L13: Asking Directions Flashcards Preview

Middlebury 中文 > L13: Asking Directions > Flashcards

Flashcards in L13: Asking Directions Deck (48):
1

shàng

2

zhōngxīn

中心

3

tīngshuō

听说

4

yùndòng

运动

5

chǎng

6

pángbiān

旁边

7

yuǎn

8

9

jìn

10

huódòng

活动

11

zhōngjiān

中间

12

shūdiàn

书店

13

dìfang

地方

14

lǐbian

里边

15

shàngbian/mian/tou

上边/面/头

16

hòubian

后边

17

qiánbian

前边

18

xiàbian

下边

19

wàibian

外边

20

zuǒbian

左边

21

yòubian

右边

22

dōngbian

东边

23

nánbian

南边

24

xībian

西边

25

běibian

北边

26

guo

27

zhōngguóchéng

中国城

28

chéng

29

dìtú

地图

30

31

32

cóng

33

yìzhí

一直

34

wǎng

35

guò

36

nán

37

lùkǒu

路口

38

西

39

guǎi

40

āi

41

dōng

42

běi

43

qián

44

hónglùdēng

红绿灯

45

dēng

46

yòu

47

zuǒ

48

qiánmian

前面