Lesson 4 - The Verb (Indicative mood, past tense) Flashcards Preview

Hawaiian > Lesson 4 - The Verb (Indicative mood, past tense) > Flashcards

Flashcards in Lesson 4 - The Verb (Indicative mood, past tense) Deck (33):
1

hana - Indicative, past tense

I hana au. - I did.
I hana oe. - You did.
[...]

2

ai

to eat

3

au

to swim

4

auau

to bathe

5

haki

to break

6

hiki

to be able, to arrive

7

haule

to fall

8

hele

to go, to come

9

holo

to go fast, to run

10

hoopaa

to hold fast

11

inu

to drink

12

ike

to see, to know

13

imi

to seek, to search for

14

kali

to wait

15

ku

to stand

16

laha

to spread out, to publish

17

lohe

to hear

18

manao

to think

19

moe

to lie down

20

noho

to sit, to live

21

olelo

to speak

22

oki

to cut

23

poina

to forget

24

Ke ai nei oia.

[...]

25

Ke holo nei lakou.

[...]

26

Ke noho nei oukou.

[...]

27

I hana oe.

[...]

28

I olelo oe.

[...]

29

Ke imi nei au.

[...]

30

I lohe makou.

[...]

31

Ke haule nei oia.

[...]

32

I kali olua.

[...]

33

Ke hoopaa nei au.

[...]