Lesson 2 Flashcards Preview

gf-ch > Lesson 2 > Flashcards

Flashcards in Lesson 2 Deck (103):
0

应该

Ying1gai1

Should

1

崇拜

Chong2 bai4

Worship

2

万物

Wan4 wu4

All living things

3

Shen2

god

4

开始

Kai1 shi3

Beginning

5

终结

Zhong1 jie2

End

6

永远

Yong3 yuan3

Forever

7

存在

Cun2 zai4

Exist

8

Gei3

9

生命

Sheng1 ming4

Life

10

灵体

Ling2 ti3

Spirit creature

11

Gen1

With

12

Xue4 xue3

Blood

13

Rou4

Flesh

14

看不见

Kan4 bu jian4

Invisible (cannot see)

15

能力

Neng2 Li4

Ability

16

Qiang2

Strong

17

虽然

Sui1 ran2


Although

18

Que4

However

19

通过

Tong1 guo4

By means of

20

比方说

Bi3 fang shuo1

For example

21

多种多样

Duo1 zhong3 duo1 yang4

Many kinds of

22

水果

Shui3 guo3

Fruits

23

华朵

Hua1 duo3

Flowers

24

充满

Chong1 man3

Full of

25

爱心

Ai4 xin1

Love

26

智慧

Zhi4 hui4

Wisdom

27

无数

Wu2 shu4

Countless

28

星星

Xing1 xing

Stars

29

另外

Ling4 wai4

Moreover

30

喜欢

Xi3 huan1

Like

31

做事

Zuo4 shi4

Handle matters

32

对待人

Dui4 dai4 ren2

Treat humans

33

等等

Deng3 deng3

Etc.

34

名字

Ming2 Zi


Name

35

父亲

Fu4 qin

36

Yuan4

To wish

37

彰显为圣

Zhang1 xian3 wei2 sheng4

Be sanctified

38

Yong4

Use

39

不同

Bu4 tong2

Different

40

方式

Fang1 shi4

Ways

41

称呼

Cheng1 hu

Address

42

Zhi3

Only

43

语言

Yu3 yan2

Language

44

叫法

Jiao4 fa3

Ways of calling

45

通常

Tong1 chang2

Usually

46

叫做

Jiao4 zuo4

Be called

47

有时

You3 shi2

Sometimes

48

雅威

Ya3 wei1

Yahweh

49

译本

Yi4 ben3

Versions

50

代替

Dai4 ti4

Replace

51

不过

Bu guo4


However

52

原文里

Yuan2 wen2 li3

In the original text

53

出现

Chu1 xian4


Appear

54

教导

Jiao4 dao3

Teach

55

总是

Zong3 shi4

Always

56

关心

Guan1 xin1

Care for

57

有些

You3 xie1

Some

58

认为

Ren4 wei2

59

为了

Wei4 le

In order to

60

考验

Kao3 yan4

Test

61

说法

Shuo1 fa

Ways of speaking

62

其实

Qi2 shi2

Actually

63

选择

Xuan3 ze2

Choose

64

自由

Zi4 you2

Freedom

65

珍视

Zhen1 shi4

To Treasure

66

事奉

Shi4 feng4

To serve

67

坏事

Huai4 shi4

Bad things

68

结果

Jie2 guo3

As a result

69

别人

Bie2 ren

Other people

70

不公平

Bu4 gong1 ping2

Unfair

71

感到

Gan3 dao4

Feel

72

痛心

Tong4 xin1

Grieved

73

希望

Xi1 wang4

Hope

74

快乐

Kuai4 le4

Happy

75

除去

Chu2 qu4

Remove

76

容许

Rong2 xu3

Permit

77

时间

Shi2 jian1

Time

78

充分

Chong1 fen4

Full

79

理由

Li3 you2

Reason

80

告诉

Gao4 su

Tell

81

Qing3

Invite

82

祷告

Dao3 gao4

Pray

83

亲近

Qin1 jin4

Draw close to

84

即使

Ji2 shi3

Even if

85

原谅

Yuan2 liang4

Forgive

86

只要

Zhi3 yao4

So long as

87

努力

Nu3 li4

Try hard

88

Bing4

And, furthermore

89

亲密

Qin1 mi4

Intimate

90

关系

Guan1 xi

Relationship

91

听从

Ting1 cong2

Listen & obey

92

吩咐

Fen1 fu4

Commands

93

一切

Yi2 qie4

Everything

94

长远

Chang2 yuan3

Long term

95

好处

Ho3 chi

Benefit

96

罗马书

Luo2 ma3 shu1

97

约翰福音

Yue1 han4 fu2 yin1

98

诗篇

Shi1 pian1

99

雅各书

Ya3 ge4 shu1

100

创世纪

Chuang4 shi4 ji4

101

彼得 后书

Bi3 de2 hou4 shu1

102

提摩太 前书

Ti2 mo2 tai4 qian2 shu1