Lecon 82 Flashcards Preview

mon Chinois Ecrit (yinting) > Lecon 82 > Flashcards

Flashcards in Lecon 82 Deck (15):
1

蛋糕

dàn gāo

gateau

2


dàn

oeuf

3


qiān

100

4


wàn

10000

5
grain, riz, metre

6


běi

nord

7


nán

sud

8


dōng

est

9

西ouest

10

旁边

páng biān

cote

11

在 XXX 旁边

zài XXX páng biān

a cote de XXX

12
lac

13

停车

tíng chē

se garer, stationner

14

差不多

chà bù duō

a peu pres

15

一共

yī gòng

en tout