Kapittel 2 Flashcards Preview

mak > Kapittel 2 > Flashcards

Flashcards in Kapittel 2 Deck (14):
1

Hva måler BNP, hva er styrker og svakheter ved denne metoden?

BNP måler den totale verdiskapningen i et land.

Styrker:
- tar med de viktigste varene og tjenestene som produseres i økonomien
- bruker markedspris
- produksjon i offentlig sektor verdsettes basert på produksjonskostnader

Svakheter:
- en del forhold er ikke med, uregistrert økonomi som svart arbeid/ubetalt omsorgsarbeid
- tar ikke hensyn til miljøødeleggelser, uttømming av naturresurser
- tar ikke med kriminalitet, ulykker, trivsel og helsetilstand

2

Hvordan gjøres sparing i lukkede økonomier og åpne økonomier?

Lukket økonomi: sparing = summen av offentlig og privat investering¨

Åpen økonomi: sparing = summen av offentlig og privat investering, pluss landets nettofinansinvestering.

3

Redegjør for BNP i løpende priser.

BNP i løpende priser er når vi bruker priser som endrer seg fra år til år, altså faktiske priser. Derfor sier vi at det er snakk om BNP målt i løpende priser når vi inkluderer prisvekst i BNP. All BNP som inneholder prisvekst er altså målt i løpende priser. For eksempel, nominelt BNP («samlet» BNP for år x) har både produksjonsvekst og prisvekst derfor sier vi at det er målt i løpende priser. Ved beregning av nominell BNP vekst tar vi nominell BNP for år 2 minus år 1 delt på år 1.

4

Redegjør for BNP i faste priser.

BNP i faste priser er når vi holder prisene konstant like verdien før. Ved å bruke samme priser får vi realveksten (kalles også BNP i faste priser, el. BNP i volum), dette er hvor mye det reelle BNP er siden vi tar bare med produksjonsvekst og ikke prisvekst(inflasjon).) Ved beregning av BNP vekst i faste priser gjelder samme prinsipper om å ikke ta med prisvekst, da tar vi år 2 i år 1 priser…. minus år 1….. delt på år 1. Prisvekst tas med andre ord ikke med.

5

Hva brukes der det ikke benyttes markedspriser for å beregne BNP, og hvorfor?

Vi benytter markedspris til å beregne BNP til produktene som omsettes på det åpne markedet og derav har en kjent pris. De varer og tjenester som ikke observerbar pris, for eksempel tjenester fra fastlege eller barnehage, er det produksjonskostnadene som ligger til grunn for å beregne BNP.

6

Hva kaller vi de ulike typene sluttleveringer?

Med sluttleveringer menes de varer og tjenester som går til de ”endelige brukerne” av varene. De ulike typene sluttleveringene er husholdningenes konsum, (netto) eksport, offentlig konsum, private (real)investeringer og offentlige (real)investeringer.

7

Hva er produktinnsats?

Kjøp av varer og tjenester til den løpende driften av virksomheten, er utgifter til varer og tjenester som brukes opp i produksjonen og er dermed ikke en sluttlevering. Disse kjøpene, mellom bedrifter, kalles produktinnsats. De utgiftene knyttet til dette regnes ikke med i beregningen av BNP for å unngå dobbelttelling.

8

Hvordan håndteres svart arbeid / uregistrerte varer og tjenester i BNP?

Svart arbeid og andre former for uregistrerte varer og tjenester som kjøpes og selges, inngår i BNP med beregnede verdier.

9

Hva er nasjonalformue og hva deler man den inn i?

Nasjonalformue er summen av nettoformuene til alle økonomiske enheter i et land, herunder både privatpersoner og selskaper, og offentlige institusjoner som stat, kommuner osv. Det er vanlig å dele nasjonalformuen inn i realkapital og finanskapital.

Realkapital er alle varer og tjenester som bedriftene benytter til å produsere sine produkter, og som har en viss varighet, som veier, boliger, fabrikker, maskiner osv.

Finanskapital omfatter alle finansielle fordrings- og gjeldsobjekter, dvs. sedler, bankinnskudd, lån, aksjer, obligasjoner mv.

10

Realinvesteringer vs. produktinnsats

Kjøp av tjenester til for eksempel vedlikehold vil regnes som investeringer hvis det bidrar til en tilstrekkelig stor økning i forventet levealder på gjenstanden som vedlikeholdes (normalt ett års økt levetid). Helt konkret vil et nytt malingstrøk på butikken være investering hvis levealderen øker med ett år og dermed bidrar til økt realkapital. Produktinnsats er kjøp av varer og tjenester til den løpende driften av virksomheten. For eksempel vil vindusvask i de fleste tilfeller ikke øke levetiden til bygningsmassen med mer enn ett år, og den regnes derfor som produktinnsats. For husholdningene gjelder tilsvarende at deres kjøp av ny bolig eller utgifter til utbedring av eksisterende bolig regnes som boliginvesteringer siden det bidrar til å øke realkapitalen. Alle andre utgifter husholdningen har regnes om konsum, og ikke som produktinnsats, siden husholdningene ikke selger nye varer og tjenester.

11

Hvordan inngår og måles industriproduksjon, offentlig sektor, salg av boliger og norsk oljeproduksjon i BNP?

Industriproduksjonen inngår med salgsverdien av produksjonen. Må trekke ifra utgifter(faktorinnsats) til materialer, strøm og andre varer/tjenester som brukes i produksjonen. Verdsetting av produksjonen skjer til salgspris, fordi dette viser kjøpers verdsetting av produktet. En trekker fra faktorinnsatsen for å unngå dobbelttelling.

Offentlig sektor inngår til produksjonskostnader, det vil si kostnadene ved å drive for eksempel en skole. (Også her finner en verdidiskapingen ved å trekke fra produktinnsatsen.)

Salg av boliger inngår i seg selv ikke i BNP. Det er bare salgsinntektene til eiendomsmeglere som inngår. Eiendomsmeglerne bedriver produksjon ved å bidra til eierskiftet, mens selve boligverdien ikke er produksjon/verdiskaping bortsett fra ved nye boliger.

Oljeproduksjon inngår med salgsverdi av produksjonen. Siden oljeproduksjon bygger på utnyttelse av begrenset naturressurs, ville det vært riktig å trekke fra verdireduksjonen i oljereservene. Dette er imidlertid ikke i tråd med internasjonale konvensjoner for å beregne nasjonalregnskap, og det ville vært vanskelig å vite hvilken pris en skulle brukt.

12

Hvordan er realligningen en definisjonsmessig sammenheng som alltid må gjelde?

Konsum, bruttoinvestering og eksport er de eneste måtene vi kan bruke den samlede tilgangen av produkter på. Derfor må summen av dem være lik den samlede tilgangen. Denne sammenhengen har flere betegnelser – generalbudsjettligningen, realligningen eller økosirk.

BNP + import = privat konsum + offentlig konsum + bruttoinvestering + eksport
(skrives ofte om for å få import på høyre side og BNP alene på venstre siden.

Realligningen er en definisjonsmessig sammenheng som alltid må gjelde, fordi begrepene er definert og tallene er beregnet slik at likhetstegnet stemmer.

13

Hvordan verdsettes de viktigste typene produksjon som inngår i bruttonasjonalproduktet?

Vanlige goder som omsettes på markedet, verdsettes til markedspris. Offentlig produksjon som ikke omsettes til markedet, verdsettes til produksjonskostnadene. Konsum av egen bolig, som er en viktig del av produksjon for eget bruk, beregnes som det beløpet en måtte ha betalt for å leie en tilsvarende bolig.

14

Hva er forskjellen mellom BNP og BNI?

Forskjellen er at BNI også inkluderer netto inntekter fra utlandet knyttet til formue og lønn. Hvis Statens pensjonsfond utland får økte renteinntekter fra utlandet, fører det til at BNI øker, mens BNP er uendret, siden disse inntektene ikke inngår i BNP.