Lesson 2 Flashcards Preview

Chinese 211 > Lesson 2 > Flashcards

Flashcards in Lesson 2 Deck (27):
1

roommate

同屋 tóngwū

2

to put; to place

摆 bǎi

3

comforter; quilt

被子 bèizi

4

blanket

毯子 tǎnzi

5

wardrobe

衣柜 yīguì

6

cabinet; cupboard

柜子 guìzi

7

to hang; to hang up

挂 guà

8

door

门 mén

9

empty

空 kōng

10

air conditioning

空调 kōngtiáo

11

measure word for buildings

栋 dòng

12

(of things) old

旧 jiù

13

I'm afraid that; I think perhaps; probably

恐怕 kǒngpà

14

daily necessities

日用品 rìyòngpǐn

15

stationery; writing supplies

文具 wénjù

16

to wash

洗 xǐ

17

measure word for stories of a building

层 céng

18

measure word for machines

台 tái

19

washing machine

洗衣机 xǐyījī

20

dryer

烘干机 hōnggānjī

21

road

马路 mǎlù

22

generally

一般 yìbān

23

really; truly

真的 zhēn de

24

to worry

着急 zháojí

25

restaurant

餐馆儿 cānguǎnr

26

authentic; genuine; pure

地道 dìdao

27

in a few days

过几天 guò jǐ tiān