L5 werkboek 1: Het openbaar ministerie Flashcards Preview

Formeel Strafrecht > L5 werkboek 1: Het openbaar ministerie > Flashcards

Flashcards in L5 werkboek 1: Het openbaar ministerie Deck (17):
1

Noem de organisatie van het Openbaar Ministerie?

- Bij iedere rechtbank een arrondissementsparket olv een Hoofdofficier van Justie

- Bij ieder gerechtshof een Ressortpakket olv een Hoofdadvocaat-generaal

- Landelijk parket met gezag over de Dienst Nationale Recherche

- functioneel parket tbv milieur , economie & fraude

- Parket-Generaal: College van PG's met hun ambtenaren

Tussen resortspakket en arrondissementsparket bestaat geen hierarchie meer

NIET:

- Parket bij de HR olv de procoreur-generaal bij de HR:

-- vervolging ambtsmisdrijven en overtredingen

-- nemen van conclusies

-- instellen cassatie in het belang der wet

2

Noem de strafrechtelijke taken van het OM?

- Handhaving van wetten

- Vervolging strafbare feiten

- Doen uitvoeren van strafvonnissen

- Belast met opsporing en het voeren van de leiding over opsporingsambtenaren

3

Wat is een technisch sepot?

niet vervolgen ivm gebrek aan bewijs

4

Wat valt er onder ' doen uitvoeren van strafvonnissen'?

Alle voor tenuitvoerlegging vatbare beslissingen van de strafrechter

-- vonnissen

-- beschikkingen tbv dagvaarding van getuigen of medebrenging van verdachten

-- executie van geldboeten (art 572 - 576 sv)

5

Wat zijn de overige taken van het OM?

-Wet Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)

- Uitleveringswet/Overleveringswet

- Wet op de Lijkbezorging (afgeven verklaring van OvJ + Wet toetsing levensbeeindiging)

- OM in het civiele proces:

-- ontzetting ouderlijke macht of voogdij

-- nietigverklaring huwelijk

-- vorderen verbieden rechtspersoon

-- vorderen ontbinding rechtspersoon

-- als gewone civiele partij

-- moet of wil gehoord worden in een door anderen gevoerd civiel proces (facultatief, behalve in cassatie)

6

Wat betekent dat het OM een en ondeelbaar is?

Het maakt niet uit welke van de ter plaatse bevoegde officeren van justitie optreedt; iedereen is beveogd in alles

7

Wat  is de algemene bevelsbevoegdheid?

Leden van het OM zijn verplicht de bevelen na te komen die hen door de bevoegde macht, de minister van Jusititie wordt gegegeven.

8

Kan de Min. van Justitie een bepaald requisitoir voorschrijven?

Meningen zijn verdeeld

In ieder geval: Als het nav onderzoek ter terechtzitting aanleiding geeft mag de OvJ afwijken

9

Welke 2 zaken is het OM?

- Bestuursorgaan

- Onderdeel magistratuur

10

Voert de OvJ beleid uit?

Ja, met name in generieke zaken

Tegenwoordig is er een trend van officiersbeleid naar OM-beleid (college van PG's)

11

Waarin komt OM beleid tot uitdrukking?

- stellen van prioriteiten in de opsporing

- vervolgingsbeleid

- hoogte eis ter terechtzitting

 

- Meerjarenbeleidsplan: perspectief op ...(jaartal)

12

Noem wat vormen van overleg van het OM?

- driehoeksoverleg

- overleg reguliere politie

- overleg bijzondere opsporingsdiensten

- intern overleg

 

13

Dient OM beleid te voldoen aan de Algemene beginselen van Behoorlijk bestuur?

ja

hoewel dit gewoonlijk wordt geabsobeerd door het beginsel van behoorlijke procesorde

14

Noem hierarchische aanwijzingen?

- aanwijzingen minister van ustitie (art 127 RO)

- aanwijzingen College van PG (art 130 lid 4 RO)

Richtlijnen voor strafvordering bevatten dwingende normatieve regels op het gebied van strafvirdering, bv de eis ter terechtzitting

Dit is veelal openbaar (zolang de veiligheid van de Staat niet in het geding komt)

15

Kun je altijd een beroep doen op gepubliceerde richtlijnen?

Is afhankelijk van het soort richtlijn.

Niet:

- aanwijzingen tav opsporing

- aanwijzing tav de strafmaat eis

Wel:

- Vervolgings- en transactieaanwijzingen cq richtlijnen

-- Hiervan kan wel worden afgeweken maar de rechter kan beoordelen of de OvJ in redelijkheid tot zo'n beslissing heeft kunnen komen

16

Welke vormen van sepot zijn er?

- beleidssepot (gronden ontleend aan het algemeen belang)

- technisch sepot (ivm de haalbaarheid van de zaak)

 

- Voorwaardelijk (nooit technisch)

- onvoorwaardelijk

17

Is de minister van Justitie politiek volledig verantwoordelijk voor het doen en laten van het OM?

Hij is alleen verantwoordelijk voor wat hij zelf tov het OM doet of laat

--> zijn verantwoordelijkheid is beperkt tot die gedragingen (waaronder begrepen: stilzitten) van het OM, waarop hij invloed had kunnen uitoefenen.