L16 : Doorzoeking ter vastlegging van gegevens Flashcards Preview

Formeel Strafrecht > L16 : Doorzoeking ter vastlegging van gegevens > Flashcards

Flashcards in L16 : Doorzoeking ter vastlegging van gegevens Deck (15):
1

Wat is het doel van onderzoek van gegevens in geautomatiseerde werken?

Het doel van het onderzoek van gegevens in geautomatiseerde werken is het opsporen van informatie t.b.v. de strafvorderlijke waarheidsvinding. 

2

Wat zijn de belemmeringen bij inbeslagname van gegevens?

Gegevens zijn geen voorwerpen en kunnen daarom niet krachtens de bepalingen van de inbeslagneming van voorwerpen zelfstandig in beslag worden genomen. Computers en diskettes kunnen wel in beslag worden genomen; het zijn immers voorwerpen. Men kan er vervolgens onderzoek naar doen en kennisnemen van de gegevens die erop staan. 

3

Hoe wordt dit manco opgeheven?

Om dit manco op te heffen regelt artikel 125i e.v. Sv de doorzoeking van een plaats ter vastlegging van gegevens. Tot doorzoeking mag pas worden overgegaan als andere bevoegdheden, waaronder het vorderen van gegevens, niet effectief zijn. 

4

Wat als gegevens beveiligd of versleuteld zijn?

Verstrekking van de gegevens te vorderen en indien sprake is van beveiligde of versleutelde gegevens de steunbevoegdheid om deze te kunnen doorbreken (125k);

Dit kan bij een doorzoeking of bij toepassing van art 125j Sv

5

Hoe zijn de bevoegdheden geregeld inzake gegevens?

Art 125i e.v. Sv geeft bevoegdheden tot het doorzoeken van een plaats ter vastlegging van gegevens. De bevoegdheden zijn verleend aan de de R-C, de OvJ, de HOvJ en de opsporingsambtenaar. Voorwaarden:
o -  Heterdaad en misdrijf ex 67
o -  De voorwaarden van 96c leden 1,2,3;
o -  De voorwaarden 97 lid 1 t/m 4
o -  De leiding heeft de R-C (110). 

6

Wat zijn de mogelijkheden bij een doorzoeking naar gegevens?

De doorzoeking kan ertoe leiden dat onderzoek wordt gedaan naar gegevens, inzage wordt verkregen in gegevens en een kopie wordt gemaakt van gegevens, die op papier of op een andere gegevensdrager (o.a. een geautomatiseerd werk), zijn opgeslagen. 

7

Hoe ziet de regeling mbt emailverkeer er uit?

de vordering tot het beschikbaar houden (bevriezen) van gegevens (126ni Sv).
125la is gericht op e-mailverkeer. De bevoegdheden bij een provider zijn beperkt (vergelijkbaar met art 114 mbt poststukken). 

emailverkeer van derden kan slechtsbetrokken worden als de gegevens kennelijk van de verdachte afkomstig zijn of voor hem bestemd zijn, ophem betrekking hebben of tot het begaan van het strafbare feit hebben gediend

OvJ heeft mchtiging RC nodig

8

Is er een mededelingsplicht?

Art 125m Sv bepaald dat aan betrokkene mededeling gedaan wordt van de vastlegging en de aard van de gegevens.

9

Wat als gegevens niet van belang zijn voor het onderzoek?

Zijn daar uitzonderingen op?

Dan worden zij vernietigd.

Uitzondering: OvJ kan bepalen dat vernietiging achterwege blijft met het oog op nog te begane strafbare feiten. De gegevens worden dan gebruikt voor andere doelen dan waarvoor ze zijn vergaard.

10

Hoe is de regeling mbt het meewerken aan decryptie?

Aan de verdachte kan niet worden bevolen dat hij meewerkt om bijv. wachtwoorden te geven (125k lid 1 jo 125m lid 1 Sv), maar aan anderen dan de verdachte wel.
Werkt men niet mee, dan kan de computer in beslag worden genomen en kunnen deskundigen worden ingeschakeld (om de computer de kraken). 

11

Wat als gegevens worden aangetroffen met betrekking tot welke of met behulp waarvan het strafbare feit is gepleegd, en deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het voortzetten van het stfaet of voor het begaan van nieuwe feiten?

OvJ kan bepalen dat de gegevens ontoegankelijk worden gemaakt.

Of worden verwijderd

12

Welke bevelen maken de artikelen 125i t/m 1250 Sv mogelijk mbt computers?

- het bevel om iemand, met uitzondering van de verdachte en verschoningsgerchtigden) te bevelen dat hij toegang verleent tot het systeem of daarvoor de nodige informatie verschaft (art 125k Sv)

- het bevel om aangetroffen gegevens ontoegankelijk te maken (art 1250 Sv)

- de vordering tot het verstrekken van gegevens en het ongedaan maken van de versleuteling (art 126nc/126 nh Sv)

- de  vordering tot het beschikbaar houden (bevriezen) van gegevens (art 126 ni Sv)

13

Door wie kunnen verschillende bevelen tot het verlenen van toegang worden gegeven?

Welke voorwaarden zijn daarvoorgesteld?

De Rc (tijdens het GVO) en de OvJ, de hulpOvJ en de opsporingsambtenaar: dit bevel kan bij ( = tijdens) de doorzoeking door de tot die doorzoeking beveogde ambtenaren worden gegeven (art 125i Sv). Voorwaarde is dat het onderzoek dit bepaaldelijk vordert en dat hij bij een doorzoeking als bedoeld in art 1251 of 125j Sv plaatsvindt.

14

Kan met de aangetroffen computers onderzoek worden verricht in andere computers, ook als die zich in het buitenland bevinden?

Nee, dat zou een aantasting van de soevereiniteit van die staat betekenen

15

Politie en justitie verdenken Goverick B. d'O al enige tijd van fraude met de talloze bv's waarvan hij directeur is. Op een goede dag achten zij het moment gekomen om tot actie over te gaan. Bij een doorzoeking door de RC worden vele bescheiden in beslag genomen. Op het moment van de 'inval' zijn alle computers uitgeschakeld. Er bestaan duidelijke aanwijzingen dat de computers nog belastende gegevens bevatten. volgens een aanwezig personeelslid kent alleen d'O het password en de code waarin de gegevens zijn opgeslagen.

Is het voor politie en justitie mogelijk om de bescjikking te krijgen over (begrijpelijke) gegevens die in de computers zijn opgeslagen? zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Het probleem bij de toepassing van de regeling van art 125 k Sv in dit geval is dat degene die toegang heeft tot de gegevens en alles weet van de beveiliging en versleuteling van gegevens, tevens de verdachte is. En aan deze mag, ingevolge het derde lid, geen bevel in de zin van art 125k Sv gegeven worden.

Wat wel mogelijk is, is inbeslagneming van de computers. dat legitimeert tot onderzoek aan de computers. Politie en justitie kunnen daarbij deskundigen inschakelen.