Laskentatoimi ja Rahoitus Flashcards Preview

Pääsykoe > Laskentatoimi ja Rahoitus > Flashcards

Flashcards in Laskentatoimi ja Rahoitus Deck (21):
1

Suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti laaditussa
tuloslaskelmassa poistot eivät vaikuta liikevoittoon.

Oikein/väärin

Väärin

2

Liikearvo merkitään suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan
vaihtuviin vastaaviin ja kansainvälisen tilinpäätöskäytännön mukaan
lyhytaikaisiin varoihin.

Oikein/väärin

Väärin

3

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot esitetään
suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan laaditussa
rahoituslaskelmassa osiossa ”Rahoituksen rahavirta”

Oikein/väärin

Väärin

4

Kirjanpitoasetuksen mukaan kirjanpitovelvollisen on tilinpäätöksen
liitetietona esitettävä liitetiedot tilintarkastajan palkkioista.

Oikein/väärin

Oikein

5

Taseen vastaavaa puoli kertoo, miten yrityksen omaisuus on
rahoitettu.

Oikein/väärin

Väärin

6

Quick ratio ei ole
tehokkuuden tunnusluku.

Oikein/väärin

Oikein

7

Vaihto-omaisuuden kiertonopeus kertoo päivien lukumääränä
ilmaistuna, kuinka nopeasti vaihto-omaisuuden arvo kiertää
suhteessa liikevaihtoon.

Oikein/väärin

Väärin

8

Yrityksen arvonmäärityksessä käytetyssä Gordonin kasvumallissa
oletetaan, että yritys ei maksa samaa osinkoa vuodesta toiseen.Yrityksen arvonmäärityksessä käytetyssä Gordonin kasvumallissa
oletetaan, että yritys ei maksa samaa osinkoa vuodesta toiseen.

Oikein/väärin

Oikein

9

Yrityksen current ration pieni arvo kuvastaa parempaa
maksuvalmiutta kuin suuri arvo.

Oikein/väärin

Väärin

10

Bullet-tyyppinen laina maksetaan takaisin kertaeränä laina-ajan
päättyessä.

Oikein/väärin

Oikein

11

Standard & Poor’s:in luottoluokituksen mukaan BB – luokka kuuluu
investment grade – luokkaan.

Oikein/väärin

Väärin

12

Yrityksen konkurssitapauksessa oman pääoman ehtoisen sijoituksen
yritykseen tehneet ovat huonommassa asemassa saamaan rahaansa
takaisin kuin lainarahaa sijoittaneet.

Oikein/väärin

Oikein

13

Yrityksen oman pääoman kustannus on sama kuin sijoittajien
tuottovaatimus.

Oikein/väärin

Oikein

14

Laske velkakirjan hinta seuraavien tietojen pohjalta. Laina-aika on
kolme vuotta, velkakirjalle maksetaan 5 prosentin korko vuosittain ja
velkakirjan nimellisarvo on 10 000 euroa. Kyseessä on bullettyyppinen
velka. Sijoittajan oletetaan tyytyvän 4 prosentin
vuosituottoon. Velkakirjan hinnaksi tulee 10 451 euroa.

Oikein/väärin

Väärin

15

Yrityksen pääomista 35 prosenttia on omaa pääomaa. Vieraan
pääoman kustannus on 8 prosenttia. Jos koko pääoman
keskimääräinen painotettu kustannus on 11 prosenttia, niin oman
pääoman kustannus on 14 prosenttia.

Oikein/väärin

Väärin

16

Samaa yrityksen ohjausjärjestelmää voidaan käyttää diagnostisesti tai
interaktiivisesti.

Oikein/väärin

Oikein

17

Liittyen yrityksen kustannuslaskentaan jakolaskennassa
hyödynnetään yleiskustannuslisiä.

Oikein/väärin

Väärin

18

Toimintopohjaisessa kustannuslaskennassa välittömät kustannukset
kohdistetaan resurssikohdistimien avulla toimintojen välillisiksi
kustannuksiksi.

Oikein/väärin

Väärin

19

Yritys valmistaa ja myy vain yhtä tuotetta. Yrityksen myynti on
tarkastelujaksolla 2 000 kappaletta ja kappalekohtainen myyntihinta
on 12 euroa. Yhden kappaleen valmistamisen muuttuvat kustannukset
ovat 8 euroa. Kiinteät kustannukset ovat 6 500 euroa.
Katetuottolaskentaa sovellettaessa voidaan todeta, että yrityksen
kappalemääräinen kriittinen piste on 1 625.

Oikein/väärin

Oikein

20

Liittyen investointilaskentamenetelmiin investoinnin
takaisinmaksuajan menetelmässä takaisinmaksuajan jälkeiset
nettotuotot eivät vaikuta laskelman arvoon.

Oikein/väärin

Oikein

21

kysymys 37

vastaus