Kè 4 Flashcards Preview

Chinese > Kè 4 > Flashcards

Flashcards in Kè 4 Deck (30):
0

Túshūguǎn

Library

1

Zài

Be in

2

Nǎr

Where

3

Qǐng wèn

Excuse me

4

Dùi bu qǐ

sorry

5

Zhèr

Here

6

Zhīdào

Know

7

Méi gūanxi

It doesn't matter

8

Jiàoxué

Teaching

9

Lóu

Building

10

Nàr

There

11

Sùshè

Dormitory

12

Běibian

The north

13

Zuǒbian

The left

14

Yòubian

The right

15

Nánbian

The south

16

Bú yòng

Need not

17

Bú yòng xiè

You are welcome

18

Picture

19

Guǎn

Exhibition center

20

Jiā

Home

21

Qǐng

please

22

Wèn

Ask

23

Gūan xi

Relationship

24

Bian

Site

25

Yòng

Need

26

Duì

Right / correct

27

Wǒ zhī dào

I know / I got this

28

Wǒ bú zhī dào

I don't know

29

Wǒ bú shì zhèr rèn

I'm not from here