Kapittel 13: Fysikk og teknologi Flashcards Preview

Fysikk > Kapittel 13: Fysikk og teknologi > Flashcards

Flashcards in Kapittel 13: Fysikk og teknologi Deck (28):
1

Energibånd

I faste stoffer samler energitilstandene seg i intervaller med omtrent samme energinivå. Det intervallet som energien kan ligge innenfor, kalles et energibånd.

2

Valensbånd

Energibånd der elektronene som bidrar til kjemiske bindinger med andre stoffer befinner seg.

3

Ledningsbånd

Energibånd der elektronene er så løst bundet til atomene at de kan bevege seg fritt i krystallen.

4

Energitap

Energiintervall der det ikke fins tillatte energitilstander. Ledningsevnen til et stoff avhenger av størrelsen på energitapet mellom ledningsbåndet og valensbåndet.

5

Hull

Ledige elektronplasser i valensbåndet. Bidrar til ledningsevne som positive ladningbærere.

6

Ledningselektroner

Elektroner i ledningsbåndet. Bidrar til ledningsevne som negative ladningsbærere.

7

Hullstrøm

Hull som beveger seg i positiv strømretning. Hullstrømmen skyldes bevegelse av valenselektroner i negativ strømtrening.

8

Elektronstrøm

Elektroner i systematisk bevegelse i ledningsbåndet.

9

Eksitasjon

Når et elektron får nok energi til å hoppe opp fra valensbåndet til ledningsbåndet. Denne energien kan komme fra fotoner eller fra termiske bevegelser i krystallen.

10

Rekombinasjon

Når et ledningselektron faller ned i valensbåndet og fyller et hull.

11

Transduser

En innretning som gjør om en type energi til en annen type energi.

12

Sensor

En tranduser som gjør om ytre påvirkninger til elektrisk energi.

13

Kalibrering

Å sammenlikne de målingene vi gjør med et måleinstrument/ en sensor, med en kjent størrelse, eller å sammenlikne med målinger med et instrument som er mer nøyaktig. Viser sammenlikningen avvik, justerer vi instrumentet vårt.

14

Termistor

En halvvlederkomponent der resistansen er avhengig av temperaturen. Blir brukt mye i moderne termometere og i temperatursensorer.

15

Fotomotstand

En halvlederkomponent der resistansen avhenger av lysmengden som kommer inn på motstanden.

16

Doping

Når vi tilsetter bestemte fremmedatomer til en halvlederkrystall, øker vi tallet på ledningselektroner eller tallet på hull. Å tilsette slike atomer kaller vi å dope.

17

n-leder

En halvleder som er dopet med fremmedatomer slik at den får et overskudd av negative ladningsbærere (ladnings elektektroner)

18

p-leder

En halvleder som er dopet med fremmedatomer slik at den får et overskudd av positiver ladningsbærere (hull)

19

Diode

En komponent som hovedsakelig leder strøm i bare en retning. En pn-diode består av en halvleder som er n-dopet i et område og p-dopet i et annet.

20

pn-overgang

Et område der en p-leder går over i en n-leder. Det er hovedsakelig i dette området eksitasjoner og rekombinasjoner foregår i en pn-diode.

21

Lysdiode (LED)

pn-diode der rekombinasjonene fører til utsendelse av fotoner til omgivelsene. Brukes som lyskilde.

22

Fotodiode

pn-diode der innkommende fotoner fører til eksitasjoner i pn-overgangen. Kan benyttes som lyssensor eller som solcelle.

23

Likeretter

En innretning som omdanner vekselstrøm til likestrøm bed hjelp av dioder.

24

Sperresjikt

Området i og omkring en pn-overgang der diffusjon av ladningsbærere fører til rekombinasjoner og forskyvning av ladning. Områder mangler bevegelige ladningsbærere. Ladningsforsyvningen gir opphav til en sperrespenning.

25

CCD

Charge Coupled Device, bildebrikke. En vesentlig halvlederkomponent i digital fotografering. Innkommende lys eksiterer atomer i CCD-brikken alik at det dannes hull-elektron-par. Ladningene lagres og registreres ved hjelp av et mikroskopisk rutenett. HVer rute tilsvarer en piksel i en farge.

26

Transistor

Halvlederkomponent som brukes som bryter som som forsterker.

27

npn-transistor

Transistor som består av en halvledr med tre dopede områder, slik at vi får to pn-overganger. En liten basisstrøm åpner for en større kollektrostrøm

28

Integrert krets

Mange halvlederbaserte komponenter samlet i en silisiumenhet. De mest avanserte integrerte kretsene inneholder milliarder av transistorer.