og B er lik det arbeidet WAB per ladning som blir utført når elektriske krefter flytter en ladning q fra A til B

UAB = WAB /q

8

Hva er enheten for spenning?

J/C = volt

9

Polspenning

Spenningen mellompolene på et batteri. Den forteller hvor mye energi per ladning betteriet kan levere til en krets.

10

Kirchhoffs 2. lov

I en seriekrets er summen av spenningene over komponentene i kretsen lik polspenningen til spenningskilden. 

11

Spenningene i en parallellkopling 

I en parallellkopling er spenningen over hver av greinene den samme og lik spenningen over hele parallellkoplingen.

12

Definisjon av elektrisk strøm

Hvis det strømmer en elektrisk ladning q gjennom et tverrsnitt i løpet av tida t, er strømmen I lik ladning per tid.

I=q/t

13

Hva er enheten for strøm?

C/s= ampere

14

Likestrøm

Når nettoforflytningen av ladningene i en leder skjer i samme retning hele tida. 

15

Vekselstrøm

Bevegelsesretningen til ladningene i en leder skiftes stadig. 

16

Kirchhoffs 1. lov

Ved et forgreiningspunkt i en strømkrets er summe av alle strømmene inn mot forgreiningspunktet lik summen av alle strømmene ut fra forgreiningspunktet.

17

Definisjon av resistans

Resistansen R i en leder er lik foorholdet mellom spenningen U over lederen og strømmen I igjennom den.

R=U/I

18

Hva er enheten for resistant?

V/A = ohm

19

Ohms lov

For noen ledere er spenningen U over lderen og strømmen I gjennom ledningen proposjonale:

U=RI

der resistansen R er konstant. 

Sier altså at resistansen i lederen er konstant når strømmen og spenningen varierer. 

20

Motstand 

En leder eller et apparat som vi bruker for å få passe stor resistans i en strømkrets. 

21

Isolator

Stoff som ikke leder strøm

22

Seriekopling av motstander

Ved en serikopling av motstander med resistensene R1, R2,....Rn er resultatresistansen Rs = R1 + R2.... + Rn

23

Parallellkopling av resistanser

Ved parallellkopling av motsatnder med resistansene R1, R2,....Rn er resultantresistansen Rp gitt ved 

1/Rp= 1/R1 + 1/R2 + .... + 1/Rn

24

Elektrisk energioverføring

Den elektriske energioverføringen - det elektriske arbeidet- som blir gjort når elektriske krefter flytter ladningenfra A til B, er gitt ved 

WAB = UAB

eller

WAB = UABIt

25

Elektrisk effekt

Den elektriske effekten P i en komponent er gitt ved 

P=UI