L20: Testis, scrotum, ductus deferens, vesicula seminalis, prostata, penis og urethra Flashcards Preview

Makroanatomi > L20: Testis, scrotum, ductus deferens, vesicula seminalis, prostata, penis og urethra > Flashcards

Flashcards in L20: Testis, scrotum, ductus deferens, vesicula seminalis, prostata, penis og urethra Deck (36):
1

Angiv de ydre kønsorganer, de indre kønsorganer, sædvejene og de accessoriske kønskirtler

Ydre kønsorganer:
-Penis
-Scrotum
Indre kønsorganer:
-Testes
-Epididymis
Sædvejene:
-Ductus deferentis
-Ductus ejaculatorius
-Urethra masculinum
Accessoriske kirtler:
-Vesiculae seminales
-Prostata
-Gll. bulbourethrales
-Gll. urethrales

2

Hvad er epididymis funktion?

Opbevaring og modning af sædceller

3

Angiv inddelingen af epididymis

Caput: Voluminøse øverste del
Corpus: Midterstykke, sinus epididymidis
Cauda

4

Angiv testis hinder

Tunica vaginalis testis(peritoneum):
-Lamina visceralis
-Lamina parietalis
Fascia spermatica interna(fascia transversalis)
Fascia cremasterica(m. obliquus int.)
Fascia spermatica externa(aponeurose fra m. obliquus ext.)

5

Angiv testis kar- og nerveforsyning

(Oprinder fra L2)
A. testicularis
-Anastomose a. ductus deferentis + a. cremasterica

Plexus pampiniformis
-V. testicularis
-Anastomose med v. epigastrica inf. + vv. pudendae ext.

Lnn. lumbales(langs a. testicularis)
Lnn. iliaci

T10! Plexus aorticus abdominalis(+coeliacus et renalis) -->
Plexus testicularis

6

Angiv sædlederens start, længde og tilløb

Starter på cauda epididymidis som en direkte fortsættelse af ductus epididymidis

30-40 cm

Forener sig med ductus excretorius (udførselsgangen fra sædblæren) og bliver til ductus ejaculatorius

7

Angiv ductus deferens forløb

1) Snoet langs testis bagkant
2) Ascenderer i funiculus spermaticus
3) På gulvet gennem canalis inguinalis
4) I krog med vasa epigastrica inf., krydser medialt for vasa iliaca externa
5) Det lille bækken under peritoneum
6) Foran ureter
7) Vinklen mellem fundus vesica og rectum som ampulla ductus deferentis
8) Ender som ductus ejaculatorius

8

Angiv sædblærens volumen, form, placering, udmundingm funktion

-2 mL
-Blindt endende snoet rør
-Ligger i vinklen mellem fundus vesicae urinariae og rectum
-Udmunder som ductus excretorius med nederste del af ampulla DD --> ductus ejaculatorius -> åbning på colluculus seminalis
-Ernæring af sædcellerne (Fruktose, prostaglandiner og flaviner)

9

Angiv ductus ejaculatorius længde, placering

2 cm lang kanal
Dannes på hver side på basis prostatae ved sammensmeltning af den nederste ende af ampulla ductus deferentis og ductus excretorius fra vesicula seminalis

10

Angiv kar- og nerveforsyningen til ductus deferentis

A. ductus deferentis
A. cremasterica

Plexus pampiniformis
Plexus venosus vesicalis
Plexus venosus prostaticus

Lnn. iliaci

Plexus deferentialis
R. genitalis n. genitofemoralis

11

Angiv for sædstrengen(funiculus spermaticus) funktion, indhold

Ophængning af testis i scrotum

Ductus deferentis
A. testicularis, a. cremasterica, a. ductus deferentis
Plexus pampiniformis
Lymfekar(som ender i lnn. lumbales)
Plexus testicularis, r. genitalis n. genitofemoralis
Vestigium processus vaginalis
Fascia spermatica externa
Fascia cremasterica
Fascia spermatica interna

12

Angiv for blærehalskirtlen(prostata) udtømmelsessted, form, inddeling, funktion, størrelse

Tømmer sig i urethra

Form som en tetraeder med afrundede hjørner og flader lejret i prostatalogen

Apex prostatae
Basis prostatae

Udskiller citronsyre og sur fosfatase

4x3x2 cm

13

Beskriv prostatalogen, indholdet i denne loge og ligamenter

Det rum hvor prostata er lejret

Anteriort: Symfysen
Posteriort: Rectum
Lateralt: Mm. levatores ani

Afgræsninger adskilles med prostata af:
-Plexus prostaticus(vener)
-Fascia prostatae(bindevæv)

Lig. puboprostaticum med musculus puboprostaticus

14

Angiv kar- og nerveforsyningen til prostata

Aa. vesicales inferiores
Aa. rectales mediae

Plexus venosus prostaticus

Lnn. iliaci, lnn. sacrale

Plexus hypogastricus--> plexus prostaticus

15

Angiv scrotums lag

1) Hud
2) Tunica dartos
3) "Det løse bindevævslag"
4) Fascia spermatica externa
5) Fascia cremasterica
6) Fascia spermatica interna
7) Tunica vaginalis testis

16

Angiv karforsyning til scrotum

Rr. scrotales anteriores(a. femoralis -> aa. pudendae ext)
Rr. scrotales posteriores(a. iliaca int --> aa. pudendae int)

Vv. scrotales anteriores et posteriores
-Anastomoserer med plexus pampiniformis

Lnn. inguinales superficiales

17

Beskriv glans penis

Kegleformet

Ostium urethrae externum

Corona glandis

18

Beskriv preputium og smegma preputii

Hudduplikatur
Tilhæftet sulcus coronarius

Fedtlignende substans som findes rigelig i sulcus coronarius

19

Angiv testis funktion

Produktion af sædceller og testosteron

20

Angiv testis lejring

"Højre nyre og venstre nosse hænger lavt på hver en tosse"

21

Beskriv tunica albuginea

Fast fibrøst bindevæv med mange elastiske fibre
Afgiver talrige tynde septula testis

22

Angiv epididymis struktur

En meget lang og snoet kanal

23

Angiv klinik for testis

Hernie: Lyskebrok
Hydrocele: Vandbrok(!)
Variococele: Årebrok/veneudvidelse(!)
Torsio testis: Funiklen er snoet(!)
Spermatocele: Hævelse af epididymis
Testiscancer
Epididymitis
Orchitis: Betændelse i testiklen

24

Angiv funikulus spermaticus start og slut

Fra anulus inguinalis profundus
Til bagkanten af testis

25

Angiv scrotums funktion

Temperaturregulering

26

Angiv nerveforsyningen af scrotum

Nn. scrotales anteriores fra n. ilioinguinalis
Nn. scrotales posteriores fra n. perinealis
Rr. perineales
R. genitalis n. genitofemoralis: M. cremaster

27

Angiv penis inddeling

Pars fixa
Pars mobilis

Glans
Corpus
Radix

28

Beskriv penis svulmelegemer

2 corpora cavernosa penis
Corpus spongiosum penis

29

Angiv penis fiksation

Posteriort:
-Radix penis i spatium perineum superficialis(penislogen)
-Bulbus til diaphragma urogentialis
-Crura til de forende rami

Superiort:
-Lig. suspensorium penis: symfysens forflade
-Lig. fundiforme penis: fascia superficialis abd. -> fascia penis superficialis

30

Angiv penis lag

1) Hud: Tynd med kirtler
2) Fascia penis superficialis: fortsætter i:
-lig. fundiforme penis
-fascia superficialis abd = Scarpae's fascia
-tunica dartos på scrotum
-fascia perinei superficialis
3) Det løse bindevævsrum: I forbindelse med:
-Tilsvarende på scrotum
-Tilsvarende på maven
-Spatium perinei superficialis
4)Fascia penis profunda: Fortsætter som:
-Lig. suspensorium penis
5) Tunica albuginea
6) Det cavernøse væv

31

Angiv penis karforsyning

Et superficielt og profundt sæt

A. pudenda int:
-A. bulbi penis + a. urethralis --> corpus spongiosum
-A. profunda penis + a. dorsalis penis --> corpora cavernosus penis

A. pudenda externa, aa. perineales, aa. dorsales penis (hud og fascier)

Vv. cavernosae -> vv. profunda penis ->V. dorsalis penis profunda: Plexus prostaticus

V. dorsalis penis superficialis-> v. pudenda ext.

32

Angiv penis innervation

Somatosensorisk: N. pudendus -> n. dorsalis penis

Autonomt: parasympatisk og sympatisk
nn. splanchnici pelvici + plexus hypogastricus
->Nn. cavernosi

33

Angiv urethra masculinas længde, åbninger, inddeling og vigtigte strukturer

15-20 cm

Ostium urethra internum
Ostium urethra externum

Pars prostatica
Pars intermedia(membranacea)
Pars spongiosa

Colliculus seminalis: Den højeste kam i urethra, hvor udmunding til ductus ejaculatorii findes.
Sini prostatica: Udmunding af prostatakirtler

34

Angiv urethra masculinas 3 snævre og 3 vide steder

Ostium urethra internum
Pars intermedia
Ostium urethra externum

Pars prostatica
Pars bulbosa(pars spongiosa)
Fossa navicularis

35

Hvorledes er radix penis opbygget?

Bageste adskilte ender af de tre svulmelegemer
--Spongiosa --> Bulbus penis: Urethra gennemløber
--Cavernosa --> Crura penis: Aflange

Er medlem af penislogen

36

Hvilke strukturer er bundet til radix penis?

Bulbus:
-M. bulbospongiosus
-Diaphragma urogenitale

Crura:
- M. ischiocavernosus
- De forende rami