Kapittel 5 - Opplysningstid og revolusjoner Flashcards Preview

Historie Vg3 > Kapittel 5 - Opplysningstid og revolusjoner > Flashcards

Flashcards in Kapittel 5 - Opplysningstid og revolusjoner Deck (70):
1

Hvilken tid kaller vi opplysningstiden?

Fra slutten av 1600 - tallet og frem til år 1800 blir kalt opplysningstiden i Europa og Nord- Amerika.

2

Hva var det sentrale i opplysningstidens tenking?

Fornuft og vitenskap var det sentrale i opplysningstidens tenkere.

3

Hva var synet til utviklingsoptimistene?

Verden kom til å gå fremover både når det gjaldt vitenskap, teknikk og moral, og veien til det opplyste, siviliserte samfunnet gikk gjennom å spre utdanning og kunnskap til så mange so mulig. Opplysningstidens talsmenn mente deres tanker og ideer var gyldige for alle mennesker til alle tider; de var univerelle.

4

Hva er forskjellen mellom ateister og deister?

Ateister mente at troen på en allmektig gud stred mot all fornuft, mens de fleste var deister som mente gud hadde skapt verden, ,en han styrte den ikke. Det hadde han overlatt tl menneskene og deres forstand.

5

Hvilken politisk styreform var utbredt i Europa på 1700- tallet og hvordan innvirkning fikk det for innbyggerne?

Kongelig enevelde av Guds nåde. Menneskene levde i stands- og føydalsamfunn uen likhet for loven, ofte uten tros- og talefrihet, og de kunne bli utsatt for vilkårlige arrestasjoner, tortur, og grusomme henrettelsesmetoder

6

Når og hvorfor ble de første bindene av det første moderne leksikonet, Encyklopedien, fordømt av den kongelige sensur og brent i offentlighet?

Begrunnelsen for hvorfor leksikonet ble fordømt og brent var at innholdet ødela den kongelige autoritet og spredde vantro og antireligiøse ideer.

7

Hva var resultatet av den bitre borgerkrigen britene utkjempet om landets styrereform på 1600- tallet?

Resultatet var at motstanderne av det konglige enevelde seiret, og storbritania utviklet det vi kaller et parlamentarisk styresett: Kongen og hans regjering kunne ikke styre mot viljen til den valgte nasjonalforsamlingen, Parlamentet.

8

Hvem var John Locke, og hva mente han med folkesuverenitetsprinsippet?

John Locke var filosofen som leverte den tankemessige ammunisjon i kampen mot eneveldet. Locke formulerte folkesuvirenitetsprisippet, at all makt måtte utgå fra folket, og olket hadde rett til å gjøre opprør mot et tyrannisk styre.

9

Hva tok John locke utgangspunkt i?

Naturretten, en gammel forestilling om at alle mennesker blir født med visse grunnleggende, naturgitte rettigheter, blandt annet retten til liv fihet, og eiendom.

10

Hvem var de 3 filosofene som Locke inspirerte?

Voltaire, Rousseau og Montesquieu

11

Når og hvor levde Volitaire, Rousseau, og Montesquieu? Hvilken styreform levde de under?

De levde i Frankrike på 1700- tallet under kongelig enevelde.

12

Hva sto filosofen Francois Arouet Voltaire for?

Han var først og fremst opptatt av ytrings- og relgions frihet. Han mente den katolske kirken var dominert av maktmennesker som misbrukte religionen til å skremme og undertrykke folk. Politisk sett var han redd for at uopplyste skulle få innflytelse, og forsvarte i sine eldre dager kongelig enevelde, så lenge herskeren var opplyst og styrte rettferdig.

13

Hva sto Jean Jaques Rousseau for?

Han mente at menneske fra naturens side opprinnelig var godt og hederlig, men at elendigheten kom inn i verden da det første menneske 《gjerdet inn et stykke land og sa: dette er mitt!》 Den private eiendomsretten førte til egoisme, makt kamp og tyrannisk styre. Menneskene burde søke sammen i mindre, oversiktlige samfunn. Idealet var at hvert menneske skulle delta i samfunnslivet og føle det hadde betydning for helheten. Menneskene burde inngå en sosial kontrakt om å underkaste seg en felles allmennsvilje. De som styrte måtte finne en balanse mellom folks personlige frihet og de pliktene den enkelte skulle ha ovenfor samfunnet.

14

Hva sto Charles Montesquieu for?

Montesquieu mente at makten måtte fordeles for å hindre maktmisbruk. Han formulerte makt maktfordelingsprinsippet. Folket måtte ha øverste myndighet, og derfor skulle lovene bestemmes av folkevalgte representanter. Som andre mente han med folket, uavhengige, utdannede og opplyste menn, som gjaldt en liten del av befolkningen.

15

Nevn forskjeller på de sørlige og nordlige koloniene i den amerikanske revolusjonen.

I mange av de første sørlige koloniene hadde de adel bakgrunn. De importerte slaver fra Afrika som arbeidskraft til store bomulls- og tobakkplantssjer, i motsetning til de nordlige koloniene hvor slaver ikke var vanlig. De såkalte new England statene var dominert av selveiende bønder og handelsmenn med en streng protestantisk- kalvinistisk bakgrunn. Disse puritanerne hadde forlatt Europa for å grunnlegge nye samfunn i pakt med bibelen. De praktiserte en enkel livsstil og fremmet strenge moralkrav.

16

Hva hadde de sørlige og nordlige koloniene i den amerikanske revolusjonen til felles?

De følte at de hadde lagt den gamle verden i Europa med adel og standforskjeller bak seg. Idealet i den nye verden var at alle skulle ha like muligheter til å skape seg et godt liv.

17

Når begynte britiske innvandrere å kolonisere østkysten av Nord-Amerika, og hvilke tanker satt de ut til live?

Fra begynnelsen av 1600- tallet begynte de å koloniser nord Amerika, og tankene om maktfordeling opprørsrwtt, og folkesuverenitet satte de ut til livet.

18

Hvor mange mennesker på hvor mange kolonier var det i 1770- årene?

Antallet vokste raskt og det var blitt 3 millioner mennesker fordelt på 13 selvstyrte kolonier, underlagt den britiske tronen

19

7års krigen var et verdensomspennende oppgjør mellom Frankrike og Storbritannia; når var den?

Mellom 1757 og 1763.

20

Hvem fikk franskmennene støtte av under 7 års krigen og hvorfor?

Indianerne, de var ikke i like stor grad ute etter jord sim de britiske kolonistene.

21

Når gjorde de 13 koloniene opprør mot britisk overhøyhet?

I 1775.

22

Hvorfor gjorde de britiske koloniene opprør mot britisk overhlyhet kun 12 år etter 7års krigen?

Opprøret begynte som en strid om økonomi og handel. Britene ønsket at koloniene skulle tjene deres økonomiske interesser. Det betydde at koloniene handel måtte gå igjennom britiske havner. dette skapte irritasjon for folk ville handle med hvem de ville, og få best pris for varene sine. Irritasjonen økte da britene skattla kolonistene for utgifter under 7 års krigen, og la til avgifter og toll på varer som papir, glass, vin og te. Kolonistene hevdet at britene ikke hadde rett til å skattlegge borgere som ikke kunne velge representanter til Parlamentet i London. De var også sterkt imot at britene trakk en grense for deres videre ekspansjon i vest, i frykt for å bli involvert i nye kostbare kriger i Amerika.

23

Hva gjorde kolonistene etter 7 års krigen?

Koloniene trengte ikke lenger britisk beskyttels mot franskmenn og indianerne. Derfor valgte de en utfordrende politikk ovenfor Storbritannia og boikottet britiske varer. Britene gav i stor grad etter og tilslutt sto striden o. toll på innførsel av te. Boston tea party; noen kolonister kledde seg ut som indianere, stormet 3 britiske skuter, og kastet lasten av te over bord.

24

Hva utløste the Boston tea party?

Det utløste en kjedereaksjon som endte i i full krig, uavhengighetskrigen.

25

Når brøt uavhengihetskrigen ut?

I 1775

26

Hvordan styreform valgte koloniene å lage da uavhengihetskrigen brøt ut?

En felles kongress som fungerte både som nasjonalforsamling og regjering. kongressen opprettet en hær med George Washington som øverstkommanderende

27

Når kom og hva var uavhengighetserklæringen?

Den ble vedtatt 4 juli 1776 av nasjonalforsamlingen for de 13 koloniene sør for Canada. Den hevdet at alle mennesker var like og hadde rett til frihet og mulighet til å skape seg et lykkelig liv. Amerikas forente stater, USA, var grunnlagt.

28

Hvem og hvorfor fikk koloniene hjelp fra under uavhengihetskrigen?

De fikk hjelp fra Frankrike i 1778. De og spanjolene så på det som en mulighet for hevn mot britene etter tidligere kriger. De trengte hjelp for krigen mot britene gikk ikke bra i begynnelsen, ettersom ca en tredjedel av befolkningen ville britene skulle vinne, og pga dårlig utstyrte og dårlig trening.

29

Når og hvor ble det sluttet fred etter uavhengihetskrigen?

Etter store tap sluttet britene fred i 1783 i Paris

30

Når kom grunnloven i USA? Og hvordan styreform ble valgt?

I 1787 ble det flertall for føderal republikk. George Washington ble første president. Fra Washington skulle den føderale regjeringen styre untenriks-, forsvar- og handelspolitikk. men hver enkelt stat fikk også stor myndighet. hvite menn over 25 kunne stemme, kvinner ikke nevnt. Indianerne og afroamerikanske fikk ingen rettigheter. Den folkevalgte nasjonalforsamlingen, kongressen fikk lovgivende og bevilgende makt, den folkevalgte presidenten utøvende makt og domstolene dømmene makt. Stat og religion ble avskilt.

31

Hvorfor innkalte Ludvig 16. stenderfirsamlingen i Frankrike i 1789?

Han innkalte stenderforsamlingen for å løse den økonomiske krisen de var kommet i. Presteskapet, adelen og første- og andre standen protesterte mot skattene kongen påla dem siden de var kommet i økonomisk krise etter å ha støttet den amerikanske frigjøringskrigen.

32

Hvorfor var folk fra tredjestanden misfornøyde?

De var misfornøyde med toll og avgifter, de høyere standen pålagte de. De ville også ha mer politisk makt, og klaget over særrettigheter de gamle godseieradelene hadde som gjøre livet surt for de. feks enerett på å drive møller, jakt og vedhogst, og avgifter og toller de ga dem.

33

Hvorfor dannet medlemmer av stenderforsamlingen en ny nasjonalforsamling?

De ville at det skulle bli like rettigheter for alle, og ville dermed lage en nasjonalforsamling som representere hele folket.

34

Når ble Frankrike et konstitusjonelt kongedømme?

I 1791

35

Hvorfor var de var de radikale jakobinerne misfornøyde? hva gjorde de og hva ble resultatet?

De var misfornøyde med at det var bare menn med en viss inntekt og formue som fikk stemmerett og var valgbare, og de ville demokratisere og omforme republikken med en ny tidsregning og allmenn stemmerett for menn. De drev revolusjonen videre, og erklærte krig mot mot eneveldige stater og henrettet både kongen og dronningen i 1793. dette resulterte i borgerkrig, meteor mot motstandere, og indre strid mellom jakobinerne. I 1794 ble lederen, Rovespierre, selv henrettet.

36

Hvorfor stormet folk festningen Bastillen i Paris 14juli 1789?

De var redde for at kongen ville bruke militærmakt mot nasjonalforsamlingen, og stormet den forhatte bastillen som var selve symbolet på enevelde og undertrykkelse. De drepte kommandanten og bar triumferende hodet hans rundt byen.

37

Hvorfor sa adel og geistlighet fra seg føydale rettigheter?

De forstod at noe måtte gjøres med de lovløse tilstandene for å unngå landsomfattende opprør. derfor skrev de fra seg alle føydale rettigheter på nasjonalforsamlingen i august 1789. De fleste forstod at det var en historisk beslutning. føydalssystemet fra middelalderen falt. fra nå av skulle alle være like for loven.

38

Hva var hovedinnholdet i den nye menneskerettighetserklæringen?

Den slo fast at alle mennesker var født like, og at alle hafde rett til frihet, eiendom og beskyttelse mot undertrykkelse. Videre slo erklæringen fast prinsippet om folkesuverenitet i statsstyret, tros-, tale-, og trykkefrihet og at ingen skulle fengsles uten lov og dom.

39

Hvorfor tvang kvinner fra Paris kongefamilien inn til byen?

Med kongefamilien i byen mente borgerne at de lettere kunne kontrollere konges politikk og hans løfter om bedre matforsyninger.

40

Hva vil det si at Frankrike ble et konstitusjonelt(grunnlovfestet) kongedømme i 1791?

Det vil si at kongedømme og hans regjering fikk utøvende makt. alle skulle betale skatt etter inntekt, og de som betalte over en viss sum fikk stemmerett til nasjonalforsamlingen. Men bare de rikeste menn kunne velges til denne lovgivende forsamlingen

41

hvem var de 3 mest kjente jakobinerne?

De 3 mest kjente, som også var lederne var: 1.Maximilien robespierre 2. Georges Danton 3. Jean Paul Marat

42

Hvem var sanskulottene?

Ordet betyr de uten knebukser, og ble brukt av adel og borgerskap om arbeiderne og fattigfolk som ikke hadde råd til finere klær.

43

Hvilke reformer innførte nasjonalkonventet?

Nasjonalkonventet, den nye nasjonalforsamlingen avskaffet kongedømmet og innførte republikken. For første gang i historien fikk alle menn over 21 år stemmerett. De utskrev hele den mannlige befolkningen mellom 18 og 25 år til militærtjeneste. kvinner fikk ikke stemmerett, men arvet på lik linje med menn, skilsmisse ble tillatt, og barn født utenfor ekteskap fikk samme rettigheter. av alle reformene ble bare opphevelsen av slaveriet i koloniene gjennomført fordi grunnloven ble satt til side på grunn av krigen.

44

Hva ligger i begrepet terrorstyret?

Ledet av Robespierre og Marat, startet de en jakt på indre fiender som førte til at ca 30.000 mennesker. 10.000 i giljotinen, en effektiv falløks, andre i massehenrettelser der folk ble druknet eller meiet ned av kanoner. Mange var adelige, men flertallet var bønder eller fattigfolk som hadde plyndret matvarelagre.

45

Hva ligger i begrepet 《revolusjonen spiste sine barn》?

Jakobinerne begynte å anklage hverandre for å forråde revolusjonen. Danton ble henrettet fordi han ville stanse terroren og slutte fred med Storbritannia. Deretter ble sanskoluttenes mest radikale ledere sendt til giljotinen (falløks) fordi de forlangte lokalt selvstyre og avskaffelse av den private eiendomsretten. Mange medlemmer av nasjonalforsamlingen fryktet at turen ville komme til dem, som tok et mottrekk styrtet de Robespierre og dømte han til døden.

46

Hva erstattet nasjonalkonventet i 1795?

Nasjonalkonventet utarbeidet en ny grunnlov og oppløste seg selv. Det nye styret ble ledet av fem direktører. De gikk langt på vei for å gjenskape hovedinnholdet i grunnloven fra 1791. Bare rike menn over 30 år kunne velges til nasjonalforsamlingen, men det konstitusjonelle kongedømmet ble ikke gjeninnført. Frankrike fortsatte som republikk.

47

Hvordan kom Napoleon til makten i Frankrike?

Fra 1795 fulgte år med matmangel, korrupsjon og opprør i frankrike. men hæren vokste og en viktig årsak til suksessen var at man kunne stige raskt i gradene i revolusjonsarmeen om en var dtktig og tapper En slik mann var Napoleon, som fort ble utnevnt først som Frankrikes yngste general. Han slo brutalt ned et rojalistisk oppgjør mot republikken i Paris, og ledet seierrike felttog inn i italia i årene som fulgte. Han ble elsket av sine soldater, og fikk rykte som nasjonens frelser. Ropene om en sterk mann som kunne ordne opp økte, og han gjorde at statskupp i 1799 og utnevnte seg selv som førstekonsul. Han mente han representerte den franske nasjonens allmennsvilje, og han ble styrket i denne troen da han ble valgt som diktator for livsstid av et stort flertall i folkeforsamlingen.

48

Hvordan reformer gjennomførte Napoleon?

Napoleon fikk istand reformer som gjorde han populær blandt vanlige folk. Fattige fikk adgang til gratis statlige skoler, slik at de kunne nå høyeste stillinger om de var dyktige. Han subsidierte bøndene slik at brødprisene ble holdt lave. Han bygde offentlig sykehus og barnehjem. Men samtidig forbød han streiker og fjernet presse-, og møtefrihet. kvinner fikk ingen rettigheter, og ble satt i klasse med barn. i 1801inngikk Napoleon et forlik med paven som gjorde slutt på den lange striden med kirken som de revolusjonære hadde hatt. Katolismen ble ikke statrelgion men Napoleon godkjente en erklæring om at franskmenn flest tilhørte denne religionen. forliket sikret han støtte fra bøndene, som var grunnstammen i hæren.

49

Hvordan ble Danmark-Norge trukket med i napoleonskrigen?

Britene fryktet at Napoleon skulle påtvinge seg den største krigsflåten i Europa, den dansk norske. Da den eneveldige dansk-norsk kong Fredrik 6. i 1807 ikke frivillig fikk med på å utlevere flåten, gikk britene til angrep på flåtebasen i København. De senket flere skip og førte resten av flåten til Storbritannia. Flåteranet førte til at Fredrik 6. allierte seg med Napoleon, og slik kom også Norge i krig med Storbritannia på Napoleons side.

50

Hvem var svenskenes hovedfiende i kampen om Østensjø området?

Russland

51

Hvem ville svenskene erobre fra Danmark?

Norge

52

Hvordan ble Karl Johan tronarving i Sverige?

Ettersom sveriges konge var gammel, og barnløs, så svenskene til utlandet for å skaffe seg en tronfølger som kunne hjelpe de å gjenerobre Finland. Valget falt til slutt på en av Napoleons generaler, Jean Baptiste Bernadotte. Han tok navnet Karl Johan da han kom til Sverige.

53

Hvorfor fikk Karl Johan løfte om å få Norge?

Karl Johan var enig i å prøve å sikre seg Norge, og spurte Napoleon om hjelp. Da Napoleon avslo, sluttet Karl Johan seg til i 1813 en avtale med Napoleons fiender, Storbritannia, Østerrike og Preussen. Han skulle få Norge som belønning for å stille svenske styrker i kampen mot napoleon.

54

Hvordan fikk Kristian Fredrik norsk støtte til opprør mot Kielfreden i 1814?

Han fikk norsk støtte til opprøret ved å godta folkesuverenitetsprinsippet og la seg velge til norsk konge etter at folkets representanter hadde kommet sammen og utarbeidet en grunnlov.

55

Hvem var Fredrik Kristian?

Han var den danske arveprinsen.

56

Hvem ledet det norske opprøret mot Kielfreden?

Kristian Fredrik.

57

Hvem sperret sjøveien mellom Norge og Danmark som gjorde direkte styre fra København umulig?

Den britiske flåten.

58

Hva var planene til Kristian Fredrik?

Han ville bryte Kielfreden og gjøre seg til eneveldig konge av Norge. Ettersom han ville arve Danmark, ville dette føre til en ny union mellom de to landene.

59

Hvordan prøvde Kristian Fredrik å få støtte til sitt syn og hva skjedde?

Han sammenkalte i februar 1814 norske embetsmenn og forretningsmenn hos jernverkseier Carsten Anker på Eidsvoll. Nordmennene avviste prinsens krav. De var godt kjent med opplysningsfilosofiens skrifter, og mange hadde fulgt godt med på den amerikanske og franske revolusjonen.

60

Hvem var motstandere av opprøret mot Kielfreden og hvem ble se ledet av?

Noen norske menn som var blitt rike på å handle trelast med Storbritannia. De ble ledet av en av Norges få adelsmenn, grev Herman Wedel Jarlsberg.

61

Hva hadde Herman Wedel Jarlsberg lenge arbeidet for i hemmelighet?

Få Norge til å godta en union med Sverige under forutsetning av at landet fikk fullt indre selvstyre.

62

Hva skjedde kort tid etter stormannsmøtet på Eidsvoll en søndag i 1814? Hvorfor var det en genistrek?

Kirkefolket avla en ed på å 《hevde Norges selvstendighet og love liv og blod for det elskede fedreland》Det var en genistrek når det gjaldt å piske opp patriotisk stemning og binde folket til opprøret mot Kielfreden.

63

Hvem ledet selvstendighetspartiet og hvem ledet ungdomspartiet?

selvstendighetspartiet ble ledet av Christian Magnus falsen og unionspartiet ble ledet av grev Wedel Jarlsberg.

64

Hva skjedde i april 1814?

112 representanter møttes etter at menn over 25 hadde valgt utsendinger til en grunnlovgivende forsamling. selvstendighetspartiet fikk til slutt bøndene på sin side og vant kampen om å gjenopprette Norge til et konstitusjonelt kongedømme som bygde på folkesuverenitetsprinsippet og prinsippet om en maktfordeling mellom konge, nasjonalforsamling og domstoler etter modell fra USA og Frankrike.

65

Hvem ble enstemmig valgt til Norges konge?

Kristian Fredrik

66

Hvorfor følte Kristian Fredrik seg tvunget til å kjempe mot Sverige, selv om han trodde spillet var tapt?

Pga den patriotiske stemningen i Norge var blitt så sterk.

67

Hva forventet Karl Johan av Kristian Fredrik etter våpenhvile og forhandlingene i Moss etter bare 14 dager?

Han skulle forlate landet etter å ha skrevet ut valg til et nytt storting som Karl Johan kunne forhandle med. Dermed hadde Karl Johan pg så godkjent en norsk folkevalgt nasjonalforsamling.

68

Hvordan kom Norge i union med Sverige?

Norge kom i union med Sverige i forhandlingene med Karl Johan. med stortingspresident Wilhelm Christie i spissen. Stortinget gikk umiddelbart med på å vedta union med Sverige, men deretter gjorde det endringer i grunnloven som begrenset kongens makt i forhold til 17mai grunnloven. Blandt annet kunne norske militære styrker ikke brukes til angrepskrig uten Stortingets samtykke.

69

Hvem valgte Stortinget som norsk konge 4 november 1814 og hvorfor var det kun han som holdt Norge og Sverige sammen?

Den gamle og skrøpelige Karl 13. Selv om Sverige hadde kontroll med utenrikspolitikken, stod Norge igjen med egen grunnlov, nasjonalforsamling, regjering, hær, hovedstad, bankvesen og etter hvert eget flagg.

70

Hva var hovedinnholdet i den norske grunnloven?

Alle menn uansett samfunnsklasse skulle gjøre militærtjeneste. Stemmeretten ble knyttet til utdanning, inntekt, og eiendom. dette førte til at både selveiende bønder og leilendinger fikk stemmerett, mens verken kvinner, husmenn, arbeidere eller tjernere fikk denne rettigheten. Den evangelisk-lutherske lære var statens religion, og at kongen måtte være lutheraner. minst halvparten av den norske regjering måtte være medlem av statskirken.