KB, s 21 Sprechen Flashcards Preview

Deutsch > KB, s 21 Sprechen > Flashcards

Flashcards in KB, s 21 Sprechen Deck (26)
Loading flashcards...
1

slavný , proslulý (město, člověk ap.)

berühmt přídavné jméno

2

1. rozhodnout
2. über etw. Akk rozhodnout o čem
3. etw. Akk Akk rozhodnout co, o čem
4. sich e________n für j-n / etw. rozhodnout se pro koho/co

entscheiden nepravidelné sloveso ie, ie

3

1. j-m (pře)hodit přes koho , přikrýt koho
2. dát na zadek , dostat na zadek
3. sich ü_________n naklánět se

sloveso

1. etw. Akk rozmyslet , promyslet , uvážit co

přídavné jméno
1. silnější , mající převahu


überlegen sloveso

Er hat es sich anders überlegt. → Rozmyslel si to.


+ j-m an Intelligenz weit überlegen sein → vynikat nad kým inteligencí

4

1. důmyslný , smysluplný , užitečný
2. smysluplný , uspokojující (život ap.)

sinnvoll přídavné jméno

5

1. pořadí , sled

Reihenfolge die, podstatné jméno ~, ~n

6

1. přiložit , položit (pravítko ap.)
2. přiložit (na oheň)
3. přiložit k líci (pušku) , přilícit
4. auf j-n / etw. (za)mířit , namířit na koho/co
5. obléci (se) , odít (se) (do večerních šatů ap.)
6. založit , zřídit (kartotéku ap.)
7. in etw. Dat investovat , uložit , vložit do čeho (peníze do akcií ap.)
8. sich a_______n mit j-m navážet se do koho

anlegen sloveso

1 + j-m das Messer an den Hals anlegen → položit komu nůž na krk

7

1. obsah , rejstřík (knihy ap.)

Inhaltsverzeichnis das, podstatné jméno ~ses, ~se

8

1. vypracovat , zpracovat , vyhotovit (plán ap.)

ausarbeiten sloveso

9

1. etw. Akk irgendwie utvářet , uzpůsobit , ztvárnit co jak
2. sich g_______n utvářet se , vyvíjet se , nabývat podoby

gestalten sloveso

10

1. přehledný (křižovatka ap.)
2. přehledný , pochopitelný

übersichtlich přídavné jméno

ein sehr schön übersichtlicher Stadtplan → velmi dobře přehledný plán města

11

1. heslo (slovníkové ap.)
2. heslo , signál , znamení
3. signál , impulz , podnět

Stichwort das, podstatné jméno ~(e)s, ~e/-ö-er

12

1. spojit , postavit , sestavit

2. etw. Akk Akk spojit co s čím , klást co k čemu

3. sich f_______n in etw. Akk zapadat do čeho , hodit se k čemu

4. sich f_______n podrobit se , podvolit se (veliteli ap.)

fügen sloveso

3 Das Brett fügt sich genau in die Lücke. → Prkno přesně zapadá do mezery.

4 Nach anfänglichem Widerstand fügte sie sich. → Po počátečním odporu se

13

1. vložit , vsunout , zasadit
2. sich e _______n zapadnout , začlenit se (do kolektivu ap.)

einfügen sloveso

14

1. s pomocí , s přispěním , s podporou (přátel)

die, podstatné jméno ~
skloňování
1. výpomoc

mithilfe předložka s 2. pád

15

1. prostředek , pomůcka (k dosažení cíle ap.)
2. lék , prostředek
3. (finanční) prostředky , peníze , kapitál
.

Mittel das, podstatné jméno ~s, ~

fráze
1. Mittel und Wege suchen hledat možnosti (k dosažení cíle)
2. Der Zweck heiligt die Mittel. Účel světí prostředky

16

1. posluchač

Zuhörer der, podstatné jméno ~s, ~

17

generální zkouška , generálka

Generalprobe die, podstatné jméno ~, ~n

18

1. über j-n / etw. přednáška o kom/čem
2. přednes(ení) (básně ap.) , představení (krasobruslařské ap.)

Vortrag der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e

19

1. zahájení , úvod , začátek

2. úvod , předmluva (knihy ap.)

Einleitung die, podstatné jméno ~, ~en

zur/als Einleitung → na úvod/začátek

20

1. přecházení , překročení , přechod
2. přechod (hraniční, pro chodce ap.)
3. změna , přechod
4. přechodná doba , přechodné období
5. prozatímní řešení

Übergang der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e

21

1. zpaměti , nazpaměť

auswendig příslovce

auswendig lernen → naučit se nazpaměť

22

1. zahájit (vyšetřování, proces ap.)
2. zahájit , uvést (schůzi ap.)
3. etw. Akk in etw. Akk svést , odvést co do čeho (odpadní vody do kanálu ap.)

einleiten sloveso

23

1. napnout / napínat (struny ap.)
2. roztáhnout , natáhnout (lano, síť ap.)
3. sich s_______n napínat se (řemeny ap.)
4. upnout (hranol do svěráku ap.)
5. být úzký , táhnout (o oblečení)
6. an etw. Akk Akk zapřáhnout do čeho (koně do vozu ap.)
7. sich s_____n pnout se , klenout se , táhnout se (most přes údolí ap.)

spannen sloveso

1 den Bogen spannen → napínat luk

5 Das Hemd spannt über dem Bauch. → Košile je úzká přes břicho.

24

1. in etw. Akk nahlédnutí , náhled , pohlédnutí do čeho
2. in etw. Akk vhled , náhled , nahlédnutí do čeho (do problematiky ap.)

Einblick der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

25

1. j-n / etw. zmínit (se) o kom/čem , vzpomenout na koho/co

erwähnen sloveso

+ etw. nur beiläufig erwähnen → zmínit co jen mimochodem

26

1. über j-n / etw. přednáška o kom/čem
2. přednes(ení) (básně ap.) , představení (krasobruslařské ap.)

Vortrag der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e