Kirja I Flashcards Preview

Erityislapsi > Kirja I > Flashcards

Flashcards in Kirja I Deck (26):
1

Lähihoitajan tärkeät tehtävät kasvatuksellisen kuntoutuksen toteuttajana päiväkodissa ja koulussa?

- Lapsen ja perheen päivittäiset kohtaamiset
- Vuorovaikutuksen tavoitteellinen kehittäminen
- Lapsen omatoimisuuden lisääminen.

2

Oppimisvaikeuksien alaryhmiä?

- Tarkkaavaisuushäiriöt
- Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet
- Matemaattiset oppimisvaikeudet
- Motorisen kehityksen vaikeudet
- Hahmottamisen vaikeudet

3

Muun muassa millä alueilla lapsella voi ilmetä erityisen tuen tarvetta?

- Fyysinen kehitys
- Motoriikka
- Tarkkaavaisuus
- Kieli ja kommunikaatio
- Sosioemotionaaliset taidot
- Kognitiiviset taidot
- Oppisvalmiudet.

4

Mikä on kasvatuksellisen kuntoutuksen tavoite?

Edistää laajasti kehitystä, sosiaalisia taitoja ja itsenäisen elämän taitoja.

5

Miten erityisen tuen tarve huomioidaan päiväkodissa?

Kasvatuksellisen kuntoutuksen keinoin.
Tärkeänä pidetään lapsen kehittymistä yhdessä toisten lasten kanssa sekä yhteistyötä vanhempien ja muiden lasta hoitavien tahojen kanssa.

6

Mikä erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tehdään päiväkodissa?

Lakisääteinen kuntoutussuunnitelma, jonka mukaan yksilöllisiä tukitoimia toteutetaan.

7

Miten erityisen tuen tarve voidaan huomioida koulussa?

Laaja-alaisen erityisopetuksen tai luokkamuotoisen erityisopetuksen keinoin.

8

Oppilaille annettu kolmiportainen tuki?

1. Yleinen tuki
2. Tehostettu tuki
3. Erityinen tuki.

9

HOJKS?

Henkilökohtainen opetusjärjestelyjä koskeva suunnitelma.
Laaditaan erityistä tukea tarvitsevalle lapselle.

10

Mistä erityistä tukea tarvitsevan lapsen kasvatus ja koulutus lähtee?

Yksilöllisistä tuen tarpeista.

11

Mistä tarkkaavaisuushäiriöt muodostuvat?

Seuraavien asioiden puutteesta:
1. havaintojen kohdistaminen (huomaa vain itseä kiinnostavat asiat)
2. tarkkaavaisuuden säätely (ei kykene kiinnittämään tarkkaavaisuuttaan tehtävään)
3. suorituspyrkimykset (ei tarvetta saada tehtävä valmiiksi)

12

ADD ja ADHD?

- ADD: alivilkas, hajamielinen, omiin ajatuksiinsa uppoutunut, ei pysty kohdentamaan ja ylläpitämään tarkkaavaisuuttaan
- ADHD: ylivilkas, levoton, impulsiivinen ja tarkkaamaton.

13

Tarkkaavaisuushäiriöisen tuki?

- Erityisopetus koulussa
- Neuropsykologinen kuntoutus
- Vaikeammissa ongelmissa lääkitys.

14

Useilla lapsilla, joilla on lukemisvaikeuksia, on myös?

Motorista kömpelyyttä ja hahmottamisen vaikeuksia.

15

Miten lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet voivat ilmetä?

Muun muassa kirjainten sekoittumisena ja lukemisen hitautena.

16

Lukemis- ja kirjoittumisvaikeudet sekä kouluikä?

Vaikeudet voidaan todeta varmuudella vasta kouluiässä, mutta äänteiden harjoittelun herkkyyskaudet sijoittuvat aikaisempiin vuosiin.

17

Kuntoutus päiväkotilaiselle, jolla epäillään lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuksia?

Yksilöllinen esiopetus.

18

Lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien varhaiskuntoutus?

- Äänteiden kuuntelemisen harjoittelu leikin varjolla
- Hienomotoriikan monipuolinen harjoittelu kuvioita jäljentämällä
- Tarinoiden monipuolinen lukeminen ja kerronta
- Kannustus ja kiinnostuksen herättäminen lukemaan oppimiseen.

19

Miten lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia voidaan kuntouttaa kouluiässä?

Neuropsykologisella kuntoutuksella.

20

Matemmaattisen oppimisen vaikeus näkyy?

- Numeroiden luettelussa tai kirjoittamisessa
- Lukumäärän tai sarjan ymmärtämisessä
- Ongelmina peruslaskuissa.

21

Matemaattisten vaikeuksien taustalla voi olla?

Erilaiset neurologiset syyt tai puutteellinen matemaattisten taitojen harjoittelu.
Joskus myös vaikeudet tarkkaavaisuudessa.

22

Matemaattisten vaikeuksien kuntoutus on?

Yksilöllistä; vaikeudet voivat olla hyvin erilaisia.
Neuropsykologinen kuntoutus mahdollista.

23

Päiväkodissa ja esiopetuksessa pohjaa matemaattiselle ajattelulle luovat?

- Lautapelit
- Kauppaleikit
- Numeroiden ja lukumäärien harjoittelu
- Pienet päässälaskutehtävät

24

Mihin motorisen kehityksen vaikudet usein liittyvät?

Muihin oppimisvaikeuksiin, voi ilmetä erillisnä.

25

Mitä motoriseen erityisvaikeuteen ei liity?

Älyllistä kehitysvammaa, aistivammaa tai CP-vammaa.

26

MIten motorisen kehityksen vaikeudet ilmenevät?

- Kömpelyytenä
- Liikkeiden suuntaamisen ja ohjailun puutteena
- Liikkeiden hallitsemattomuutena.