Lesson 16 Flashcards Preview

Chinese Lessons 15-25 > Lesson 16 > Flashcards

Flashcards in Lesson 16 Deck (54):
1

ba

2

wang

3

tushuguan

图书馆

4

tushu

图书

5

guan

6

bangongshi

办公室

7

bangong

办公

8

shi

9

shang

10

xian

11

jieshuzheng

借书证

12

jie

13

zheng

14

yihuir

一会人×

15

xia

16

dai

17

tian

18

biao

19

na

20

man

21

buxing

不行

22

shenghuo

生活

23

ziji

自己

24

xingming

姓名

25

xingbie

性别

26

zhiye

职业

27

jiao

28

ba

29

wang

30

图书馆

tushuguan

31

图书

tushu

32

guan

33

办公室

bangongshi

34

办公

bangong

35

shi

36

shang

37

xian

38

借书证

jieshuzheng

39

jie

40

正*

zheng

41

一会人×

yihuir

42

xia

43

dai

44

tian

45

biao

46

na

47

man

48

不行

buxing

49

生活

shenghuo

50

自己

ziji

51

姓名

xingming

52

性别

xingbie

53

职业

zhiye

54

jiao