Kommunisme (SNL) Flashcards Preview

Politikk og samfunn > Kommunisme (SNL) > Flashcards

Flashcards in Kommunisme (SNL) Deck (44):
1

Kommunisme brukes både til å beskrive ______ og ______ under regimer som er blitt betegnet som kommunistiske, slik som i ______, ______ og på ______. 

 • en ideologi
 • den politiske praksis
 • Sovjetunionen
 • Nord-Korea
 • Cuba

2

Det finnes ingen ______. Det er likevel mulig å peke på noen felles grunnleggende tanker som kretser rundt ______

 • enhetlig kommunistisk ideologi
 • menneskets frigjøring og fellesskap

3

Sammenhengen mellom de kommunistiske ideene og de regimene som er blitt eller blir regnet som kommunistiske, kan ofte være vanskelig å finne. ______

Knapt innenfor noen annen politisk retning har det vært større forskjell mellom liv og lære

4

Forskjellen mellom de ulike regimer og systemer som er blitt kalt kommunistiske, er ______. Det er strengt tatt bedre å snakke om ______

 • også så store at det ikke er åpenbart at de faller inn under ett begrep «kommunisme»
 • kommunismer i flertall

5

I Norden har vi hatt flere kommunistiske partier. ______ og ______ er de to nåværende kommunistiske partiene i Norge

 • Rødt
 • Norges Kommunistiske Parti

6

Det man i dag helst forbinder med kommunistisk ideologi, er tankeretninger som bygger på ______

teorier utviklet i fellesskap av Karl Marx og Friedrich Engels

7

Kjernen i den kommunistiske idé, slik den kommer til uttrykk hos Marx og Engels, er ______. Det vil si frigjøring ______. Målet er menneskets mulighet til å utfolde seg fritt. Det er vanlig å forbinde kommunistisk ideologi med likhet. Men ______

 • den menneskelige frigjøring
 • fra all slags ytre tvang, fra lønnsslaveri og fremmedgjøring
 • kommunismens likhetskrav er mer et middel og en forutsetning for målet om frihet

8

Tanker om et samfunn preget av likhet og bygget på felleseiendom er imidlertid ______. Vi finner ideen blant annet hos ______

 • eldre enn Marx
 • tidlige kristne og hos reformteologer i middelalderen

9

Under den franske revolusjon i 1789 var det en episode med et forsøk på å skape et kommunistisk samfunn, knyttet til ______. De dannet en hemmelig organisasjon, kalt ______, men denne ble avslørt og ______

 • François Babeuf, basert på produksjonsfellesskap og felleseie av jord
 • «De likes sammensvergelse»
 • Babeuf ble henrettet

10

I årene etter at Napoleonskrigene endte i 1815, dukket det opp ______. Flere av de ______, som disse er blitt kalt, forsøkte å sette sine tanker ut i livet ved å danne lokale samfunn bygget på sine teorier

 • en rekke framstillinger av hvordan framtidens idealsamfunn skulle se ut, basert på ideer om likhet og fellesskap
 • «utopiske sosialistene»

11

Tidlig kommunisme:

 • Reformteologer i middelalderen
 • Francois Babeuf (under den franske revolusjon)
 • Utopisk sosialisme (på 1800-tallet)

12

Karl Marx formulerte sin teori om det kommunistiske samfunn i opposisjon til ______. Han mente ______, men ville være et ______

 • de utopiske sosialistene
 • kommunismen ikke kunne komme som resultat av ideer om idealsamfunnet
 • resultat av en lengre historisk prosess

13

(Marx:) Alle historiske samfunn, det vil si ______, ______ og ______ hadde vært ______

 • antikkens slavesamfunn
 • føydalismen
 • kapitalismen
 • klassesamfunn,altså basert på én klasses utbytting av en annen

14

Kapitalismen, mente Marx, ville derimot ______, med ______. Fordelingen av produksjonens resultater ville ikke lenger være basert på privilegier eller rikdom, men foretas etter behov

 • bli avløst av et klasseløst, kommunistisk samfunn
 • felleseie av produksjonsmidlene

15

Kapitalismen, mente Marx, ville derimot bli avløst av et klasseløst, kommunistisk samfunn, med felleseie av produksjonsmidlene. Fordelingen av produksjonens resultater ville ikke lenger være basert på ______

privilegier eller rikdom, men foretas etter behov

16

Marx hevdet at et kommunistisk samfunn ikke ville kunne oppstå over natten. Etter at ______, hans foretrukne begrep for arbeiderklassen, hadde overtatt makten, ville det være en periode med ______ før ______ var etablert. I denne overgangsperioden ville det fortsatt eksistere ulikhet og andre levninger av det gamle samfunn

 • proletariatet
 • «proletariatets diktatur»
 • det klasseløse samfunn

17

Marx hevdet at et kommunistisk samfunn ikke ville kunne oppstå over natten. Etter at proletariatet, hans foretrukne begrep for arbeiderklassen, hadde overtatt makten, ville det være en periode med «proletariatets diktatur» før det klasseløse samfunn var etablert. I denne ______ ville det fortsatt eksistere ______

 • overgangsperioden
 • ulikhet og andre levninger av det gamle samfunn

18

I ______ av det kommunistiske samfunn ville ______ og ______. Marx uttalte seg ellers ikke i detalj om hva «proletariatets diktatur» innebar

 • det høyere stadium
 • arbeidsdelingen være avskaffet
 • skillet mellom fysisk og åndelig arbeid forsvinne

19

Men i det høyere stadium av det kommunistiske samfunn ville arbeidsdelingen være avskaffet og skillet mellom fysisk og åndelig arbeid forsvinne. Marx uttalte seg ellers ikke i detalj om ______

hva «proletariatets diktatur» innebar

20

I klassesamfunnene, mente Marx, var ______. Under kommunismen, der det ikke lenger eksisterer ulike klasser og dermed ingen grunnleggende motsetninger, hadde ______. ______

 • statens rolle primært å være garantist for den herskende klasses maktutøvelse
 • staten ikke lenger noen funksjon
 • Den ville derfor «svinne hen»

21

Blant dem som har fått størst politisk betydning av Marx’ etterfølgere, er ______ og ______

 • Vladimir Lenin
 • Mao Zedong

22

Lenin framhevet betydningen av en revolusjonær teori og ______ for å kunne gjennomføre en revolusjon. Han foretok også en analyse av ______ som i årene før første verdenskrig hadde utviklet seg og fått vesentlige nye trekk i forhold til hva den hadde på Marx’ tid

 • et revolusjonært parti
 • imperialismen

23

Lenin arbeidet også videre med spørsmålet om ______. Han understreket at begrepet «proletariatets diktatur» ikke sier noe om ______ under overgangsperioden til kommunismen, men om ______

 • statens rolle under sosialismen
 • styreformen
 • klasseinnholdet i maktutøvelsen

24

Formene for ______ er svært forskjelligartet, skriver Lenin, men deres vesen – deres egentlige natur – er det samme, nemlig ______

 • den borgerlige stat
 • et uttrykk for borgerskapets makt – borgerskapets diktatur

25

Tilsvarende ville overgangen ______ frambringe en mangfoldighet av politiske former, men kjernen i saken er at ______

 • fra kapitalismen til kommunismen
 • arbeiderklassen har makten, altså proletariatets diktatur

26

Mens marxistisk teori tradisjonelt hevdet at det var arbeiderklassen som representerte den revolusjonære klassen, mente Mao at det i Kina var ______

de enorme bondemassene som utgjorde det revolusjonære potensial

27

Mao skapte også et nytt politisk verktøy, den såkalte ______. Ifølge denne skulle kommunistene ______. Denne lærdommen skulle oppsummeres og formuleres i ______

 • «masselinja»
 • lytte til og lære av massene
 • en politikk som så skulle settes ut i livet gjennom å engasjere massene

28

For å hindre et tilbakefall til kapitalismen lanserte Mao ______. Massene, særlig ungdommen, ble oppfordret til å ______. Samtidig skulle ideologiske forestillinger fra det gamle samfunnet kritiseres og bekjempes

 • ideen om «kulturrevolusjon»
 • kritisere de medlemmene av kommunistpartiet som etter Maos oppfatning ønsket å gjenopprette kapitalismen

29

Etter ______ var det en utbredt oppfatning at kommunistisk ideologi hadde spilt fallitt og bare hadde historisk interesse

kommunistregimenes sammenbrudd i Sovjetunionen og Øst-Europa omkring 1990

30

Men under ______ på begynnelsen av det 21. århundre har ______. Diskusjonen har vært preget av en utbredt oppfatning om at ______. Det er blitt uttrykt sterk skepsis til hvordan parti og stat har fungert under de kommunistiske regimene

 • nyliberalismens krise
 • interessen for kommunistiske ideer igjen tatt seg opp
 • man må bryte med den marxist-leninistiske tradisjonen

31

Den russiske revolusjon i 1917 endte med at det såkalte ______. Allerede tidlig i 1918 skiftet bolsjevikpartiet navn og kalte seg ______

 • bolsjevikpartiet tok makten og opprettet Sovjet-Russland (senere Sovjetunionen)
 • «kommunistparti»

32

I mellomkrigstiden var Sovjetunionen ______ – med unntak av ______

 • det eneste landet som ble regnet som kommunistisk
 • Mongolia, som ble en egen sovjetrepublikk i 1924

33

Etter andre verdenskrig tok kommunistene makten i en rekke land. I ______ skjedde dette hovedsakelig som følge av ______ 

 • Øst-Europa og Nord-Korea
 • sovjetisk kontroll over områder erobret under felttoget mot Hitler-Tyskland og Japan

34

Andre steder, som ______, vant kommunistene makten som resultat av ______ eller etter ______

 • Kina, Vietnam og Kambodsja
 • langvarige folkekriger
 • opprør mot et diktatur, som på Cuba

35

I landene under kommunistisk styre ble ______, ______, og det ble skapt et ______

 • verdien av manuelt arbeid oppvurdert
 • helsestell og utdanning sterkt utviklet
 • sosialt sikkerhetsnett for befolkningen

36

Politisk var de kommunistiske regimene ______, og med ______

 • ettpartistater, basert på én ideologi
 • sterk undertrykking av politiske og sivile rettigheter som ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og liknende

37

I enkelte land forekom perioder med ______, mest kjent er terroren i Sovjetunionen under Stalin i årene ______ og i Kambodsja under Pol Pot-regimet ______.

 • omfattende terror
 • 1937–1938
 • 1975–1979

38

I enkelte land forekom perioder med omfattende terror, mest kjent er terroren ______ i årene 1937–1938 og ______ 1975–1979

 • i Sovjetunionen under Stalin
 • i Kambodsja under Pol Pot-regimet

39

Den økonomiske utviklingen i de kommunistiske landene har vært preget av ______, men også med ______. En feilslått økonomisk politikk bidro til ______

 • perioder med sterk vekst
 • store økonomiske vanskeligheter
 • bidro til store sultkatastrofer i Sovjetunionen i 1932–1933 og i Kina omkring 1960

40

Kommunistregimene i ______ falt i 1989, og to år senere brøt ______ sammen

 • Øst-Europa
 • Sovjetunionen

41

I Kina ble det etter Maos død ganske snart innført ______, slik at det kan stilles spørsmål ved om Kina kan kalles for ______

 • en form for kapitalisme
 • en kommunistisk stat

42

Blant annet i Sovjetunionen, Kina, og Kambodsja ble det i løpet av det 20. århundre begått ______

folkemord og annen politisk massevold i kommunismens navn

43

Antall ofre for kommunismen er vanskelig å fastsette i hvert enkelt tilfelle, men sammenlagt dreier det seg uansett om ______ som følge av ______, ______ og ______ som kunne vært unngått. I tillegg kommer ofre for tortur, vilkårlig fengsling og andre brudd på menneskerettighetene.

 • flere titalls millioner dødsofre
 • massedrap
 • påtvungne folkeforflytninger
 • hungersnød som kunne vært unngått

44

Antall ofre er vanskelig å fastsette i hvert enkelt tilfelle, men sammenlagt dreier det seg uansett om flere titalls millioner dødsofre som følge av massedrap, påtvungne folkeforflytninger og hungersnød som kunne vært unngått. I tillegg kommer ofre for ______, ______ og ______

 • tortur
 • vilkårlig fengsling
 • andre brudd på menneskerettighetene