Kapittel 7: Arbeid og energi Flashcards Preview

Fysikk > Kapittel 7: Arbeid og energi > Flashcards

Flashcards in Kapittel 7: Arbeid og energi Deck (10):
1

Definisjon av arbeid

Når en kraft F virker på et legeme, er arbeidet W som kraften gjør gitt ved W=F s cos α der s er forflytningen av angrepspunktet, og α er vinkelen mellom retningene for kraften og forflytningen.

2

Kinetisk energi og definisjon av Ek

Energi som har med fart å gjøre.

Et legeme som er i translatorisk bevegelse med farten v har en kinetisk energi Esom er lik det arbeidet som summen av kreftene utfører på legemer når det går fra ro til farten v:

E= WΣF

3

Kinetisk energi-formelen

Den kinetiske enrgien Etil et legeme med massen m som er i translatorisk bevegelse med farten v er:

E= ½mv2

4

Definisjon av potensiell energi

Den potensielle energien Etil et legeme som er i høyden h over et valgt nullnivå, er lik det arbeidet tyngdekraften gjør når legemet faller til nullnivået.

5

Potensiell energi-formelen

Den potensielle energien Etil et legeme som er i høyden h over et valgt nullnivå er

Ep = mgh

der m er massen til legemet og g er tyndgeakselerasjonen

6

Mekanisk energi

Summen av legemets potesielle energi og kinetiske energi

E= Ep + Ek

7

Arbeid-energi-setningen

For et legeme i translatorisk bevegelse er det erbeidet som summen av kreftene gjør på legemet, lik endringen i kinetisk energi. 

WΣF = ∆Ek

WΣF ½mv2 - ½mv02

8

Bevaring av mekanisk energi

Når et legeme beveger seg i tyngdefeltet og andre krefter enn tyngdekraften ikke gjør et arbeid på legemet er den totale makaniske energien konstant i bevegelsen. 

E2 = E1 = konstant

9

Definisjon av effekt

Med effekt P menes utført arbeid W per tid t som arbeidet har tatt

P=W/t

(enhet er watt)

10

Virkningsgrad

Virkningsgraden = nyttbar energi/tilført energi = nyttbar effekt/tilført effekt