L 6 #11 Exchange Flashcards Preview

2nd Quarter Japanese > L 6 #11 Exchange > Flashcards

Flashcards in L 6 #11 Exchange Deck (4):
1

How long does it take from downtown to Narita?

Tonai kara Narita made dono gurai kakarimasu ka.

2

By Narita Express it takes about an hour.

Narita-ekusupresu de yaku ichi- jikan desu ne.

3

[What‘s] the fare?

Ryoukin wa?

4

[It]‘s ¥3000.You can reserve tickets online!

Sanzen-en gurai desu. Kippu wa netto de yoyaku dekimasu yo.