Kirja II Flashcards Preview

Erityislapsi > Kirja II > Flashcards

Flashcards in Kirja II Deck (14):
1

Mitä erityisvarhaiskasvatus on osa?

Varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmää, jota määrittää lasten varhaiskasvatuksesta annettu laki.
Palvelun järjestäminen ja valvominen on kunnan vastuulla.

2

Erityistä tukea tarvitsevta lapset sijoitetaan päiväkotiryhmiin tai perhepäivähoitoon.

Ryhmäkokoa piennennetään tarvittaessa jonkun lapsen tarpeen vuoksi.
Päiväkodissa voi olla lisäksi ryhmäavustaja tai henkilökohtainen avustaja.

3

Pienryhmän tavallisin muoto?

12 lasta, joista viisi on erityisen tuen tarpeessa.

4

Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelman liitteeksi?

Kuntoutus- ja toimintasuunnitelma.
Laatimiseen osallistuu vanhemmat, päiväkodin henkilökunta, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja muut lasta hoitavat tahot.

5

Erityisopetukseen siirtyneiden esikoululaisten kuntoutus- ja palvelusuunnitelma on nimeltään?

HOJKS; henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.

6

Erityisvarhasikasvatuksen painopisteet ovat?

Varhaisessa ja ennaltaehkäisevässä tuessa.
Lähikouluperiaate, eli jokaisella oppilaalla on oikeus opiskella lähikoulussaan.

7

Kolmiportainen tuki opetuksessa?

1. Yleinen tuki
2. Tehostettu tuki
3. Erityinen tuki

8

Kolmiportainen tuki: yleinen tuki?

Kaikille suunnattu tuki, kuten eriyttäminen, joustava ryhmittely, kodin ja koulun yhteistyö, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus ja oppillashuollon tuki.

9

Eriyttäminen?

Työtapojen valinnassa huomioidaan yksilölliset ja kehitykselliset erot oppilaiden välillä. Yksilöllinen eteneminen.

10

Kolmiportainen tuki: tehostettu tuki?

Annetaan jos oppilas tarvitsee oppimisessaan säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita yleisen tuen muotoja.
Tuetaan oppimista, kasvua, sosiaalisisa taitoja ja estetään syrjäytymistä.
Oppimissuunnitelma.

11

Kolmiportainen tuki: erityinen tuki?

Kun tehostettu tuki ei riitä. Muodostuu muun muassa erityisopetuksesta. Järjestetään ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä.
Suunnitelmallista ja yksilöllistä oppilaan tukemista, tavoitteellista yhteistyötä muiden tukipalveluiden kanssa.

12

Ketkä oppivat ha saavat kasvatuksellista kuntoutusta kokoaikaisesti omassa pienryhmässään?

Esimerkiksi kehitysvammaiset tai autistit.
Saattavat opiskella joitakin tunteja viikossa integroituna yleisopetuksen ryhmään.

13

Ammatillisen erityisopetuksen tavoite?

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen, työelämään sijoittuminen ja tasapainoiseksi ihmiseksi kehittyminen.
Jokaisella on lain mukaan oltava tasavertaiset mahdollisuudet osallistua ammatilliseen koulutukseen.

14

Ammatilliset erityisoppilaitokset huolehtivat ensisijaisesti?

Vaikeavammaisten koulutuksesta sekä valmentavasta ja kuntouttavasta opetuksesta.
Kahta jälkimmäistä annetaan opiskelijoille, jotka tarvitsevat harjaantumista perusvalmiuksissa ennen ammatillisten opintojen alkua tai joiden tavoitteena ei ole tutkinnon suorittaminen.