Kapittel 9: Termofysikk Flashcards Preview

Fysikk > Kapittel 9: Termofysikk > Flashcards

Flashcards in Kapittel 9: Termofysikk Deck (19):
1

Hva er temperatur?

Temperaturen i et legeme er et mål for den gjennomsnittlige kinetiske energien til atomene/molekylene i legemet.

2

Absolutt temperatur

Har bare positive verdier. Nullpunktet er 0 K = -273,15C, som er det absolutte nullpunktet. Sammenheng: T= 273 K + t

3

Indre energi

Indre energi er kinetisk og potensiell energi til molekylene og atomene i et legeme. Kalles også varmeenergi, termisk energi og kjemisk energi.

4

Varme

Varme er energi som blir overført fra ett legeme til et annet på grunn av temperaturforskjell.

5

Termofysikkens 1. lov

Endringen i den indre energien ∆U, i et system er lik summen av varme Q, inn til systemet og arbeidet W, på systemet. ∆U=Q+W

6

Indre kinetisk energi

Molekylene i væsker og gasser vil bevege seg (translasjon, vibrajson og rotasjon). I faste stoffer er den vibrasjoner omkring de faste plassene som er den indre kinetiske energien.

7

Indre potensiell energi

På grunn av kreftene som virker mellom molekylene i faste stoffer og væsker har molekylene også potensiell energi i forhold til hverandre. Feks hvis bindinger brytes- øker potensiell energi pga det blir gjort et arbeid mot disse kreftene.

8

Faseoverganger

Når et stoff skifter mellom de tre fasene fast stoff, væske og gass.

9

Varmeisolert prosess

En prosess uten varmeutveksling med omgivelsene. Da er Q=0, og ∆U=W. Et annet navn på varmeisolert prosess er adiabatisk prosess.

10

Varmekapasitet

Hver stoff og hver av stoffets faser har sin egen helt bestemte verdi for den varmen som skal til for å varme opp/ avkjøle stoffet. Denne verdien kalles stoffets varmekapasitet.

11

Energiloven

Energi kan ikke bli skapt av ingenting, og energi kan heller ikke forsvinne. Den kan bare skifte form.

12

To måter å formulere termofysikkens 2. lov på

1. I alle prosesser blir den samlede energikvaliteten lavere.

 2. Varme går ikke av seg selv fra et legeme med lav temperatur til et legeme med høyere temperatur.

13

Varmestråling

Også kalt temperaturstråling, er elektromagnetiske bølger som sendes ut fra alle legemer. Utstrålingen er avhengig av temperaturen.

14

Stefan-Boltzmanns lov

For et legeme med temperaturen T, er utstrålingstettheten M, den totale energiutstrålingen per overflatareal gitt ved M=σT4

der σ er en konstant = 5,67*10-8 

gjelder bare for et svart legeme. 

 

15

Utstrålt effekt

Den samlede effekten et legeme utstråler kalles utstrålt effekt L. For et legeme med utsrålingstettheten M, og overflaten A er den utstrålte effekten

L=AM

16

Svart legeme

Et legeme som absorberer all innkommende stråling på alle bølgelengder.

17

Innstrålingstetthet

Innstrålingstettheten E er den innstrålte effekten et legeme mottar per overflateareal. Beregnes som produktet av innstrålingstettheten og overflatearealet som mottar strålingen. 

18

Wiens forskyvningslov

Et legeme med temperaturen T har maksimal utsrålt effekt per bølgelengde ved bølgelengden λtopp der λtopp​ er gitt ved Wiens forskyvningslov

λtopp​= a/t

der a =2,882 ·10–3 m·K = konstant. 

19

Planckkurver

En kurve som viser hvordan strålingstettheten for et svart legeme ved en bestemt temperatur avhenger av bølgelengden