Kapittel 17 - Emosjoner og Emosjonsregulering Flashcards Preview

X Utviklingspsykologi > Kapittel 17 - Emosjoner og Emosjonsregulering > Flashcards

Flashcards in Kapittel 17 - Emosjoner og Emosjonsregulering Deck (37):
1

Hva er emosjonsregulering? (Campos)

Emosjonsregulering er å overvåke og kontrollere emosjonell erfaring og emosjonelle uttrykk hos seg selv, og tilpasse emosjonelle uttrykk og atferd i henhold til sine egne mål og sosiale og kulturelle forhold. (Campos, Campos og Barrett, 1989)

2

Hva er emosjonell kompetanse?

Barns evne til å ta i bruk og regulere uttrykket i sine emosjoner i problemløsning og sosiale samspille, og til å forstå og snakke om sine egne og andres emosjoner.

3

Det fins ingen allment akseptert definisjon av "emosjon", men det er en vanlig oppfatning at emosjoner omfatter...

... følelsesmessige tilstander som er en reaksjon på en hendelse eller resultatet av en vurdering av en situasjon eller hendelse (inkludert sosiale signaler fra andre). Vurderingene omfatter også stimulering eller minner som blir opplevd som lystbetonte eller smertefulle.

4

Det er sju hovedaspekter ved beskrivelser av emosjoner. Hvilke?

- Uttrykk
- Forståelse
- Opplevelse
- Kroppslig reaksjon
- Retning
- Handling
- Regulering

5

Det er vanlig å skille mellom primære og sekundære emosjoner. Hva er primære emosjoner?

De primære emosjonene omfatter blant annet glede, sorg, frykt og sinne. De er knyttet til en evaluering av hele situasjonen eller enkeltaspekter ved den.

6

Hva er de sekundære emosjonene?

De sekundære emosjonene er knyttet til personens vurdering av seg selv i henhold til en standard som har sin basis i personens egne emosjonelle opplevelser og i informasjon fra andre.

7

Fordi deres viktigste kjennetegn er tilknytningen til selvoppfattelsen, de innebærer like mye bevisshet om andre og andres oppfattelse som om en selv, blir sekundære emosjoner også kalt..

selvreferende emosjoner.

8

Hva er et eksempel på en sekundær, selvrefererende, emosjon?

Skam, stolthet, skyldfølelse

9

Hva er relasjonelle emosjoner?

En tredje gruppe emosjoner som er kjennetegnet ved at de retter seg mot andre mennesker, slik som kjærlighet, hat og sjalusi.

10

Hvrfor mener Campos, Frankel og Camras (bl.a.) at det ikke er mulig å skille klart mellom å generere emosjoner og å regulere emosjoner?

Fordi både den opplevde følelsen og emosjonsuttrykket i en situasjon som utløser emosjoner, vil være avhengige av sammenhengen og hvor godt man kjenner og mestrer situasjonen. Et skille forutsetter at det fins uregulerte emosjoner, og dette stemmer ikke i følge denne tankegangen.

11

Gi eksempel på at emosjonsregulering kan være både kvantitativ og kvalitativ.

En kan regulere intensiteten i sin emosjonelle reaksjon (kvantitativ), eller regulere slik at man reagerer med en annen emosjon (fra sinne til tålmodig kjærlighet)

12

Når kan emosjonsregulering ta sted?

Før, under og etter en emosjon er kommet til uttrykk.

13

Det er vanlig å skille to "objekter" for emosjonsregulering. Hvilke?

- Regulering av indre tilstander og prosesser, altså den opplevde
følelsen

- Regulering av emosjonsrelatert ytre atferd.

14

To typer regulering (av emosjoner) er:

- Viljestyrt regulering
- Reaktiv regulering

15

Hva er viljestyrt emosjonsregulering?

Bruk av bestemte strategier for å dempe, opprettholde eller øke en emosjonell opplevelse, eller hemme eller aktivere en handlingsimpuls.
OBS! Innebærer ikke nødvendigvis at den er bevisst.

16

Hva er reaktiv emosjonsregulering?

En relativt fast og lite fleksibel reaksjon i emosjonelle situasjoner.

17

Hva er den utviklingsmessige tendensen ift. emosjonsregulering?

At reguleringen blir mindre reaktiv og mer viljestyrt. Viljestyrt regulering kalles noen ganger også mestring

18

På hvilken måte har kultur innvirkning på barns emosjonelle utvikling?

Det emosjonelle klimaet, hvilke følelser som er akseptable å vise i gitte situasjoner, og hvor vanlig det er å vise gitte følelser, har innvirkning på barns emosjonalitet og derfor også på deres utvikling.

19

Hva er Darwins syn på emosjoner, som har gitt utgangspunktet for nesten alle teoriene på emosjonell utvikling?

At menneskets bruk av ansiktsuttrykk er resultatet av en evolusjonsmessig tilpasning som innebærer signaler til artsfeller om opplevelser og handlignstendeser, og som har ført til økt overlevelse for arten ved at artfellene har tatt hensyn til disse signalene.

20

Hva sier differensieringsteorier om emosjoner og deres utvikling?

At vi har to medfødte former for generell opphisselsestilstand: en som kalles "ubehag/uro" og en som kalles "tilfredshet/behag", som deler seg opp i gradvis mer avgrensede emosjoner på en lovmessig måte.

21

Hva er utviklingstendensen innen differensieringsteorier om emosjoner?

At barns emosjonelle reaksjoner går fra å være fysiologisk styrte, til mer psykologiske. Det vil si at barns vurderinger av personer og hendelser i omgivelsene i større grad styrer emosjonene.

22

Hva sier teorier om distinkte emosjoner?

At mennesket er født med visse grunnemosjoner. Det er en en-til-en-korrespondanse mellom følelsene og uttrykkene: aktiviteten i huden i ansiktet ER følelsene.

23

Hva slags tendens for utvikling fins i de distinkte teoriene om emosjoner?

Til en integrering av de medfødte emosjonene. Kombinasjonene gir utløp for forskjellige, nye, differensierte, emosjoner.

24

Hva er et emosjonsskjema?

Emosjonsskjema er en term fra teorien om distinkte emosjoner. De er situasjonsmessige tilpasninger av de medfødte grunnemosjonene, der nye emosjoner trer fram ved at grunnemosjoner av bestemte intensiteter blir assosiert med ulike begreper. F.eks: stolthet er en kombinasjon av følelsen glede og et begrep om mestring.

25

Hva sier atferdsanalysen om emosjoner og deres utvikling?

At vi har medfødte grunnemosjoner (ubetingede stimuli fører til ubetingede responser), og at utviklingen skjer ved klassisk betinging.

26

Hva sier psykodynamisk teori om emosjoner og deres utvikling?

I følge Freud er emosjoner knyttet til energien som stadig søker utløp.

27

Hva sier sosialkonstruktivistisk teori om emosjoner og emosjonsutvikling?

- Sterk sosialkonstruktivisme (Harré, Averill. 1980):
Ikke medfødt. Personens oppfattelse av situasjonen bestemmer emosjonen, og denne oppfattelsen er bestemt av kulturen. Kulturens redskap er språket, og fordi emosjonsord varierer fra språk til språk gjør også emosjonene det. Når Japanske barn uttrykker mindre sinne, er det ikke fordi de undertrykker det - men fordi de faktisk føler mindre sinne.

28

Hva er forskjellen mellom reflekssmilet og det sosiale smilet?

Reflekssmilet forekommer fra fødselen av og er hovedsakelig sentrert rundt munnen, mens det sosiale smilet også tar i bruk øynene. Reflekssmilet er en fysiologisk reaksjon uten noen instrumentell hensikt, mens det sosiale smilet innebærer forventninger.

29

Det har vært vanskelig å fastsette i hvilke situasjoner spedbarn gråter, hva er konklusjonen?

Gråt opptrer ved høy fysiologisk aktivering hos nyfødte og er et uttrykk for at den fysiologiske tilstanden endrer seg.

30

Hva er den viktigste utviklingen av spedbarns gråt?

Til å begynne med er gråten ensartet, men etter hvert er det mulig å skille mellom ulike typer av gråt:
- Smertegråt
- Sultgråt
- Sinnegråt
- Liksomgråt

31

Campos et al (2000) fant at situasjonene barn reagerer med frykt i, henger sammen med ....

utviklingen av andre ferdigheter, for eksempel evne til selvstendig forflytning. I et eksperiment med en tilsynelatende avgrunn. Barna som ennå ikke hadde lært å krabbe, reagerte med interesse, mens eldre barn som kunne krabbe viste tydelig ubehag med gråt og økt hjertefrevens. (Egne tanker: er dette kanskje en tilfeldig korrelasjon?)

32

Hva bruker vi som holdepunkter for at spedbarn er triste?

Når det er lite mimikk, aktivitet og positiv responsitivitet.

33

Hva betyr det at et emosjonelt utrykk er referansespesifikt?

Referansespesifisitet betyr at et emosjonelt uttrykk er relevant for en bestemt del av situasjonen. I den helt tidlige utviklingen representerer stemmen de mest oppmerksomhetsfangende emosjonelle uttrykkene.

34

Hva er atferdstilstander hos spedbarn?

Forskjellige stadier av atferd som spenner fra dyp søvn til store bevegelser og gråt, og har betydning for barns motakelighet for stimulering og læring.

35

Hva er det Stern (1985) kaller affektinntoning?

Affektinntoning er når voksne tilpasser sine emosjonelle handlinger og uttrykk til barnets uttrykk. Affektinntoning hjelper barn å forstå følelsene som ligger bak handlinger.

36

Hva er sosial referering?

Sosial referering vil si at barn bruker holdepunkter fra andre mennesker for hva de skal føle, tenke og gjøre i en situasjon. Den gir informasjon barna ikke selv kan trekke ut av situasjonen.

37

Hva er en tendens i barns forståelse av emopsjonelle uttrykk?

Først må utrkkene være tydelige, men med alderen blir barn gradvis bedre til å kjenne igjen også svakere emosjonelle uttrykk.