Lesson 3 "How many people are there in your family?" Flashcards Preview

Contemporary Chinese for Beginners > Lesson 3 "How many people are there in your family?" > Flashcards

Flashcards in Lesson 3 "How many people are there in your family?" Deck (70):
1

Dìfāng 地方

place

2

Zhèr 这儿 (Zhèlǐ 这里)

here

3

Jiā 家

family, home

4

Yǒu 有

have

5

Jǐ 几

how many (little numbers)

6

Duōshǎo 多少

how many, how much

7

Bàba 爸爸

father

8

Māma 妈妈

mother

9

Hé 和

and

10

Tàitai 太太

Mrs. wife

11

Xiānshēng 先生

Mr. husband

12

Háizi 孩子

child

13

Érzi 儿子

son

14

Nǚ'ér 女儿

daugther

15

Duō dà 多大

how old

16

Liǎng 两

two (when counting)

17

Suì 岁

years old

18

Kě'ài 可爱

cute

19

Xuéxiào 学校

school

20

Xuéshēng 学生

student

21

Xiǎng 想

to think, to want to

22

Dàgài 大概

probably, about, approximately

23

Wàn 万

ten thousand

24

Méiyǒu 没有

not have

25

Duō 多

many, much

26

Shǎo 少

few

27

Qiān 千

thousand

28

Qù 去

go, remove, leave

29

Wèi shéme 为什么

why

30

Wèi 为

for

31

Lǎobǎn 老板

boss

32

Ràng 让

let, allow

33

Nàr 那儿 (Nàlǐ 那里)

there

34

Bǎi 百

hundred

35

Yīnwèi 因为

because

36

place

Dìfāng 地方

37

here

Zhèr 这儿 (Zhèlǐ 这里)

38

family, home

Jiā 家

39

have

Yǒu 有

40

how many (little numbers)

Jǐ 几

41

how many, how much

Duōshǎo 多少

42

father

Bàba 爸爸

43

mother

Māma 妈妈

44

and

Hé 和

45

Mrs. wife

Tàitai 太太

46

Mr. husband

Xiānshēng 先生

47

child

Háizi 孩子

48

son

Érzi 儿子

49

daugther

Nǚ'ér 女儿

50

how old

Duō dà 多大

51

two (when counting)

Liǎng 两

52

years old

Suì 岁

53

cute

Kě'ài 可爱

54

school

Xuéxiào 学校

55

student

Xuéshēng 学生

56

to think, to want to

Xiǎng 想

57

probably, about, approximately

Dàgài 大概

58

ten thousand

Wàn 万

59

not have

Méiyǒu 没有

60

many, much

Duō 多

61

few

Shǎo 少

62

thousand

Qiān 千

63

go, remove, leave

Qù 去

64

why

Wèi shéme 为什么

65

for

Wèi 为

66

boss

Lǎobǎn 老板

67

let, allow

Ràng 让

68

there

Nàr 那儿 (Nàlǐ 那里)

69

hundred

Bǎi 百

70

because

Yīnwèi 因为