Kvalitativ metod Flashcards Preview

Metod, Daniels föreläsningar > Kvalitativ metod > Flashcards

Flashcards in Kvalitativ metod Deck (23)
Loading flashcards...
1

Vad avgör om en forskare väljer att göra en kvantitativ eller kvalitativ studie?

Det är beroende på vilken slags kunskap man vill ha. Det är inte frågan om bättre eller sämre. Vad är man ute efter; förklara eller förstå?

2

Vad innebär det tekniska förnuftet?

- Det vi utvecklar och använder för att göra och utföra. Ett kunnande i relation till att snickra, baka, sy, skapa.
- Ett kunnande (techne) om hur något görs

3

Vad innebär det teoretiska förnuftet?

- Relaterat till teoretiska ämnen, ett tänkande kring varför saker och ting förhåller sig på vissa sätt och inte på andra.
- Ett vetande (episteme) om något

4

Vad innebär det praktiska förnuftet?

- Praxis har med det sociala och politiska livet att göra. och människan som varelse. Att människan är zoon politikon, en social varelse.
- Utövandet av praktiskt förnuft är klokhet eller praktisk vishet (phronesis).

5

Vad handlar humanvetenskap om, och inom vilka ämnen finner man den?

Att förstå, praktiskt. Till exempel historia, litteraturvetenskap, konstvetenskap och språk.

6

Vad handlar naturvetenskap om, och inom vilka ämnen finner man den?

Att förklara, tekniskt. Till exempel fysik, biologi och astronomi.

7

Vad handlar samhällsvetenskap om, och inom vilka ämnen finner man den?

Att berätta, tekniskt, praktiskt, emancipatoriskt. Till exempel sociologi, statsvetenskap och nationalekonomi.

8

Inom vilka fält behöver man kunskap från som socialarbetare?

Humanvetenskap, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

9

Vad är positivismens ideal?

- Att förklara allmänna och lagbundna orsakssammanhang (i naturen).
- Få kunskap om en objektiv verklighet.
- Kunskapen är kumulativ (växande)

10

Vad menas med evidensbaserad praxis?

Att det finns kunskap om metodens utfall, det är beprövat.

11

Vad är humanvetenskapens ideal?

- Hermeneutiska ideal
- Humanvetenskapen handlar om att tolka och förstå, till skillnad från positivismen som vill förklara.
- Erfarenheten och förförståelsen har betydelse
- "Människan" är i fokus

12

Vad menas med frigörande och emancipatorisk praxis?

Att ge människor kraft, kunskap och förmåga att hantera och ta sig ur sin svåra livssituation.

13

Säg en enkel och grundlig förklaring av vad kvantitativ metod är.

- Samlar information som bygger på siffror och mängder
- Utifrån detta görs statistiska analyser

14

Säg en enkel och grundlig förklaring av vad kvalitativ metod är.

- Forskarens uppfattning och tolkning av informationen är i centrum. Tex tolkning av utsagor, agerande, samspel, mönster, text och bilder).
- Man kan inte omvandla detta till siffror

15

Vad ger en kvantitativ metod? Vad är målet, och vart har den sin bakgrund?

Ger bredd men inte djup. Positivismen.

- Ett stort material som kan återges i siffror och statistik
- Ställer frågor som hur många, hur mycket och hur ofta
- Målet är att dra generella slutsatser utifrån ett stort material
- Bakgrund inom naturvetenskapen men finns inom andra vetenskaper

16

Vad ger en kvalitativ metod? Vad är målet, och till vilka vetenskaper relateras den?

Ger djup men inte bredd.

- Samlingsbegrepp för många olika metoder (olika intervju- och observationsformer, textanalyser, bildanalyser, fältstudier mm.)
- Målet är att förstå, tolka och förklara fenomen och företeelser (snarare än att kartlägga). Därför undivker man att dra slutsatser om hur många, hur ofta och hur mycket.
- Kan relateras till hermeneutik och humanvetenskap

17

Vad ger kvantitativ data, och vad är kunskapsintresset?

Ger en övergripande bild
Möjliggör statistiska generaliseringar
Förklarar, positivism
Omfattande empiri (erfarenhet gör grund för kunskap, motsats till rationalism)
Statistik, distans, söker generaliserbara resultat
Teoriprövning, strukturerad, hårda reliabla data
Forskarens uppfattning
Makroinriktad
Konstlade miljöer (tex vi fyller i vad vi tror i en enkät hemma vid köksbordet)

18

Vad ger kvalitativ data, och vad är kunskapsintresset?

Den totala situationen i ett visst fall
Man vill öka förståelsen. Förstå och tolka
Hermeneutik
Färre och djupgående fall.
Deltagarens uppfattning
Närhet, ostrukturerad, processinriktad
Teorigenerering, kontextuell förståelse
Rika, fylliga data
Mikroinriktad
Naturliga miljöer (tex studerar hur en arbetsdag verkligen ser ut)

19

Förklara förhållandet mellan låg och hög grad av närhet, och antal personer, få eller flera.

Låg grad av närhet = flera informanter - postenkät. Ju färre personer man studerar, desto högre grad av närhet (intervju) och mer kvalitativ studie. Antalet minskar och närheten ökar.

Från enkät, strukturerade intervjuer (SCB ringer), semistandard fokuserad intervju, ostrukturerad intervju till deltagande observation och allra närmast Wallraff.

20

Vad menas med att "göra en Wallraff"? Och varför använder forskare inte den metoden?

Att förklä sig och vara mitt i och en del av sammanhanget man ska studera. Journalister använder den metoden, men forskare gör det inte.

Det är oetiskt, och forskaren kan påverka människor att göra dumheter. Dessutom är forskningen transparent och öppen.

21

Vilket angreppssätt har man enligt kvalitativa traditioner?

Induktivt angreppssätt. Forskaren är instrumentet för datainsamling och tolkning. Subjektiva perspektiv för såväl respondenter som forskare. Möjligheter till flexibilitet. Fokus på kontext. Rikt/fylligt material och små urval.

22

Vad finns det för fördelar och nackdelar med tillvägagånssättet i en kvalitativ studie?

Fördelar: Man kommer nära och kan förstå. Flexibilitet och anpassningsbarhet.
Nackdelar: Påverkas av den/de som studeras. Påverkar den/de som studeras.

23

I en kvalitativ studie är storleken på urval smått. Vad menas med att uppnå en "mättnad" i sin kvalitativa studie?

När man börjar hitta ett mönster och det inte tillkommer ny väsentlig information talar man om att uppnå en "mättnad". Man menar att studier av ytterligare fall ändå inte kan bidra till en högre grad av "säkerhet", då principerna för urvalet är detsamma. Rik information kräver detaljerad analys.