Kostendrijveranalyse en kostenreductiestrategieen (thema 3) Flashcards Preview

module 4 > Kostendrijveranalyse en kostenreductiestrategieen (thema 3) > Flashcards

Flashcards in Kostendrijveranalyse en kostenreductiestrategieen (thema 3) Deck (14):
1

Wat is kostenmanagement?

Kostenmanagement is het geheel van methoden en technieken om de kosten van een onderneming te bepalen, te beheersen en te managen.

2

Wat is een cost driver (kostendrijver)?

- een cost driver (kostendrijver) is een factor die de omvang van kosten bepaalt of in belangrijke mate beïnvloedt - cost drivers kunnen worden gedefinieerd als activiteiten die een wezenlijke bijdrage leveren aan het ontstaan van kosten - kosten zijn alle op geld gewaardeerde offers die gebracht zijn bij de productie; bijvoorbeeld: grondstofkosten, loonkosten, afschrijvingskosten etc.

3

Welke kostensoorten zijn er?

4

Benoem 2 componenten die kosten bepalen?

 1. hoeveelheidscomponent
 2. prijscomponent (primaire focus inkoop)

5

Welke 4 kostenindelingen zijn er?

 • vaste kosten
 • variabele kosten
 • directe kosten (rechstreekse koppeling product/dienst)
 • indirecte kosten (kosten die voor meer producten/diensten tegelijk dienen, waarbij we niet in staat zijn om te bepalen voor welk product of dienst ze gemaakt worden)

6

Waarom kostenreducties?

Zie afbeelding.

Als toevoeging:

 • kostenreducties heb je zelf in de hand
 • kostenreducties zijn snel te realiseren
 • kostenreducties leveren veel meer nettowinstgroei op dan omzetgroei

7

The Purchasing Czar (1992-93) Lopez.

Wat deed hij wat zo opmerkelijk is, en wat bereikte hij hiermee?

 • wat deed hij
  • bedrijfsaudits en verbetermaatregelen
  • strakke targits voor inkopers en leveranciers
  • machtspositie naar de leveranciers
 • wat bereikte hij
  • belang inkoop en kostenreductie erkend
  • aanzienlijke en snelle kostenreductie
  • relaties onder druk

8

Noem de 4 lessen van Lopez.

 • traditioneel inkoopdenken moeilijk te doorbreken
  • verdeel en heers
  • opleggen technische producteisen
 • afwentelingsprincipe van tegenvallers
 • kartelvorming en prijsafspraken
 • gebrek aan inkoopprofessionaliteit
  •  ontbreken taakstellingen
  • risicomijdend gedrag
  • geen kennis kostenstructuur leverancier

9

Wat zijn creeping costs?

Creeping costst: als er geen actief beleid is om kosten te verminderen, zullen kosten automatisch toenemen.

10

Noodzaak van kostenreducties.

 

Noem 4 factoren die invloed hebben op creeping costs.

 • complexiteit (neemt toe door de jaren heen)
 • verworvenheden (arbeidsvoorwaarden worden zelden verslechterd)
 • inflatie (natuurlijke kostenstijging met de inflatie; dit is alleen acceptabel als de omzet met dezelfde infaltie toeneemt)
 • tradities en traagheid (uitgaven worden zelden verminderd, het budget wordt bijna altijd volledig gebruikt)

 

11

Wat zijn nadelen van kostenreducties?

- afdelingen die reeds kosten hebben bespaard, worden extra gestraft

- er ontstaan fantasie-budgetten met buffers

- vaak sneuvelen zachte kosten die nodig zijn voor lange termijngroei, zoals opleidingskosten

 

-

12

Noem enkele kostenreductietools.

- 5s systeem

- benchmarking

- ishikawa diagram

- total-costenanalyse

 

13

Hoe is een kostprijs opgebouwd? En ook de verkoopprijs als gevolg hierop?

 directe materiaalkosten

+ directe arbeidskosten

+ indirecte kosten zoals overhead

= kostprijs van verkochte goederen

+ verkoopkosten

+ R&D kosten

+ winst voor belasting

= verkoopprijs

14

Kostenreductie in de Kraljic matrix