L7: Thorax, oesophagus, mediastinum posterius og mamma Flashcards Preview

Makroanatomi > L7: Thorax, oesophagus, mediastinum posterius og mamma > Flashcards

Flashcards in L7: Thorax, oesophagus, mediastinum posterius og mamma Deck (25):
1

Angiv thorax topografi

Fra incisura jugularis og claviculae til ribbenskurvaturen

2

Angiv de 7 topografiske linjer

Sternallinjen: Lat sternalrand
Medioclavikulærlinjen: Midt på clavicula til midt på lig. inguinale
Parasternallinjen: Mellem sternallinjen og medioclaviculærlinjen
Papillærlinjen: Vertikalt gennem papilla mammaria
Forreste og bageste axillærlinje: Gennem forreste/bageste axillærfold
Midtaxillærlinjen: Midt mellem forreste og bageste axillærfold
Angulær/scapulærlinjen: Gennem angulus inferior scapulae

3

Angiv indholdet af cavitas thoracis

Pulmones
Cor
Thymus
Trachea
Oesophagus
Kar, nerver etc.

4

Angiv afgræsningen af mediastinum

Lateralt: Pleura
Anteriort: Sternum
Posteriort: Columna
Superiort: Apertura thoracis superior
Inferiort: Diaphragma

5

Angiv inddelingen af mediastinum

Mediastinum:
superius
inferius: anterius, medium et posterius

6

Angiv afgrænsningen af mediastinum superius

Cranielt: Apertura thoracis superior
Caudalt: Linje mellem angulus sterni og T4
Ventralt: Manubrium sterni
Dorsalt: Columna vertebralis T1 til T4
Lateralt: Pleura

7

Angiv indholdet af mediastinum superius

Trachea
Oesophagus

V. cava superior
Vv. brachiocephalicae
V. thoracica interna

A. thoracica interna
Arcus aorta med grene
Truncus brachiocephalica

Thymus
Ductus thoracicus
Lnn. mediastinales anteriores

Truncus sympaticus
Nn. phrenici
Nn. et rr. cardiaci
N. laryngeus recurrens sin.
Nn. vagi

8

Angiv afgrænsningen(simpel) af mediastinum anterius

Spalte mellem corpus sterni og pericardiet

9

Angiv indholdet af mediastinum anterius

Thymus
Fedtvæv
Lnn. mediastinales anteriores

10

Angiv mediastinum mediums afgrænsning(simpel)

Medialt for pleurahinderne

11

Angiv mediastinum medius indhold

Cor med pericardium
-Afgang og indgang af alle kar
Bifurcatio trachea med hovedbronchier
Nn. phrenici
Lnn. tracheobronchialis

12

Angiv mediastinum posterius afgrænsning

Bag pericardiet, foran T4-T12

13

Angiv mediastinum posterius indhold

Oesophagus
Nn. vagi
Truncus sympaticus
Aorta thoracica med grene
V. azygos
V. hemiazygos
Ductus thoracicus
Lnn. mediastinales posterior

14

Beskriv thymus funktion, form og relationer

Lymfoidt organ
Lobus dxt et sin

Fortil: Manibrium sterni med muskeludspring
Bagtil: Pericardiet + kar i mediastinum superius
Lateralt: Pleura

15

Angiv karforsyningen til thymus

Rr. thymici fra aa. thoracicae internae
Vv. thymici til vv. thoracicae internae
V. brachiocephalicae sin.
Lnn. mediastinales anterior

16

Angiv oesophagus længde, udstrækning og form

25-30 cm
Fra pharynx(C6) til mavesækken(Th10-11)
Sagitalt konveks, frontal s-formet

17

Angiv oesophagus snævre partier og hvorfor det er klinisk vigtigt

Cartilago cricoidea
Arcus aorta + venstre hovedbronchie
Diaphragma

Vigtigt ift. cancer, fremmedlegemer og ætsninger

18

Angiv relationer for oesophagus i mediastinum superius

Dorsalt: Columna
Ventralt: Trachea med bifurcatio
Højre: Lunge, pleura, v. azygos
Venstre: Skilles fra lunge og pleura ved a. carotis communis, a. subclavia sin. og arcus aortae

19

Angiv relationer for oesophagus i mediastinum posterius

Dorsalt: Columna vertebralis, aorta thoracica, v. hemiazygos, v. azygos et ductus thoracicus
Ventralt: Venstre atrium med pericardiet
Højre: Pleura, pulmo dxt
Venstre: Aorta thoracica, pleura, pulmo sin

Omspindes af plexus oesophagus n. X

20

Angiv relationer for oesophagus pars abdominalis

Dorsalt: Truncus vagalis posterior, aorta
Ventralt: truncus vagalis anterior, venstre leverlap

21

Angiv karforsyningen til oesophagus

Arterier:
-A. thyroidea inferior
-Rr. bronchiales
-Rr. oesophagei
-A. gastrica sin(fra truncus coeliacus)

Vener:
-Plexus omkring oesophagus(v. thyroidea inferior, v. azygos et v. gastrica sin)

Lnn. cervivales profundi et medistinales posteriores

22

Hvad kan give ophav til oesophagusvaricer

Skrumpelever.
Blod presses igennem plexus oesophagus

23

Angiv mammas topografi

Vertikalt: Costa 3-6
Horisontalt: Sternallinjen -> Forreste axillærlinje

24

Beskriv mammas bundfascie

Beliggende over muskelfascierne og er derfor frit forskydelig
-M. pectoralis major
-M. serratus anterior
-M. obliquus ext. abd.

25

Angiv mammas lymfedrænage

Lnn. axillares pectorales(75%)
Lnn. axillares apikale gruppe og lnn. infraclaviculare
Lnn. parasternale
Lymfekar i peritoneum

Nogle kar krydser modsidig mamma