Kapittel 3: Kvanter og atomer Flashcards Preview

Fysikk > Kapittel 3: Kvanter og atomer > Flashcards

Flashcards in Kapittel 3: Kvanter og atomer Deck (17):
1

Fotoner

Elektromagnetisk stråling blir sendt ut, overført og absorbert i småporsjoner av energi kalt fotoner.

2

Energien til en foton

E= hf

energi=planckkonstant*strålingsfrekvens

3

Bohrs postulat 1

et atom kan eksitere i noen bestemte energitilstander uten å miste energi så lenge det er i den tilstanden.

4

Bohrs postulat 2

Når et atom går fra en energitilstand til en annen med lavere energi, blir energiforskjellen sendt ut som et enkelt foton.

5

Atomets grunntilstand

Et atom vil normalt være på det lavest mulig energinivået, grunntilstanden

6

Eksitert tilstand

Tilføres atomet energi kan elektronene komme til et høyere energinivå 

 

7

Energien til hydrogenatomet 

Energien til et hydrogenatom som er i tilstanden n, er gitt ved utrykket 

E = -(B/n2)

B er bohrs konstant. 

8

Absorpsjon 

Når et atom tar opp energi. Atomets energi er kvantisert - kan bare ta opp visse energier som passer til et kvantesprang 

Feks E= E3 - E1

9

Emisjon

Atomet går fort fra en eksitert tilstand til grunntilstanden, og sender ut ett eller flere fotoner

Et hydrogenatom som går fra tilstand E3 til Evil emittere et foton der E= E- E2 

10

Emisjonsspekter 

Oppstår når eksiterte atomer eller molekyler faller til en lavere energitilstand og sender ut fotoner. Forskjellige atomer/molekyler har forskjelloge spekter.

11

Hvordan ser emisjonsspekteret for en enatomig gass ut?

Sees som atskilte fargede linjer 

A image thumb
12

Hvordan ser emisjonsspekteret for en gass som består av molekyler ut?

Sees som atskilte bånd og grupper av spektrallinjer.

Feks jern

A image thumb
13

Hvordan ser emisjonsspekteret for et glødende eller fast stoff eller væske ut? 

De eksiterte energitilstandene er så tett ar det ikke er mulig å skille de enkelte spektrallinjene fra hverandre. 

A image thumb
14

Absorpsjonsspekter 

Oppstår når atomer/molekyler absorberer fotoner og går over fra en energitilstand til en høyere energitilstand. Sees som mørke linjer på samme sted som det er linjer i et emisjonsspekter. 

15

Solspekteret 

Sola sender ut lys med alle bølgelendger, lyset passerer ytre lag med gasser. Fotoner med en frekvens som svarer til gassenes energidifferanser blir absorbert. Absorpsjonsspekter. 

16

Hvorfor er et rødt legeme rødt?

Et rødt legeme absorberer det meste av den ikke-røde strålingen, mens det røde lyset blir reflektert. 

17

Hvorfor er et svart legeme svart?

Et svart legeme reflekterer svært lite lys. Svart et fravær av reflektert lys.