L22 : Afdoening buiten geding en niet strafrechtelijke afdoening Flashcards Preview

Formeel Strafrecht > L22 : Afdoening buiten geding en niet strafrechtelijke afdoening > Flashcards

Flashcards in L22 : Afdoening buiten geding en niet strafrechtelijke afdoening Deck (32):
1

Kan de politie strafvorderlijk optreden bij overtreding van de verkeersregels?

Als een gedraging valt onder art 2 WAHV, dan mag de politie niet strafvorderlijk optreden maar moet zij de procedure in de WAHV volgen

WAHV = Wet administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften

2

Wat is een politiesepot?

De politie, ofschoon verdenking bestaat dat een strafbaar feit is begaan, besluit daarvan geen pv op te maken.

Dit kan zelfs gebeuren nadat al opsporingshandelingen zijn verricht

3

Moet een pv worden opgemaakt door een opsporingsambtenaar?

Nee, art 152 Sv moet worden gelezen met de tussenvoeging :

...' zo daartoe aanleiding bestaat...

4

Moet uit art 152 Sv worden afgeleid dat de politie, indien zij van een vermeend strafbaar feit proces verbaal opmaakt, gehouden is alle door haar ter opsporing verrichte activiteiten vast te leggen, ook die welke geen succes hadden?

Ja,

HR: arrest Zwolsman

5

Wat is oneigenlijk sepot en mag dat?

Oneigenlijk sepot = dat de politie, na verbalisering, besluit alsnog af te zien van inzending bij de OvJ.

 

Kan niet ingevolge art 155 & 157 Sv

Alleen wanneer is overlegd met de OvJ of die er een richtlijn voor heeft uitgevaardigd.

6

Is het OM gebonden indien de mededeling tot niet vervolgen van de politie afkomstig is?

Ja, anders in strijd met een goede procesorde

Echter , dat vertrouwen moet wel worden gezien de omstandigheden gerechtvaardigd zijn

7

Bestaat er ook voorwaardelijk sepot?

Ja, deze bevoegdheid neergelegd in art 167 lid 2 Sv en art 244 lid 3 Sv

Aangenomen wordt dat de voorwaarden gesteld gelijk moeten zijn aan de voorwaarden gesteld bij voorwaardelijke veroordeling

8

Voorwaarden bij sepot?

- Algemene voorwaarde art 14c lid 1 Sr

- Bijzondere voorwaarden:

-- gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door het strafbare feit veroorzaakte schade binnen een door de OvJ bepaalde termijn, korter dan de proeftijd

-- opneming van de verdachte in een inrichting ter verpleging, tijd hooogstens gelijk aan de proeftijd

-- andere bijzondere voorwaarde, gedrag van de verdachte betreffende

- Proeftijd

- Duur proeftijd

9

Wat zijn de eisen bij bijzondere voorwaarden voor sepot?

Gedrag van de verdachte betreffende voorwaarden meoetn voldoen aan:

- bewuste leedtoevoeging mag niet overheersen

- voorwaarden moeten gericht zijn op beinvloeding van het gedrag van de verdachte

- godsdienstige of staatkundige vrijheid van de verdachte mag niet worden aangetast

- een elders gegeven uitputtende regeling mag niet worden doorkruist

10

Noem 2 ontoelaatbare voorwaarden?

- storting van een waarborgsom: dit is een surrogaatstraf (verkapte geldboete)

- zich onderwerpen aan een nieuw rijexamen (strijd met regel 4)

11

Wat kan de duur van de proeftijd zijn?

- maximaal 2 jaar indien de algemene voorwaarde wordt gesteld

- anders max 3 jaar

12

Wat doet de OvJ in praktijk met voorwaardelijk sepot?

zelfstandige afdoeningswijze:

zaak wordt geseponeerd en OvJ komt alleen in actie als binnen proeftijd een voorwaarde niet wordt nageleefd

Theoretisch is het anders, daar is het een uitgesteld sepot

13

Kan de OvJ niet (verder) vervolgt?

Ja, 

anders strijd met beginsel van goede procesorde

14

Waar is de grondslag voor de transactie?

art 74 t/m 74c Sr

Hiernaast zijn er transacties (of schikkingen) in AMvB's

15

Hoe wordt de hoogte van een transactie bepaald?

Dmv de Rcihtlijnen

Met name van belang bij WAHV (inclusief tariefgroepen)

16

1) Wat is het effect van een transactie?

2) Wie doet het voorstel tot transcatie

 

1) afkopen vervolging

2) OvJ

17

Wegens welke delicten mag een OvJ een transactievoorstel doen?

art 74 lid 1 Sr:

- Misdrijven zonder gevangenisstraf

- misdrijven mte een gevangenisstraf van mx 6 jaren

- alle overtredingen

18

Welkevoorwaarden gelden bij een transactie?

opgesomd in art 74 lid 2 Sr

19

Waar kan de politie een transactie voor aanbieden?

Combinatie van art 74 Sr:

- overtredingen

- verdachten vanaf de leeftijd van 12 jaar

- met betaling van de vastgestelde geldsom als enige voorwaarde

EN:

Transactiebesluit:

- overtreding op heterdaad of dmv een technisch hulpmiddel (bv camera)

- feit moet genoemd zijn in een bij het besluit behordende bijlage waarin een limitatieve opsomming staat

20

Omschrijf karakter van transactie?

- wettelijk geregeld

- heeft karakter van straf

- daadgerichte afdoening

- geschikt voor routine gevallen

- lichte delicten

21

Omschrijf karakter voorwaardelijk sepot?

- nauwelijks wettelijk geregeld

- dient een ander dan punitief doel

- (mede) op de persoon van de verdachte gerichte afdoening

- juist niet geschikt voor routine gevallen

- voornamelijk ernstiger delicten

22

Hoe wordt gedraging in WAHV omschreven?

handelen of nalaten in strijd met een verkeersvoorschrift

--> gedraging is niet strafbaar (immers geen sr of sv)

23

Kenmerken boete WAHV?

- administratieve boete

- veelal voor op kenteken geconstateerde gedragingen

- hoogte max € 340 (12-16 jaar € 170)

- gedragingen waarvoor opgenomen in WAHV

- administratieve boete is straf:

-- leedtoevoeging

-- generale preventiedoeleinden

- politie is bevoegd tot opleggen boete

24

Mogen strafrechtelijke dwangmiddelen worden toegepast ihkv de WAHV?

Nee, er zijn immers geen strafbare feiten

25

Wanneer inbewaringstelling van het voertuig?

= voorlopige maatregel

- bestuurder van het voertuig geen bekende woon of verblijfplaats heeft in NL

- al eerder een opg de WAHV opgelegde boete niet heeft voldaan

26

Wat is de beschikking ihkv de WAHV?

- schriftelijk; per brief toegezonden

- omvat omschrijving betrefende gedraging (inclusief plaats en tijd)

- bedrag van de boete

- kennisgeving beschikking wordt indien mogelijk direct overhandigd

 

27

Wat zijn rechtsmiddelen tegen de administratieve boete?

Degene tegen wie de beschikking is gericht kan:

- beroep bij OvJ

- daarna beroep bij kantonrechter

- hoger beroep Gerechtshof Leeuwarden (bedrag niet lager dan € 70)

Voorafgaand zekerheidstelling door bedrag van de boete te betalen

28

Noem 2 belangrijke verschillen tussen strafrechtelijk systeem en WAHV?

- boete wordt niet door rechter maar door administratief orgaan opgelegd

- zekerheidstelling

29

Wat, indien een WAHV boete niet betaald wordt?

artt 25 t/m 30 WAHV:

OvJ kan zonder dwangbevel:

- verhalen op inkomsten,pensioen, banktegoed

Met dwangbevel:

- op goederen

Met machtiging kantonrechter:

-buitengebruikstelling voertuig waarmee de gedraging heeft plaatsgevonden (max 1 maand)

- ontneming rijbewijs van betrokkene voor max 1 maand

- gijzeling van betrokkene max 1 week (toepassing van zo'n executiebevel heft de verschuldigdheid van de boete niet opP

30

Wat zijn problemen mbt art 12 en de WAHV?

- 'niet vervolgd': WAHV vervolgt juist wel

(waarschijnlijk wel strafvervolging in de zin van art 6 EVRM)

- is strafvervolging in genoemde verdragsbepaling ook een strafvervolging in de zin van de beklagregeling --> onduidelijk)

31

Waar kan een art 12 belang uit bestaan?

IN WAHV gaat het alleen maar om betrokkene, maar er kunnen ook anderen belang hebben:

- er is schade of letsel maar deze was niet bij de OvJ bekend

- zaak is abusiebvelijk conform de WAHV afgedaan

- belang bij strafrechtelijk vervolging, bv om zich als beledigde partij in de strafzaak te voegen

32

Doe zelftoetsen p36 t/m 40 werkboek 2