Lesson 2 Flashcards Preview

Chinese > Lesson 2 > Flashcards

Flashcards in Lesson 2 Deck (21):
0

Which

1

Country

Guó

2

Germany

Dé guó

3

China

Zhōng guó

4

People/person

Rén

5

School mate

Tóng xué

6

Which country is your school mate from?

Nǐ de tóng xué shì nǎ guó rèn

7

Come

Lái

8

To introduce

Jiè shào

9

For a little while
To make it sound softer

Yí xiàr

10

To meet
To know

Rèn shì

11

Very

Hěn

12

Happy
Glad

Gāo xìng

13

Also
Too

14

Question word question
Female

Ne

15

America

Měi guó

16

Canada

Jā ná dà

17

Uk

Yīng guó

18

NZ

Xīn xī lán

19

Australia

Ào dà lì yà

20

To introduce sure name

Xìng
Wǒ xìng