L21: Ovarier, salpinx, uterus & placenta Flashcards Preview

Makroanatomi > L21: Ovarier, salpinx, uterus & placenta > Flashcards

Flashcards in L21: Ovarier, salpinx, uterus & placenta Deck (30):
1

Angiv inddelingen af de kvindelige kønsorganer og deres beliggenhed

Indre kønsorganer:
- Ovaria, tubae uterinae(salpinx), uterus og vagina
- Beliggende i det lille bækken

Ydre kønsorganer:
-Mons pubis, labia majora og minora, clitoris, bulbus vestibuli, glandulae vestibulares majores et minores, vestibulum vaginae
-Foran og nedenunder symfysen

2

Beskriv funktionen af de kvindelige kønskirtler

Danner ægceller
Producerer østrogen og progesteron
(Påvirker de sekundære kønskarakterer)

3

Beskriv æggestokkene(ovaria) i forhold til:
-størrelse
-vægt
-form
-flader
-kanter
-indmunding af kar og nerver

-3cm x 2cm x 1cm
-12-15 g
-Mandelformet
-Medialflade og lateralflade
-Margo liber(bagkant, er stærkt konveks) og margo mesovaricus(forkant, er næsten lige)
-Hilum ovarii

4

Angiv ovariums topografi

-Fossa ovarica: Fordybning på bækkenvæggen
-Ligger normalt i vinklen mellem a. iliaca externa og a. iliaca interna foran ureter
-1,5-2 cm foran articulatio sacroiliaca og 1 cm under linea terminalis

Lejring ændres under graviditet: Trækkes op i cavitas abdominalis

Afhænger af uterus lejring

5

Angiv ovariums relationer

Aa. iliaca interna et externa: Mellem disse to strukturer

Fossa ovarica:
-Bagtil: Ureter
-Op: Vasa iliaca externa
-Bund: Vasa obturatoria

Bagkant: Tarmslynger
Forkant: Mesovariet
Øvre pol: Fimbria ovarica tubae uterinae

6

Angiv ovariums peritonealforhold

Beklædt med "kimepithel"(som ikke er peritoneum)

Overgang til peritonealmesothel(peritoneum) ud for hilum

Mesovarium: Krøs, går over til bagfladen af lig. latum uteri

Øvre pol af ovariet: Lig. suspensorium ovarii(lille peritonealfold)

7

Angiv ovariums fiksation

Bevægeligt

Lig. suspensorium ovarii:
-Ud til bækkenvæggen
Mesovariet:
-Ind til lig. latum uteri
Lig. ovarii proprium:
-Fæstner ovariet til uterus
-Fibrøst bindevæv og glat muskulatur

8

Angiv ovariums struktur

Cortex: Follikelholdig
Graafske follikler: Omdannes til corpus luteum
Marv: Mange kar

9

Angiv kar- og nerveforsyningen til ovarium

A. ovarica: Gennem lig. suspensorium ovarii, fra L2
R. ovaricus a. uterinae: Gennem lig. latum uteri

Vv. ovaricae: Tømmer sig i v. cava inferior (Sin: gennem v. renalis sin.)

Lnn. lumbales: Lymfekar gennem lig. suspensorium ovarii

Plexus aorticus --> Plexus ovaricus
Den bageste spinalrod af 10. thoracalnerve

10

Hvor vil man føle "reffered pain" fra ovarierne?

Området omkring umbilicus

11

Angiv for tuba uterina form, længde, funktion, åbninger og inddeling

-Rørformet
- 10-12 cm
-Danner forbindelse mellem ovariets overflade og livmoderhulen

-Infundibulum tubae uterinae med ostium abdominale
-Ampulla tubae uterinae
-Isthmus tubae uterinae
-Pars uterina med ostium uterinum

12

Angiv forløb af tuba uterina og (åbenbart også) relationer

1) Uterus: Horisontalt mod den nedre ovariepol
-Tarmslynger
-Ant: Blæren
-Post: Rectum
2)Bøjer op langs margo mesovaricus til den øvre ovariepol
-Vasa iliaca int
-Ureter
-Tarmslynger
3) Et stykke ned langs bagkanten

13

Angiv tuba uterinas relationer

Tarmslynger
Vesica urinaria: Fortil (når denne er fyldt)
Rectum: Bagtil (når denne er fyldt)

Langs ovariet:
-Tæt ved lateral bugvæg
-Vasa iliaca interna
-Ureter
-Tyndtarmsslynger eller colon sigmoideum, rectum og appendix vermiformis

14

Angiv tuba uterinas peritonealforhold

Mesosalpinx: Tynd peritonealfold, er den øverste del af lig. latum uteri

15

Angiv tuba uterinas struktur

Tyndvægget, muskuløst rør
Slimehinde danner længdefolder
-lave i isthmus
-gradvist højere i ampullen

16

Angiv kar- og nerveforsyning til tuba uterina

R. tubarius a. uterinae

Vv. uterinae
Vv. ovaricae

Lnn. lumbales via samme lymfekar som til ovarium

Plexus ovaricus
Plexus uterovaginalis

17

Beskriv uterus størrelse, form, inddeling, flader, åbninger og græsk betegnelse

-Største kvindelige kønsorgan, 8x5x2,5
-Affladet kegleform med basis vendende opad

-Corpus
---fundus: Den brede ende
---Isthmus uteri: Det let indsnørede område mellem corpus og cervix
-Cervix
---Portio supravaginalis cervicis: Øverste 2/3
---Portio vaginalis cervicis: Nederste 1/3

Facies vesicalis: Fremad, nedad og svagt konveks
Facies intenstinalis: Bagud, opad og mere konveks

Ostium uteri:
-I cervix
-Labium anterius et posterius

-Metra eller hystera

18

Angiv uterus topografi

Lejret i det lille bækken
Ostium uteri ligger ud for overkanten af symfysen

19

Angiv uterus relationer

Fundus uteri:
-Tyndtarmsslynger
-Colon sigmoideum

Facies intestinalis:
-Rectum
-Tyndtarmsslynger

Facies vesicalis:
-Vesica urinaria
Tyndtarmsslynger

Portio supravaginalis:
-Fundus vesicae
-Fossa Douglasi
-Parametriet
-Ureter

20

Beskriv uterus peritonealforhold

-Corpus er peritonealbeklædt
-Med undtagelse af der hvor ligg. lata er tilhæftet de to laterale kanter
-Beklæder portio supravaginalis bagside

Danner excavatio rectouterina og vesicouterina21

Beskriv lig. latum uteri

Lig. latum:
-"Det brede moderbånd"
-Peritonealfold der strækker sig lateralt fra uterus i begge sider
-Lig. ovarii proprium: Lav fold i uterinhjørnet

Den nederste kant kan inddeles i:
-Mesovarium: Ovariets korte krøs
-Mesosalpinx: Den øverste del af ligamentet mellem salpinx, ovariet og lig. ovarii proprium, det er tyndt og indeholder epoophoron og paroophoron
-Mesometrium: Nederste del af ligamentet mellem ovariet, lig. ovarii proprium og uterus laterale kant

22

Angiv uterus fiksation

Muskulært:
-Diaphragma pelvis: m. levator ani

Bindevæv: Fascia pelvis
-Parametrium med flg. forstærkninger
-- bagtil: Lig. rectouterinum
-- fortil: strøg til symfysen
-- lateralt: ligamentum cardinale (transversum cervicis)

-Lig. teres uteri: fra forreste uterinhjørne

23

Beskriv hvad cystocele og rectocele er

Når hhv. blære- eller rectum buler vaginas væg ned mod ostium vaginae

24

Beskriv cavitas uteri et canalis cervicis uteri

Lille lumen i forhold til størrelse af organ
Trekantet lumen

Tenformet lumen i canalis
Slimhinden danner et relief: Plicae palmatae

25

Beskriv uterus struktur

Endometrium:
-Slimhinde
-Store cykliske forandringer i corpus

Myometrium:
-Glat muskulatur
-Meget kraftigt
-Indeholder store karplexer

Perimetrium:
-Bughinde
-Benævnes parametriet langs siderne

26

Angiv karforsyningen til uterus

Aa. uterinae

Plexus venosus uterinus --> Vv. uterinae --> Vv. iliaca internae
Anastomoser med vv. ovaricae


Fundus:
-Lnn. lumbales
-Lnn. inguinalis superficiales
Corpus:
-Lnn. iliaci externi
Cervix:
Lnn. iliaci externi
Lnn. iliaci interni
Lnn. sacrales

27

Angiv innervationen af uterus

Plexus uterovaginalis
Parasympatisk fra 2.-4. sacralnerve
Sensoriske nerver: Følsom over for stræk!

28

Angiv uterus lejring

Antefleksion: Corpus/cervix
Antevertion: Uterus/vagina

29

Hvilke strukturer afgår fra hvert uterinhjørne?

Tuba uterina opadtil
Lig. ovarii proprium nedadtil og bagtil
Lig. teres uteri nedadtil og fortil

30

Hvor dannes de peritoneale omslagsfolder på uterus på forsiden og bagsiden?

Forsiden: Mellem corpus og cervix: Excavatio vesicouterina
Bagsiden: Ud for ostium uteri: Excavatio rectovesicalis