L22: Vagina, genitalia externa feminia og urethra Flashcards Preview

Makroanatomi > L22: Vagina, genitalia externa feminia og urethra > Flashcards

Flashcards in L22: Vagina, genitalia externa feminia og urethra Deck (39):
1

Beskriv kort vaginas funktion, åbning og længde, diameter og beskriv kort hymen

Det kvindelige kopulationsorgan
Åbning mellem labia minores
Ostium vaginae: Begrænses af hymen
7-10 cm
2-3 cm

Hymen kan have flere former
Tynd slimhindefold

2

Angiv vaginas topografi

Den øverste ende ligger ud for overkanten af symfysen
Bagvæggen er adskilt fra rectum ved septum rectovaginale

3

Angiv vaginas relationer

Anteriort:
Fundus
Ureteres
Urethra

Posteriort:
Rectum
Septum rectovaginale
Fossa Douglasi med ileumslynger

Lateralt:
Parameteriet(fascia pelvis)
-Plexus venosus uterinus et vaginalis
-A. uterina
Diaphragma urogenitale
Diaphragma pelvis(m. levator ani)
Bulbi vestibuli
Mm. bulbospongiosi
Gll. vestibulares majores

4

Angiv vaginas struktur og sekret

Slimhindefolder: Rugae vaginales
-Efter fødsel: Glatvægget!
-Mødes fortil og bagtil i en longitudinel fold: Columnae rugarum anterior et posterior
Columna rugarum anterior: Danner Pawliks trekant opadtil
Tunica muscularis omkring slimhinden
-Indre cirkulært, ydre longitudinelt

Sekretion fra cervix uteri

5

Angiv kar- og nerveforsyning til vagina

A. vaginalis(fra a. iliaca interna) primært!
Aa. uterinae
Aa. rectales mediae
Aa. pudendae internae
Aa. vesicales inferiores

Plexus venosus vaginalis --> vv. iliacae internae

Øvre del:
-Ant: Lnn. iliaci externi
-Lat: Lnn. iliaci interni
-Post: Lnn. sacrales
Nedre del:
-Lnn. inguinalis superficiales

Plexus uterovaginalis
Nn. pudendi: Nederste del

6

Angiv alle de ydre kvindelige kønsorganer

Venusbjerget: Mons pubis
De store kønslæber: Labia majora pudendi
Kønsfuren: Rima pudendi
De små kønslæber: Labia minora pudendi
"Kilderen": Clitoris
Skedeforgården: Vestibulum vaginae

7

Beskriv venusbjergets placering og andet

Fedtfyldte region
Hvælver frem ved underkanten af abdomen ud for symfysen
Beklædt med terminalhår efter puberteten

8

Beskriv de store kønslæber

To store fedtfyldte hudvolde som omgiver kønsfuren
Mødes i commisura anterior et posterior
Store sved- og fedtkirtler

9

Beskriv kønsfuren

Spalte mellem de to labia majora

10

Beskriv de små kønslæber

Tynde hudfolder
Indeholder fedtkirtler
-Danner smegma pudendi
Fortil danner de preputium clitoridis som ufuldstændigt dækker clitoris, mens den bageste del fæstner sig til glans clitoridis som frenulum clitoridis

11

Beskriv clitoris form, inddeling, længde, placering

Homologt med corpora cavernosa penis
Y-formet

Glans
Corpus:
-Cylinderformede vinklede stykke
2 crura:
-Fæstner sig til de forenede rami

6-7 cm
Ligger skjult i labia minora

12

Beskriv clitoris bindevæv

Fascia clitoridis: Omhylder clitoris
Lig. suspensorium clitoridis: Symfysens forflade til corpus clitoridis

13

Beskriv bulbus vestibulis inddeling og form

En erektil vævsmasse som ligger bag clitoris
En højre og venstre del
Har form som en kølle, bredest bagtil og smalt fortil

14

Beskriv skedeforgårdens placering, indhold(med åbninger), kirtler

Rummet bag ved clitoris mellem labia minora

Ostium urethrae externum
Ostium vaginae med hymen
Mundingerne af glandulae vestibulares majores et minores
Ductus paraurethrales

Glandulae vestibulares majores(de Bartholinske kirtler):
-To bønnestore slimkirtler
-Ligger bag ved bulbus vestibuli ud for den tilhæftet rand af labium minus

15

Angiv kar- og nerveforsyningen til de ydre kvindelige kønsorganer

Aa. pudendae internae
-Rr. labiales posteriores
-A. bulbi vestibuli
-A. profunda clitoridis
Aa. pudendae externae
-Rr. labiales anteriores

Venedrænage:
-Plexus venosus vesicalis, uterinus et vaginalis --> vv. iliacae internae
-Vv. pudendae internae --> vv. iliacae internae

Lnn. inguinales superficiales

Nn. labiales anteriores(fra n. ilioinguinalis)
Rr. gentales(fra nn. genitofemorales)
Nn. labiales posteriores(fra n. perinealis)
Rr. perineales(fra nn. cutanei femorum posteriores)
Nn. cavernosi clitoridis(fra plexus hypogastricus)[parasympatisk]

16

Beskriv for det kvindelige urinrør længde, åbninger, folder

4 cm

Ostium urethrae internum
Ostium urathrae externum

Har en permanent længdefold, crista urethralis

17

Angiv topografien for det kvindelige urethra

Ostium urethrae internum ligger ud for underkanten af symfysen ved spidsen af trigonum vesicae

Ostium urethrae externum er i vestibulum vaginae ca 2 cm bag ved clitoris

18

Angiv relationer for det kvindelige urinrør

Diaphragma urogenitale
M. sphincter urethrae externus

19

Angiv det kvindelige urethras struktur

Lacunae urethrales: Små krypter
Ductus paraurethralis: Særlig lang kirteludførselsgang

20

Angiv kar- og nerveforsyningen af det kvindelige urethra

A. urethralis(a. pudenda interna)
A. vaginalis

Plexus venosus vaginalis
Plexus venosus uterinus

Lnn. iliaci interni
Lnn. inguinales superficiales

Plexus hypogastricus
Nn. pudendi

21

Beskriv kort fascia pelvis og dens to dele

Det bindevævslag der dækker pelvis

Fascia pelvis parietalis: Dækker indersiden af bækkenhulen
Fascia pelvis visceralis: Omhyller bækkenviscera

Arcus tendineus fasciae pelvis: Senestribe fra det parietale til det viscerale

22

Beskriv fascia pelvis parietalis

Begynder opadtil ved linea terminalis
Er en fortsættelse af fascia transversalis et iliaca
Beklæder m. obturatorius internus som fascia obturatoria
Beklæder oversiden af m. levator ani som fascia superior diaphragmatis pelvis

23

Beskriv fascia pelvis visceralis

Beklæder vesica, vagina, uterus og rectum
(for mænd findes den som fascia prostatica)

24

Beskriv det perivaskulære og perineurale bindevæv

Bindevæv der ledsager kar og nerver fra pelvisvæggen ind til viscera
Indeholder ofte betydelige mængder glat muskulatur

Omfatter: lig. cardinale cervicis uteri, lig. rectouterinum og blærens laterale ligament

25

Beskriv septum rectovesicale

Del af fascia pelvis som strækker sig ned mellem rectum og blæren i manden, og rectum og vagina(septum rectovaginale) i kvinden

26

Angiv peritonealbeklædningen i pelvis

Peritoneum parietale:
-Dækker laterale og posteriore bækkenvæg
-Blærens øverste flade
-Fossa paravesicalis og pararectalis

Manden:
-Vesiculae seminales
-Fundus vesicae
-Excavatio rectovesicalis

Kvinden:
-Vesica urinaria
-Uterus
-Excavatio vesicouterina
-Fossa douglasi

27

Beskriv for a. iliaca communis udspring, aortabifurkaturens vinkel, forhold mellem højre og venstre, forløb og grene

- L4
- 60°-70°
- Højre lidt længere end venstre
1)Lateralt bag ved peritoneum
2) Langs den mediale kant af m. psoas major
3) Linea terminalis
4) Ender ved SI-leddet
-A. iliaca interna et externa

28

Beskriv for a. iliaca interna forløb, inddeling og grene

1) Linea terminalis
2) Deler sig ud for overkanten af m. piriformis i en forreste og en bageste stamme

-Bageste stamme: parietale grene
--A. iliolumbalis: Til div. muskler
--A. sacralis lateralis: Til os sacrum og hud
--A. glutea superior: Til regio glutealis
-Forreste stamme: viscerale grene
--A. umbilicalis: aa. vesicales sup.
--A. obturatoria: Anastomose med a. epigastrica inf.
--A. vesicalis inferior
--A. rectalis media
--A. uterina(kvinde)
--A. vaginalis(kvinde)
--A. pudenda interna
--A. glutea inferior

29

Beskriv for a. iliaca externa forløb og grene

1) Apertura pelvis superior på medialflade af m. psoas major
2) Ender profund for lig. inguinale omtrent midtvejs melem spina iliaca anterior superior og symfysen
3) Fortsætter som a. femoralis

A. epigastrica inferior
A. circumflexa ilium profunda

30

Beskriv v. iliaca internas tilløb

Svarer til a. iliaca interna(minus a. umbilicalis)
-Venerne er dobbelte(bortset fra v. dorsalis penis profunda)
Danner plexer:
-rectalis
-vesicalis
-prostaticus
-uterinus
-vaginalis
-sacralis

31

Beskriv v. iliaca externa

Klapløs
Fortsættelse af v. femoralis

32

Beskriv v. iliaca communis

Forløb ligsom arterien

33

Beskriv pelvis lymfeknuder

Lnn. parauterina, pararectales
Lnn. iliaci externi
Lnn. iliaci interni
Lnn. sacrales
Lnn. iliaci communes

34

Hvad er fornix vaginae?

Den del af vagina som er bag cervix uteri og går op omkring portio

Fornix posterior(særlig dyb), anterior et lateralis

35

Hvad kan der mærkes ved en exploratio vaginalis?

Fornix anterior:
-Portio supravaginalis
-Corpus uteri
-Fundus vesica med ureterudmunding

Fornix posterior:
-Fossa Douglasi
-Promontoriet

Fornix lateralis:
-Ovarium

36

Angiv vaginas innervation

N. ilioinguinalis --> nn. labiales ant
N. genitofemoralis --> rr. genitalis

N. pudendus --> nn. labialis

Rr. perineales

37

Angiv urethras kar

A. pudenda interna -> u. urethralis

Plexus venosus uterinus et vaginalis

Lnn. inguinalis superficialis, lnn. iliaci(?)

38

Angiv a. pudenda internas forløb

Gennem foramen infrapiriforme
Krydser spina ischiadica
Ind i perineum gennem foramen ischiadicum minus
Alcocks kanal
Langs lateralvæggen af fossa ischianalis
Kommer frem ved bagkanten diaphragma urogenitale

39

Angiv a. pudenda internas grene

A. rectalis inf
A. perinealis
Rr. scrotales//labiales posterior

A. bulbi penis/vestibuli
A. urethralis
A. profunda penis/clitoridis
A. dorsalis penis/clitoridis