Lesson 1 Flashcards Preview

Chinese 211 > Lesson 1 > Flashcards

Flashcards in Lesson 1 Deck (20):
1

to begin a new semester

开学 kāi xué

2

new student

新生 xīnshēng

3

measure word for vehicles

辆 liàng

4

graduate student

研究生 yánjiūshēng

5

to be born

出生 chūshēng

6

bow (n)

弓 gōng

7

long

长 cháng

8

off campus

校外 xiào wài

9

on campus

校内 xiào nèi

10

safe

安全 ānquán

11

relatively; comparatively; rather; to compare

比较 bǐjiào

12

to save money

省钱 shěng qián

13

free; unconstrained

自由 zìyóu

14

not necessarily

不见得 bú jiàn de

15

advantage; benefit

好处 hǎochu

16

to adapt; to become accustomed to

适应 shìyìng

17

to live; life; livelihood

生活 shēnghuó

18

to move (residence)

搬家 bān jiā

19

to help

帮忙 bāng máng

20

(colloq.) to leave (something) behind

拉 là