Lesson 15 Flashcards Preview

Chinese Lessons 15-25 > Lesson 15 > Flashcards

Flashcards in Lesson 15 Deck (84):
1

de

2

zao

3

yinhang

银行

4

shao

5

paidui

排队

6

pai

7

dui

8

huan

9

yinbang

英镑

10

renminbi

人民币

11

renmin

人民

12

dei

13

yong

14

gang

15

cong

16

feichang

非常

17

ci

18

canguan

参观

19

bingmayong

兵马俑

20

bing

21

mingxinpian

明信片

22

xin

23

gai

24

gongzuo renyuan

工作人员

25

renyuan

人员

26

qian

27

shu

28

wangfujing

王府井

29

xi'an

西岸

30

de

31

zao

32

银行

yinhang

33

shao

34

排队

paidui

35

pai

36

dui

37

huan

38

英镑

yingbang

39

人民币

renminbi

40

人民

renmin

41

dei

42

yong

43

gang

44

cong

45

非常

feichang

46

ci

47

参观

canguan

48

兵马俑

bingmayong

49

bing

50

明信片

mingxinpian

51

xin

52

gai

53

工作人员

gongzuo renyuan

54

人员

renyuan

55

qian

56

shu

57

王府井

wangfujing

58

西安

xi'an

59

haojiu bu jian

好久不见

60

haojiu

好久

61

jian

62

fazhan

发展

63

kuai

64

hua

65

putonghua

普通话

66

putong

普通

67

nianqing

年轻

68

qing

69

liuli

流利

70

dong

71

jiu

72

好久不见

haojiu bu jian

73

好久

haojiu

74

jian

75

发展

fazhan

76

kuai

77

hua

78

普通话

putonghua

79

[普通

putong

80

年轻

nianqing

81

qing

82

流利

liuli

83

dong

84

jiu