Lesson 4 - Hobbies Flashcards Preview

Chinese > Lesson 4 - Hobbies > Flashcards

Flashcards in Lesson 4 - Hobbies Deck (47):
1

周末

zhōumò
weekend

2

打球

dǎ qiú
to play ball

3


to hit

4

qiú
ball

5

kàn
to watch; to look; to read

6

电视

diànshì
television

7

diàn
electricity

8

shì
vision

9

唱歌

chàng gē(r)
to sing (a song)

10

chàng
to sing

11


song

12

跳舞

tiào wǔ
to dance

13

tiào
to jump

14


dance

15

tīng
to listen

16

音乐

yīnyuè
music

17

shū
book

18

duì
right; correct

19

有的

yǒude
some

20

时候

shíhou
(a point in) time; moment; (a duration of) time

21

电影

diànyǐng
movie

22

yǐng
shadow

23

常常

chángcháng
often

24


in that case; then

25


to go

26

外国

wàiguó
foreign country

27

请客

qǐng kè
to invite someone (to dinner, coffee, etc); to play a host

28

昨天

zuótiān
yesterday

29

所以

suǒyǐ
so

30

xiǎo
small; little

31

好久

hǎo jiǔ
a long time

32

hǎo
very

33

jiǔ
long (of time)

34

不错

búcuò
pretty good

35

cuò
wrong

36

xiǎng
to want to; would like to; to think

37

觉得

juéde
to feel; to think

38

有意思

yǒu yìsi
interesting

39

意思

yìsi
meaning

40

zhǐ
only

41

睡觉

shuì jiào
to sleep

42

shuì
to sleep

43

jiào
sleep

44

算了

suàn le
forget it; never mind

45

zhǎo
to look for

46

别人

biérén
other people; another person

47

别的

bié (de)
other