Lesson 3 Flashcards Preview

Chinese 211 > Lesson 3 > Flashcards

Flashcards in Lesson 3 Deck (26):
1

Coincidentally

正好 zhènghǎo

2

Doorway; Entrance

门口 ménkǒu

3

Student studying abroad

留学生 liúxuéshēng

4

Menu

菜单 càidān

5

Chicken

鸡 jī

6

To steam (food without heavy sauce)

清蒸 qīngzhēng

7

Taste; flavor

味道̀ wèidao

8

Chinese broccoli

芥兰 jièlán

9

Tender

嫩 nén

10

Fragrant; Pleasant-smelling

香 xiāng

11

Spinach

菠菜 bōcài

12

To order (food)

叫(菜) jiào (cài)

13

Fresh

新鲜 xīnxian

14

Light in flavor

清淡 qīngdàn

15

Salty

咸 xián

16

Oil; Oily

油 yóu

17

Napkin

餐巾 cānjīn

18

Not equal to; Inferior to; To not measure up to (v)

不如 bùrú

19

Each; Every

各 gè

20

Taste; Dietary preference

口味 kǒuwèi

21

For example

比如 bǐrú

22

Spicy

辣 là

23

Saliva

口水 kǒushuǐ

24

To flow

流 liú

25

To consider

考虑 kǎolǜ

26

Idea

主意 zhúyi