Kapittel 4: Kjernefysikk Flashcards Preview

Fysikk > Kapittel 4: Kjernefysikk > Flashcards

Flashcards in Kapittel 4: Kjernefysikk Deck (24):
1

Kvarker

Byggesteinen til protoner og nøytroner. Fins 6 stk: u, d, c, s, t og b

2

Leptoner

Byggesteiner i naturen. Feks elektroner og nøytrinoet (Ve). Fins 6 stk

3

Antipartikkel

Alle partikler har sin antipartikkel. Antipartikkelen er identisk med sin partikkel unntatt ladningen som er motsatt.

4

Elementærpartikler av første generasjon

To kvarker, u og d, og to leptoner e og Ve. Trengs for å bygge opp alt vanelig materiale. 

5

Sterk kjernekraft

Holder nukleonene sammen i kjernen og virker mellom kvarkene. Har svært kort rekkevidde. 

6

Elektromagnetisk kraft

Holder atomer og molekyler sammenn

7

Svak kjernekraft

Virker når enkelte elementærpartikler blir omdannet til andre partikler, feks ved beta-stråling.

8

Gravitasjonskraft

Holder planetene i bane rundt sola og oss trygt plantet på jorda. 

9

Nukleon 

Fellesnavn på protoner og nøytroner

10

Nuklide

Et bestemt atomslag. har bestemt antall protoner og nøytroner i kjernen. 

11

Isotop

Forskjellige nuklider av det samme grunnstoffet. Det som skiller isotoper av samme grunnstoff er antall nøytroner. 

12

Masseenheten u

Definert som en tolvdel av atommassen tiø karbonnukliden 126C. Massen til et proton eller et nøytron er omtrent 1 u.

13

α-stråling 

Partikler som består av to protoner og to nøytroner, akkurat som heliumkjernen. Når en kjerne sender ut en α-partikkel blir det igjen en kjerne som har to protoner og no nøytroner mindre enn den opprinnelige kjernen.

A image thumb
14

β-stråling 

β-stråling er elektroner.  Et nøytron blir omdannet til et proton, et elektron og et antinøytrino. 

A image thumb
15

γ-stråling 

Gammastråling er fotoner med svært høy energi. 

Etter alfa- eller betastråling vil datterkjernen være eksitert, og vil straks falle ned til et lavere nivå og sende ut stårling.

16

Kjernereaksjoner

Oppbyggning eller nedbryting av atomkjerner. 

17

Kjerneenergi

Energi som blir frigjort i kjernereaksjoner 

18

Bevaringslov for ladningstall

Ladningstallet er det samme før og etter reaksjonen

19

Bevaringslov for nukleontall

Tallet på nukleoner er det samme før og etter reaksjonen

20

Energi-masse-loven

Når vi tar med alle former for energi, også hvileenergien E=mc2 er totalenergien i et isolert system bevart

21

Massesvinn

I mange kjernereaksjoner er den samlede massen etter reaksjonen mindre enn den samlede massen før reaksjonen. Forskjellen kaller vi massesvinn. Produktene har fått økt bevegelsesenergi som svarer til tapet av hvileenergi til reaktantene. 

22

Reaksjonsenergi

Massesvinnet i en kjernereaksjon svarer til reaksjonsenergien E= msc2

som vi finner igjen som elektromagnetisk stråling og økt kinetisk energi.  

Reaksjonsenergier ved kjernereaksjonen blir utnyttet i kjernenenergiberk og kjernevåpen.

23

Fisjon

En prosess der en atomkjerne med stor masse blir spaltet til kjerner med middels stor masse 

24

Fusjon 

En prosess der atomkjerner med liten masse går sammen til en kjerne med større masse.