L9: Pleura og L7+L10: De store kar Flashcards Preview

Makroanatomi > L9: Pleura og L7+L10: De store kar > Flashcards

Flashcards in L9: Pleura og L7+L10: De store kar Deck (22):
1

Hvad beklæder pleura visceralis et parietalis og hvad hedder laget i mellem de to lamina?

Visceralis: Lungen

Parietalis:
-Thoraxvæggen
-Diaphragma
-Mediastinum

Cavitas pleuralis

2

Hvad danner pleura visceralis nedadtil?

Ligamentum pulmonale

3

Angiv inddelingen af pleura parietalis

Cupula pleura:
-Op gennem apertura thoracica superior
-Relation til a. subclavia, v. brachiocephalica og scalenerporten

Pleura costalis: Beklæder indsiden af thoraxvæggen(let afløselig)

Pleura diaphragmatica: Beklæder diaphragma

Pleura mediastinalis: Beklæder alt som danner impressioner på facies mediastinalis pulmonis, omskeder n. phrenicus

4

Hvad danner cavitas pleuralis nedadtil?

Recessus costodiaphragmaticus: Særlig dyb recess hvor lungen kan udvide sig til

5

Hvad er pleuras topografi?

Medioclaviculærlinien: Costa 7
Midtaxillærlinien: Costa 9
Angulærlinien: Costa 11

6

Angiv lyfmedrænagen fra pleura

Cupula pleura:
-Lnn. cervicales profundi

Pleura costalis:
-Ventralt til lnn. parasternales
-Dorsalt til lnn. mediastinales posterior

Pleura diaphragmatica:
-Lnn. phrenici

Pleura mediastinalis:
-Lnn. thoraceobronchiales et mediastinales

7

Angiv innervationen af pleura

Pleura visceralis er ufølsom
Pleura parietalis er meget smertefølsom

Nn. intercostales:
-Pleura costalis
Perifere pleura diaphragmatica

Nn. phrenici:
-Pleura mediastinales
-Centrale pleura diaphragmatica

8

Angiv inddelingen af aorta

Pars ascendens aortae
Arcus aorta
Pars descendens aortae(aorta thoracicus)

9

Beskriv pars ascendens aortae:
-Hindebeklædning
-Længde
-Topografi
-Relationer

Pericardiebeklædt
5 cm

Bag sternum: IC3 -> angulus sterni
Mellem v. cava sup. og truncus pulmonalis

Ventrale relationer: Conus arteriosus, truncus pulmonalis, auriculus dexter

Posteriore relationer: A. pulmonalis dxt., bronchus principales dxt.

10

Beskriv arcus aorta:
-Forløb
-Grene

Konveks bue i mediastinum superius
Afgår og ender på højde med angulus sterni
Højeste punkt: Manubrium sterni

Afgiver: Truncus brachiocephalicus, a. carotis communis sin. og a. subclavia sin.

11

Beskriv arcus aortas relationer

Venstre: Pulmo sin. + pleura, sin, n. phrenicus, n. vagus
Højre: Trachea + oesophagus
Inferiort: Deling af truncus pulmonalis, bronchus principalis sin., n. laryngeus recurrens sin.

12

Angiv for v. cava superior: Dannelse, længde, forløb og hindebeklædning

Dannes af vv. brachiocephalicae
7 cm
Løber fra højre 1. costalbrusk til højre 3. costalbrusk
Beklædt med pericardie ca. 1 fingersbredde fra cor

13

Angiv v. cava superiors relationer

Højre: Pulmo dxt. pleura, n. phrenicus dxt.
Venstre: Pars ascendens aorta
Anterior: Thymus
Posterior: Vasa pulmonales dxt, v. azygos

14

Beskriv for truncus pulmonalis: Længde, hindebeklædning, forløb

5 cm
Beklædt med pericardie
Forløber fra conus arteriosus ventriculus dxt. til delingen af aa. pulmonalis

15

Beskriv for v. cava inferior: Forløb, længde

Passerer igennem: Foramen v. cava i diaphragma, pericardium fibrosum, indmunder i atrium dextrum

2-3 cm

16

Beskriv udstrækningen af aorta pars thoracica

Fra T4 til T12(gennem hiatus aorticus i diaphragma)
Forløber i mediastinum posterius, bevægende fra venstre til medialt

17

Angiv aorta descendens relationer i thorax

Bagtil:
-Columna vertebralis
-Azygossystemet
-Ductus thoracicus
Ventralt:
-Bronchus principalis sin.
-Oesophagus for neden
Venstre: Pleura, venstre lunge
Højre: Oesophagus

18

Angiv aortas grene i thorax

Parietale(aa. intercostalis posterior III-XI)
-Adamchievitz' arterie
Viscerale grene

19

Beskriv v. azygossystemet i forhold til oprindelse, belligenhed og dræneringsområde

To venestammer langs columnas lateralflader
Opstår fra vv. lumbales ascendens
Drænerer thoraxvæggen og mediastinum posterius

20

Beskriv v. azygos forløb

Ascenderer på højre side af hvirvelsøjlen bag oesophagus
Ved T4-T5 rider venen over bronchus principalis dxt.
Indmunder i v. cava superior

21

Beskriv v. hemiazygos beliggenhed og forløb

Langs venstre side af columna vertebralis
V. hemiazygos ascenderer til T8. Svinger foran hvirvelsøjlens forflade, og går samtidig bag om:
-Aorta
-Oesophagus
-Ductus thoracicus
Udmunder i v. azygos

22

Beskriv v. azygos accesorias oprindelse og indmunding

Dannet af de 3-4 øverste vv. intercostales posterior
Indmunder i højre side i v. azygos og i venstre side i v. hemiazygos accessoria