Kartkówka I Flashcards Preview

Mikrobio > Kartkówka I > Flashcards

Flashcards in Kartkówka I Deck (45)
Loading flashcards...
1

1. Cechy wspólne bakterii z rodziny enterobacteriaceae ​

a. Najczęściej występujące mikroorganizmy w klinice
b. Generalnie jest to flora bakteryjna jelit (fizjologiczna bądź patologiczna)
c. Nie wytwarzają przetrwalników
d. Niektóre wytwarzają otoczki - np. K. pneumoniae
e. Niektóre są ruchliwe (orzesne)
f. Fermentują glukozę
g. Sa katalazo dodatnie
h. Redukują azotany do azotynów
i. Posiadaja bardzo skomplikowana budowe antygenowa
j. Wydzielają bakteriocyny

2

2. Choroby wywoływane przez Streptococcus pyogenes

Zakażenia pierwotne:
➔ Angina paciorkowcowa – zapalenie migdałków podniebiennych i gardła
➔ Liszajec – paciorkowcowe ropne zapalenie skóry
➔ Róża – zapalenie tk. Łącznej z zajęciem węzłów chłonnych
➔ Gorączka połogowa
➔ Zapalenie martwicze powięzi (paciorkowcowa zgorzel hemolityczna) - Zakażenie tk.Głębokich
➔ Płonica (szkarlatyna)
➔ Zakażenie ucha środkowego, zatok, płuc, bakteriemia
➔ Paciorkowcowy zespół wstrząsu toksycznego
Nieropne następstwa choroby:
➔ Ostre paciorkowcowe kłębuszkowe zapalenie nerek
➔ Gorączka reumatyczna

3

3. Według jakich zasad powinno się prawidłowo pobierać krew na badaniebakteriologiczne?

Przygotować jałową strzykawkę i igły lub system próżniowy, sterylne rękawiczki,zestaw do odkażania skóry oraz płynne podłoża do hodowli bakterii tlenowychi beztlenowych, ogrzane do temp. 37 stopni.
● Przed pobraniem upewnić się, że butelki z podłożem nie wykazują jakichkolwiek oznakuszkodzenia i rozkładu.
● Założyć stazę i ocenić palpacyjnie przebieg żyły, następnie zdezynfekować ręce inałożyć jałowe rękawiczki.
● Starannie zdezynfekować skórę w miejscu wkłucia i wkłuć się do żyły po wyparowaniu środka dezynfekcyjnego - nie dotykać zdezynfekowanego miejsca.
● Miejsce wkłucia zakleić jałowym opatrunkiem.

Krew posiać przy łóżku chorego za pomocą igły i strzykawki lub zestawu doprzetoczeń. W tym przypadku należy najpierw nanieść próbkę do butelki beztlenowej.W przypadku stosowania zamkniętych systemów do pobierania krwi jako pierwsząnależy pobrać butelkę tlenową. Po dodaniu krwi, podłoża należy dokładnie wymieszać.Unikać zbędnych czynności (np. przelewania do probówek itp.)
● Należy dokładnie zapoznać się z przepisami dotyczącymi posługiwania się stosownympodłożem lub systemem hodowli krwi.

4

4. Metody diagnostyczne krętka bladego

Bezpośrednią metodą wykrywania krętka bladego jest ​badanie mikroskopowe w ciemnympolu widzenia ​, stosowane rutynowo w diagnostyce sączących zmian kiły I i II okresu oraz kiływrodzonej wczesnej.
Bardziej czułą metodą identyfikacji krętków jest w tym przypadku ​test bezpośredniej immunofluorescencji ​,zalecany w przypadkach klinicznego podejrzenia kiły i ujemnych wyników badań serologicznych
Najbardziej powszechną metodą pośrednią diagnozowania kiły są ​testy serologiczne ​. Wtestach tych wykrywa się przeciwciała powstające w krwioobiegu podczas kontaktu organizmuz bakterią chorobotwórczą.
W przypadku podejrzenia kiły należy w pierwszym etapie wykonać jeden z trzechtestów przesiewowych ​:
● VDRL ​ (ang. Veneral Disease Research Laboratory),
● USR ​(ang. Unheated Serum Reagin),
● RPR ​ (ang. Rapid Plasma Reagin)

Wynik dodatni z wymienionych powyżej testów należy potwierdzić ​testami krętkowymi ​:
FTA i FTA-ABS ​ – odczyny immunofluoroscencyjne (ang. Fluoroscent TreponemalAntibody ABSorbent Test),
● TPHA ​– odczyn hemaglutynacji biernej (ang. Treponema Pallidum HemagglutinationAssay),
● TPI ​ – odczyn immobilizacji - test Nelsona- Mayera,
● EIA ​– odczyn immunoenzymatyczny.

5

5. Co to jest zakażenie oportunistyczne i kiedy może do niego dojść?

Do zakażenia oportunistycznego dochodzi, kiedy organizm znajduję się w stanie obniżonej odporności, immunosupresji czy też podczas stosowania antybiotyków niszczącą naturalnąflorę bakteryjną. U człowieka najczęściej dochodzi do niego w chorobie AIDS. Zakażeniaoportunistycznego dokonują bakterie komensalne jak np Staphylococcus epidermidis

6

6. Opisz budowę ściany komórkowej bakterii Gram+

Ścianę bakterii Gram + tworzy tzw “worek mureinowy”, który może składać się nawet z 40 warstw. ​ Błonowe kwasy tejchojowe związane są kowalencyjnie z mureiną ​. Ze ścianą komórkową związanych może być wiele białek np. białko A, czynnik CF, białko wiążące fibronektynę u S. aureus czy białko M u S. pyogenes.

7

Jak prawidłowo pobierać mocz na badanie bakteriologiczne?

Mocz ze środkowego strumienia należy pobrać co najmniej 4 h po ostatniej mikcji, poumyciu okolic cewki. Pierwszą porcję moczu należy odrzucić, a następnie ok 5-10 ml pobrać do jałowego pojemnika i przekazać do laboratorium w ciągu 1-2 h od pobrania. Mocz pobierany za pomocą cewnika należy pobrać bezpośrednio po jego wymianie, wcześniej odkażając etanolem wejscie cewnika i odrzucając pierwsza porcje moczu. Mocz pobierany za pomocą nakłucia nadłonowego musi to wykonać lekarz z zachowaniem aseptyki

8

8. Opisz czynniki zjadliwości Staphylococcus aureus

- białko a - składowa części ściany komórkowej. Wiaze fragment Fc Ig. Blokuje fagocytoze
- hialuronidaza - enzym hydrolizujący kwas hialuronowy
- eksfoliatyna - wykazuje powinowactwo do warstwy ziarnistej skóry, powoduje powstawanie pęcherzy, złuszczanie naskórka ( gronkowcowy zespół oparzonej skóry)
- leukocydyna - bezpośrednie działanie toksyczne na neutrofile
- lipazy- szczepy izolowane z czyraków
- Enterotoksyny gronkowcowe- ciepłostałe białka, zatrucia pokarmowe u ludzi
- koagulazy - indukuje krzepnięcie osocza
- "clumping factor" (czynnik CF) powoduje zlepianie komórek w obecności osocza
-hemolizyny
- fibrynolizyna
- glikokaliks polisacharydowy- adhezyny powierzchowne
-DNA-za
- białko wiążące fibronektynę i kolagen

9

9. W jakich stadiach przebiega borelioza?

​Bolerioza : Pierwszym objawem u większości chorych zmiana skórna- rumień wędrujący.Może się pojawić w ciągu kilku tygodni od momentu ukłucia przez kleszcza ( u 25-50 %).Rumień spowodowany jest migracją krętków w skórze. Inna zmiana wczesna, ale rzadko występująca - ​chłoniak limfocytarny skóry ​ - niebolesna zmiana występująca na ​płatku ucha/ sutku/ mosznie. ​ Objawy nieswoiste przypominające grypę: złe samopoczucie,zmęczenie, bóle głowy, gorączka,dreszcze, sztywność karku, bóle mięśni i stawów.U osób nieleczonych - objawy ze strony ukł. nerwowego i /lub krążenia, we wczesnym stadium choroby i po długim czasie od zakażenia.W późnym stadium choroby może dojść do zapalenia stawów, zanikowe zapalenie skóry,zaburzenia neurologiczne z uszkodzeniem OUN lub obwodowego UN manifestujące się zapaleniem nerwu twarzowego. Nieleczona -> zaburzenia pamięci i funkcji poznawczych.

10

10. Co to jest Miano Coli?

Miano coli - największe rozcieńczenie wody, w którym stwierdza się jeszcze obecność E.coli(1:50 ; 1:100 ; 1:500) .Stwierdzenie obecności E.coli w wodzie pitnej jest przyjęte jakowskaźnik zanieczyszczenia. Wg pani z wykładu najczęstszym obecnie mianem coli jest 1:50.

11

11. Choroby wywoływane przez Clostridium

C. Perfirngens ( laseczka zgorzeli gazowej) - zgorzel gazowa,zatrucia pokarmowe i zakażenia tkanek miękkich
C. Tetani - Tężec miejscowy , tężec uogólniony, tężec mięśni głowy - toksyna: tetanospazmina
C. Botulinum- Botulizm ( zatrucie jadem kiełbasianym np) , Botulizm dzieci ( miód) - toksyna: botulina
C. Difficile- Rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, biegunka poantybiotykowa -toksyna :cyklotoksyna A i B

12

12. Jakie reakcje patologiczne wywołuje endotoksyna bakteryjna?

-Wstrząs endotoksyczny
-Obniża ciśnienie krwi
-Jest pirogenikiem
-Aktywuje makrofagi
-Aktywuje dopełniacz
-Zwiększa agregację płytek
-Zwiększa ilość interferonu
-Powoduje nekrozę tkanek
-Przedwczesne urodzenia i poronienia dzieci
-Leukocytoza
-Miejscowe reakcje skórne

13

13. Metody diagnostyki gruźlicy utajonej.

Wykrywanie gruźlicy utajonej do niedawna - próba tuberkulinowa TST ( oceniającanadwrażliwość typu późnego)
Obecnie obok TST stosuje się nowoczesne testy immunologiczne IGRA, których zasada opiera się na ocenie w warunkach in vitro uwalniania IFN-gamma przez limfocyty T w obecności swoistych dla M.tuberculosis rekombinowanych antygenów ESAT-6 i CFP-10. Antygeny te są kodowane wregionie RD1 nie występującym w szczepie BCG i szczepach niegruźliczych. Proces uwalniania IFN-gamma może być monitorowany w dwojaki sposób:
1) poprzez pomiar jego stężenia metodą ELISA ( TEST QuantiFERON-TB Gold )
2) poprzez określenie liczby limfocytów uwalniających IFN-gamma metodą ELISPOT

14

14. Sposoby wymiany materiału genetycznego bakterii.

Koniugacja bakterii​ ​– przekazywanie fragmentów DNA przez osobniki zawierające odpowiednie geny (zapisane na przekazywanym plazmidzie wbudowującym się do nukleoidu iprzenoszącym również jego fragmenty) osobnikom tych genów nie posiadającym. Jest to przykład horyzontalnego transferu genów niemający związku z rozmnażaniem płciowym typowym dla eukariontów.
Transformacja​​ – jest to proces wnikania DNA do komórek (na przykład fragmenty DNA z nieżywych osobników) do komórek może wnikać tylko DNA z bakterii blisko spokrewnionych, w przeciwnym przypadku zostanie rozpoznany przez enzymy degradujące DNA i zniszczony
Transdukcja​– przekazywanie DNA bakteryjnego pomiędzy komórkami przez wirusy bakteryjne (bakteriofagi)w przypadku zakażenia lizogennego bakterie zyskują nowy zestaw genów należących do profagów, zdarza się, że chorobotwórcza jest tylko bakteria zakażona wirusem (posiada gen kodujący toksynę, czy adhezynę)w niektórych przypadkach, przez pomyłkę do „główki” wirusa pakowany jest nie DNA wirusowy a fragment bakteryjnego DNA chromosomalnego lub plazmidowego i ten przenoszony jest do kolejnej infekowanej komórki bakteryjnej

15

15. Co to jest posiew redukcyjny i w jakim celu się go stosuje?

Posiew redukcyjny - posiew po wieloboku. Przeprowadza się go na podłożu stałym. Umożliwia wyizolowanie czystego szczepu danego gatunku bakterii.( wzrost bakterii w postaci pojedynczych kolonii).

16

16. Podaj rodzaje podłóż i wymień przykłady

ZE WZGLĘDU NA KONSYSTENCJE : płynne, półpłynne (0,3% agaru), stałe (agar).
ZE WZGLĘDU NA SKŁAD I FUNKCJE: proste, wzbogacone, specjalne, wybiórcze,różnicujące, transportowe, transportowo-wzrostowe.
PRZYKŁADY: Lowensteina-Jensena(wybiórcze prątki gruźlicy), MacConkeya(wybiórczo-różnicujące Enterobacteriaceae), Chapmana(wybiórczo-różnicujące gronkowce)

17

17. Opisz krótko diagnostykę helicobacter.

​o Materiał​ : wycinki błony śluzowej żołądka
o Zakrzywione, mikroaerofilne pałeczki, hodowla 5 dni, podłoża wzbogacone
o Wysoka aktywność ureazy – oddechowe testy ureazowe
o Testy PCR ( próbki z kału)
o Różnice w składzie kwasów tłuszczowych wykorzystywane do różnicowania podtypów techniką chromatografii cieczowo-gazowej
o Badania serologiczne
Ad.
Nieinwazyjne :
- oddechowy test ureazowy
-testy serologiczne
Inwazyjne ( wycinek z błony śluzowej):
-szybki test ureazowy
-barwienie wycinka histologicznego
-posiew

18

18. Wymień choroby wywoływane przez S. Aureus.

Zakażenia skórne:
● Liszajec
● Zapalenie mieszków włosowych
● Jęczmień
● Czyrak
● Zanokcica
Zakażenia głębokie:
● Zapalenie szpiku kości
● Zapalenie płuc
● Ostre zapalenie wsierdzia
● Zapalenie stawów
● Posocznica bakteriemia
● Zapalenie opon mózgowych
● Zapalenie żył
Zakażenia lub zatrucia związane z produkcją swoistych toksyn :
● Choroba Rittera ( gronkowcowe zapalenie złuszczające skóry) ​ SSSS
● Gronkowcowy zespół wstrząsu toksycznego ​ TSS
● Gronkowcowe zatrucia pokarmowe

19

19. Napisz trzy rodzaje testów stosowanych, aby zbadać lekooporność bakterii.

Metoda jakościowa – dyfuzyjno-krążkowa (Kirby-Bauera)
Lekowrażliwość oznaczana przy pomocy bibułowych krążków nasączonych antybiotykiem oodpowiednim stężeniu, krążki nakładane są na posiany szczep bakteryjny. Wielkość strefy zahamowania wzrostu bakterii jest proporcjonalna do stopnia wrażliwości bakterii na dany antybiotyk. Metoda prosta i tania, głównie do bakterii szybko rosnących, wynik po 18 h.
Metoda ilościowa – seryjnych rozcieńczeń w podłożu płynnym
Pozwala wyznaczyć minimalne stężenie antybiotyku, które hamuje wzrost bakterii (MIC).Przygotowywane są kolejne rozcieńczenia antybiotyku w podłożu płynnym, a następnie wprowadzana jest zawiesina bakterii. Głównie w systemach zautomatyzowanych, Inkubacja 18h w 37 st
C.Metoda ilościowo-jakościowa – gradientowo-dyfuzyjna, paskowa
Łączy cechy dwóch pozostałych. Polega na umieszczeniu plastikowego paska nasączonego wzrastającymi stężeniami antybiotyku na podłożu agarowym z posianym szczepem bakterii.Wokół paska, z którego uwalniany jest antybiotyk powstaje strefa zahamowania w kształcie elipsy, a granica strefy przecinająca pasek wyznacza MIC.Stosowane też ​metody molekularne, ​ tj. PCR

20

20. Czym się różni ciałko elementarne od ciałka siateczkowatego u chlamydii?

Ciałko elementarne
· ​ ​ to pierwsza postać chlamydii w cyklu życiowym,
· ​ ​ gruba ściana kom.
· ​ ​ma ono zdolność do adhezji do powierzchni wrażliwych komórek,
· ​ ​wnikania na drodze fagocytozy,
· ​ ​jest odpowiedzialne za inicjowanie zakażenia (formy inwazyjne)
· ​ ​ Średnica 0,2-0,4 mikrometry
· ​ ​ Nieaktywne metabolicznie
· ​ ​ Brak zdolności rozmnażania
· ​ ​ Przeżywa poza kom. gospodarza
Ciałko siateczkowate
· ​ ​ to druga forma,
· ​ ​ cienka, przepuszczalna ściana kom.
· ​ ​ nieinfekcyjne
· ​ ​ powstaje wewnątrz fagosomu,
· ​ ​ma ono zdolność do namnażania się przez podział,
· ​ ​ aktywne metabolicznie
· ​ ​ Rozmiar 0,8-1 mikrometr
· ​ ​ Tylko wewnątrzkomórkowa postać
Z podziałów ciałka siateczkowatego powstają ciałka elementarne (ok 10-1000), są one uwalniane na zewnątrz komórki gospodarza.

21

21. Budowa ściany komórkowej Gram -.

Ściana komórkowa bakterii Gram-ujemnych składa się z :
● peptydoglikanu -> mureina; dwucząsteczkowa warstwa-> cienka ściana, ale dwie błonykomórkowe zewnętrzna i wewnętrzna.
● fosfolipidów
● białek
● LPS-lipopolisacharydu - charakterystyczny tylko dla bakterii Gram-ujemnych;heteropolimer złożony z ​Lipidu A ​(dwucukier glukozaminylowy, kwasy tłuszczowe) ,oligocukru rdzeniowego ​(kwas ketodeoksyoktonowe, fosfoetanoloamina, heproza,glukoza, N-acetyloglukozoamina) i ​wielocukru swoistości antygenowej O ​(łańcuchy zpowtarzających się specyficznych gatunkowo cukrów: galaktoza, mannoza,abekwoza) ​.

22

22. Opisz barwienie metodą Gramma ​

● Zabarwienie ​fioletem ​ krystalicznym - komórki bakteryjne gram-ujemne oraz gram-dodatnie zabarwiają się identycznie.
● Dodanie płynu Lugola (jodyna) powoduje reakcję fioletu z jodem. Powstaje barwny kompleks. Bakterie Gram (-) jak i Gram(+) mają zabarwienie ​ fioletowe ​.
● W kolejnym etapie następuje wypłukiwanie akoholem kompleksu barwnego zprzestrzeni między warstwami w ścianie komórkowej. W bakterii gram-ujemnej wypłukanie zachodzi, ponieważ ściana zbudowana jest z 1-2 warstw i barwnik nie jest uwięziony w przestrzeniach między nimi. W bakterii gram-dodatniej alkohol nie jest wstanie wypłukać kompleksu fioletu krystalicznego z jodem, gdyż jest on uwięziony między warstwami ściany komórkowej. Po wypłukaniu bakterie Gram(-) są bezbarwne,a bakterie Gram(+) nadal są ​fioletowe ​.
● Dodatkowo barwi się bakterie fuksyną, następuje zmiana barwy komórek gram-ujemnych, stają się one ​różowe ​, a bakterie gram-dodatnie nadal są ​fioletowe ​.

23

23. W jakich środowiskach, grupach wiekowych występuje mycoplasma pneumoniae.

Grupa wiekowa: młodzi ludzie i dzieci w wieku szkolnym - 5-15 lat.
Przenoszona drogą kropelkową lub przez kontakt bezpośredni głównie w szkołach,przedszkolach, internatach (brak ściany komórkowej powoduje zmniejszoną przeżywalność pozaustrojową tej bakterii).

24

24. Chorobotwórczość Shigella

● Zapalenie żołądka i jelit (gastroenteritis), nie przenikają do krwi. Początkowo wodnista biegunka przechodząca po 1-2 dniach w skurcze brzuszne (może być obecny krwawy stolec)
● S.sonnei - większość infekcji w krajach rozwiniętych,
● S.flexneri - w krajach rozwijających się,
● S.dysenteriae - odpowiedzialna za ostrą postać choroby –czerwonkę bakteryjną

25

25. O pobieraniu materiału do badań bakteriologicznych, gdy pacjent ma mieć kurację antybiotykową - jakie są zasady ​.

Materiał należy pobrać przed rozpoczęciem antybiotykoterapii lub w jej trakcie (jeśli to konieczne), należy zastosować odpowiednie podłoża np. wymazówkę transportową z węglem aktywnym oraz pobrać materiał tuż przed podaniem następnej dawki antybiotyku.

26

26. Profilaktyka przeciwgruźlicza

- Szczepionka BCG
- Unikanie znalezienia się w grupie podwyższonego ryzyka: nosiciele HIV/chorzy na AIDS, bezdomni, chorujący na cukrzycę, przewlekle niedożywieni, narkomani, po 65 roku życia, z przewlekłymi chorobami płuc, zażywający leki immunosupresyjne.

27

27. Zasady stosowane w transporcie materiałów do badań bakteriologicznych

Materiał biologiczny bez płynów konserwujących bądź dezynfekujących powinien trafić jak najszybciej do laboratorium.
W razie konieczności transportu/przechowywania,materiał powinien być przewożony:
1) W stałej temperaturze 36st. C(krew, płyny ustrojowe)
2) w temp. ok. 4st. C(wymazy, mocz, popłuczyny oskrzelowe- w sytuacji, gdy staramy się nie doprowadzić do namnożenia kolonii bakteryjnych.
-kiedy wiemy, że nie dostarczymy moczu do laboratorium na czas to możemy wykorzystać pojemniki z kwasem borowym, który stabilizuje florę bakteryjną.
Transport powinien się odbywać w kontenerach zabezpieczających przed rozbiciem,przedziurawieniem bądź odkręceniem się pojemnika.

28

28. Chorobotwórczość Campylobacter

- ​Ostre zapalenie jelit z biegunką, gorączką, bólem brzucha, niemoc. Trwa tydzień lubdłużej.(C. ​jejuni​ )
-posocznica( ​C. fetus​ )

29

29. Czynniki zjadliwości S.pyogenes

Białka :
- M - silny immunogen, antyfagocytarny
- F - wiąże fibronektynę
- G - wiąże IgG
Wielocukier C
Egzotoksyny:
- A i B- toksyna erytrogenna
- toksyna wątrobowo-sercowa
Hemolizyny:
- streptolizyna O - wiąże cholesterol błonowy - liza el. morfotycznych krwi
- streptolizyna S
- Enzymy - streptokinaza, hialuronidaza, DNAzy, proteinazy
- Otoczka hialuronowa

30

30. Korzyści wynikające z fizjologicznej flory

- ​ Odporność przeciwzakaźna
- odporność kolonizacyjna (konkurencja patogenów i komensali)
- wydzielanie mucyny i innych substancji hamujących (np. krótkołańcuchowe FA hamują wzrost rodzaju Salmonella)
- Pobudzenie układu immunologicznego (powstanie Ab krzyżowo reagujących)
- Źródła witamin (np. K - wymagany do syntezy czynników krzepnięcia - II, VII, IX, X wg mnie lub II, VII,X, XI wg slajdu dr Chmielarczyk)
- Stymulacja do odnowy śródbłonka, pobudzenie perystaltyki (bez flory - atonia jelit)